Research en development; financiering, 1999-2009

Research en development; financiering, 1999-2009

Herkomst middelen Perioden Bestemming middelen R&D verricht met eigen personeel Totaal (mln euro) Bestemming middelen R&D verricht met eigen personeel Door bedrijven (mln euro) Bestemming middelen R&D verricht met eigen personeel Door instellingen (mln euro) Bestemming middelen R&D verricht met eigen personeel Door Hoger onderwijsinstellingen (mln euro) Bestemming middelen R&D uitbesteed aan het buitenland (mln euro) Nationale uitgaven aan R&D (mln euro)
Herkomst totaal 2009 10.408 4.900 1.327 4.181 926 10.205
Bedrijven 2009 4.699 3.925 430 344 905 5.604
Overheid 2009 4.117 183 693 3.241 21 4.138
Hoger onderwijsinstellingen 2009 30 7 23 0 0 30
Private non-profitorganisaties 2009 432 3 36 393 0 432
Buitenland 2009 1.129 781 145 203
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de herkomst en bestemming van middelen voor het (laten) verrichten van research en development (R&D) door in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen.

Bij de bestemming van de middelen worden de verschillende binnenlandse uitvoerders van R&D onderscheiden (bedrijven, instellingen en het Hoger onderwijs). Daarnaast is ook het buitenland als bestemming van R&D-gelden
onderscheiden. De bestemming van middelen van de in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen telt uiteindelijk op tot de nationale uitgaven aan R&D (in termen van de Frascati manual: Gross National expenditure on R&D (GNERD)).

Bij de herkomst van R&D-gelden worden de belangrijkste binnenlandse opdrachtgevers onderscheiden, waaronder de rijksoverheid als meer algemene geldverstrekker voor het verrichten van R&D. Ook financiering vanuit het buitenland is apart onderscheiden. De herkomst van middelen telt uiteindelijk op tot de R&D-uitgaven voor met eigen personeel verrichte R&D
in Nederland (in termen van de Frascati manual: Gross domestic expenditure on R&D (GERD)).

Het verschil tussen de R&D-uitgaven van in Nederland gevestige bedrijven en instellingen aan met eigen personeel verrichte R&D en de daadwerkelijke nationale uitgaven aan R&D, is het saldo van de uit het buitenland ontvangen middelen voor het verrichten van R&D én de aan het buitenland verstrekte middelen voor het uitvoeren van R&D.
Voorbeeld: in 1999 bedroegen de totale R&D-uitgaven aan met eigen personeel verrichte R&D in Nederland 7646 mln euro (GERD). De middelen hiervoor waren voor 844 mln euro afkomstig uit het buitenland. Echter, in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen besteedden in 1999 ook voor 431 mln euro R&D uit aan het buitenland. De totale nationale uitgaven aan R&D in 1999 bedroegen dus 7646-844+431 = 7234 mln euro (GNERD).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
De gegevens worden eens in de twee jaar samengesteld (voor de oneven jaren).

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 28-5-2013 en voortgezet als "Research and development; financiering uitgaven per sector van uitvoering". Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bestemming middelen
R&D verricht met eigen personeel
R&D verricht met eigen personeel: Uitgaven voor met eigen personeel
verrichte research en development (R&D) bij bedrijven, instellingen en
hoger onderwijsinstellingen in Nederland.
Deze uitgaven omvatten zowel de exploitatiekosten excl. afschrijvingen als
de investeringen ten behoeve van de met eigen personeel verrichte R&D.
De totale nationale bestedingen aan R&D worden internationaal wel
aangeduid met Gross national expenditure on R&D (GNERD). Zie link in
paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Totaal
Totaal: De totale uitgaven aan met eigen personeel verrichte R&D door
bedrijven, instellingen en hoger onderwijsinstellingen met 10 en meer
werkzame personen in Nederland.
Dit omvat dus niét de in het buitenland verrichte R&D gefinancierd door
in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het omvat wél de in
Nederland verrichte R&D gefinancierd door in het buitenland gevestigde
bedrijven en instellingen.
De totale uitgaven aan met eigen personeel verrichte R&D in een land
worden internationaal aangeduid met Gross domestic expenditure on
R&D (GERD). Zie link in paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Door bedrijven
Door bedrijven: Bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
Door instellingen
Door instellingen: Publieke researchinstellingen en private
non-profitinstellingen met 10 en meer werkzame personen.
Het is niet mogelijk de private non-profitinstellingen die met eigen
personeel R&D verrichten, apart te publiceren omdat dit een klein aantal
organisaties betreft. Publicatie zou individuele gegevens kunnen
onthullen.
Door Hoger onderwijsinstellingen
Door Hoger onderwijsinstellingen: Hoger onderwijsinstellingen, bestaande
uit:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit
van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
R&D uitbesteed aan het buitenland
R&D uitbesteed aan het buitenland: De door in Nederland gevestigde
bedrijven en instellingen aan in het buitenland gevestigde bedrijven en
instellingen uitbestede R&D.
Dit kunnen ook in het buitenland gevestigde dochterondernemingen van een
Nederlandse multinationale onderneming zijn.
Nationale uitgaven aan R&D
Nationale uitgaven aan R&D: De door in Nederland gevestigde bedrijven en
instellingen bestede middelen voor het (laten) verrichten van R&D in
Nederland én het buitenland. Dit omvat dus wél de in het buitenland
verrichte R&D gefinancierd door in Nederland gevestigde bedrijven en
instellingen.
Het omvat niét de in Nederland verrichte R&D gefinancierd door in het
buitenland gevestigde bedrijven en instellingen.
De totale nationale uitgaven van een land aan R&D worden internationaal
aangeduid met Gross national expenditure on R&D (GNERD. Zie link in
paragraaf 4 van de tabeltoelichting.