Regionale prognose kerncijfers; 2011-2040

Regionale prognose kerncijfers; 2011-2040

Regio's (situatie 2011) Perioden Totale bevolking (x 1 000) Bevolking naar herkomstgroepering Autochtonen (x 1 000) Bevolking naar herkomstgroepering Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (x 1 000) Bevolking naar herkomstgroepering Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (x 1 000) Levendgeborenen (x 1 000) Overledenen (x 1 000) Immigratie (x 1 000) Emigratie inclusief correcties (x 1 000) Vestigers uit andere gemeente (x 1 000) Vertrekkers naar andere gemeente (x 1 000)
Nederland 2015 16.941,2 13.275,3 2.051,2 1.614,7 181,0 142,7 143,9 127,4 555,8 555,8
Nederland 2020 17.228,8 13.297,0 2.224,9 1.706,9 186,6 151,8 144,8 130,1 559,1 559,1
Nederland 2030 17.687,8 13.293,9 2.546,0 1.847,9 191,1 180,5 142,8 128,2 597,2 597,2
Nederland 2040 17.840,7 13.042,6 2.843,0 1.955,1
Amsterdam 2015 819,2 411,2 282,0 126,1 11,8 5,3 19,4 18,2 28,0 28,4
Amsterdam 2020 853,8 428,4 293,3 132,1 11,7 5,1 20,2 19,6 25,6 27,2
Amsterdam 2030 892,5 441,2 326,4 124,8 10,2 5,8 20,1 19,5 23,4 27,7
Amsterdam 2040 902,1 434,5 354,4 113,2
's-Gravenhage (gemeente) 2015 513,9 259,3 171,6 83,1 7,1 4,0 13,4 9,9 16,1 18,7
's-Gravenhage (gemeente) 2020 530,3 258,7 177,6 93,9 7,1 3,9 14,1 10,5 12,7 17,3
's-Gravenhage (gemeente) 2030 553,3 253,4 197,1 102,8 7,0 4,3 14,1 10,4 11,6 16,0
's-Gravenhage (gemeente) 2040 568,9 250,1 213,0 105,9
Rotterdam 2015 625,7 332,2 220,2 73,3 7,9 5,5 9,2 7,8 22,3 22,9
Rotterdam 2020 640,6 339,7 220,4 80,5 7,5 5,4 9,1 8,0 20,7 22,0
Rotterdam 2030 655,6 347,6 220,2 87,8 6,6 5,8 8,9 7,8 20,9 22,6
Rotterdam 2040 647,1 342,2 213,6 91,2
Utrecht (gemeente) 2015 333,9 228,4 69,9 35,6 5,6 1,9 4,6 4,1 16,8 15,3
Utrecht (gemeente) 2020 361,8 247,7 74,2 39,8 6,1 2,0 4,9 4,4 15,1 14,5
Utrecht (gemeente) 2030 410,2 278,2 86,5 45,5 6,3 2,3 5,3 4,7 14,5 15,8
Utrecht (gemeente) 2040 440,1 290,3 99,5 50,2
Bron: CBS, PBL
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang en ontwikkeling van de
bevolking van Nederland per regio.
De volgende gegevens zijn beschikbaar:
- Bevolking naar leeftijd en regio;
- Bevolking naar herkomstgroepering en generatie per regio;
- Levendgeborenen, overledenen, immigratie, emigratie inclusief het saldo
van de administratieve correcties, vestiging uit andere gemeenten en
vertrek naar andere gemeenten per regio.

De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de
situatie per 1 januari 2011.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 oktober 2011:
De nieuwe prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten,
de prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2040.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2013 komt de nieuwe regionale prognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking op 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Bevolking naar herkomstgroepering
Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In
principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Herkomstgroepering:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van
het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar
hij of zij is geboren.
Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het
geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is
de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
.
Eerstegeneratieallochtoon:
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
.
Tweedegeneratieallochtoon:
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Autochtonen
Autochtoon:
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Niet-westerse allochtonen
Niet-westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika,
Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Westerse allochtonen
Westerse allochtoon:
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa
(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Levendgeborenen
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Levendgeborenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de
geboortegemeente.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente
van overlijden.
Immigratie
Immigratie:
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven
te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven
als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Emigratie inclusief correcties
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve
correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers
over emigratie exclusief deze correcties.
.
Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uitgeschreven als de verwachte verblijfsduur in het buitenland
ten minste acht maanden bedraagt.
.
Administratieve correctie:
Administratieve opneming of administratieve afvoering.
.
Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op
verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte,
immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in
Nederland. Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van
een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit
uit Nederland te zijn weggeweest.
.
Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van
een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van
deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en
waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van
een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de
hoogte heeft gesteld.
Vestigers uit andere gemeente
Personen die in een gemeente komen wonen na verhuizing uit een andere
gemeente in Nederland. Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen
gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing
beschouwd.
Vertrekkers naar andere gemeente
Personen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door
gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.