Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013

Overheid; sociale uitkeringen 1987 - 2013

Perioden Totaal sociale uitkeringen Totaal uitkeringen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Wett. soc. uitkeringen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Ziektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Ziektewet (ZW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Algemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Zorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal wettelijke sociale uitkeringen Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Voorzieningen in geld en natura (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Uitkeringen oorlogsslachtoffers (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Studiebeurzen (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Premies koopwoningen (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Wet Werk en Bijstand (ABW/WWB) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Wet Investeren in Jongeren (WIJ) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Toeslagenwet (TW) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Zorgtoeslag (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Tegemoetkoming AOW/ANW'ers (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Kindgebonden budget (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Flexibele uittredingsregelingen (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Individuele huursubsidies (IHS) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen OV-jaarkaart studerenden (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Rechtsbijstand (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Kinderopvang (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Leerlingenvervoer (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Regeling Spec.Uitk. Jeugdgezondheidszorg (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Bejaardenoorden (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Reïntegratiefonds (REA) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Gezinsverzorging Gezinshulp (GG) (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Bijdragen asielzoekers en minderheden (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Schoolboeken (mln euro) Totaal sociale uitkeringen Totaal voorzieningen Overig (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Totaal sociale uitkeringen in geld (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Totaal wettelijke sociale uitk. in geld (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Arbeidsongeschiktheidsfonds Totaal Arbeidsongeschiktheidsfonds (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Arbeidsongeschiktheidsfonds Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Arbeidsongeschiktheidsfonds Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Arbeidsongeschiktheidsfonds Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Arbeidsongeschiktheidsfonds Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Werkhervattingskas Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Arbeidsongeschiktheidskas Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Werkloosheidsfonds Totaal Algemeen Werkloosheidsfonds (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Werkloosheidsfonds Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Werkloosheidsfonds Ziektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Werkloosheidsfonds Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Sectorfondsen Totaal Sectorfondsen (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Sectorfondsen Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Sectorfondsen Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Sectorfondsen Ziektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Uitvoeringsfonds voor de Overheid Totaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Uitvoeringsfonds voor de Overheid Werkloosheidswet (WW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Uitvoeringsfonds voor de Overheid Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Uitvoeringsfonds voor de Overheid Ziektewet (ZW-vangnet) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Uitvoeringsfonds voor de Overheid Wet Arbeid en Zorg (WAZO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Ziekengeldkassen Ziektewet (ZW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Ouderdomsfonds Algemene Ouderdomswet (AOW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Nabestaandenfonds Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Wettelijk sociale uitkeringen in geld Algemeen Kinderbijslagfonds Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Totaal sociale voorzieningen in geld (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Uitkeringen oorlogsslachtoffers (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Studiebeurzen (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Premies koopwoningen (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Wet Investeren in Jongeren (WIJ) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Toeslagenwet (TW) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Zorgtoeslag (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Tegemoetkoming AOW/ANW'ers (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Kindgebonden budget (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Flexibele uittredingsregelingen (mln euro) Sociale uitkeringen in geld Sociale voorzieningen in geld Overig (mln euro) Sociale uitkeringen in natura Totaal sociale uitkeringen in natura (mln euro) Sociale uitkeringen in natura Wettelijk sociale uitkeringen in natura Totaal wettelijk sociale uitk. in natura (mln euro) Sociale uitkeringen in natura Wettelijk sociale uitkeringen in natura Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (mln euro) Sociale uitkeringen in natura Wettelijk sociale uitkeringen in natura Algemene kas Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) (mln euro) Sociale uitkeringen in natura Wettelijk sociale uitkeringen in natura Zorgverzekeringsfonds Zorgverzekeringswet (ZVW) (mln euro) Sociale uitkeringen in natura Wettelijk sociale uitkeringen in natura Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ) (mln euro)
1990 57.042 43.316 5.683 3.359 1.867 4.220 13.352 1.895 6.750 6.190 13.726 345 200 2.764 1.788 381 4.959 254 50 286 761 9 100 248 62 1.204 29 286 41.229 29.986 5.293 3.359 3.359 1.555 1.555 312 312 4.220 13.352 1.895 11.243 345 200 2.764 1.788 381 4.925 254 50 286 250 15.813 13.330 390 6.750 6.190
1995 65.285 50.684 5.735 3.290 4.240 1.874 15.180 2.090 7.039 11.236 14.601 349 232 2.955 1.338 264 4.713 300 17 454 924 353 163 412 56 91 1.524 211 245 42.624 32.329 5.655 3.290 3.290 3.705 3.705 535 535 1.874 15.180 2.090 10.295 349 232 2.955 1.338 264 4.622 300 17 218 22.661 18.355 80 7.039 11.236
2000 72.132 58.180 8.684 469 3.268 19.098 1.498 12.220 12.943 13.952 356 1.024 270 2.911 770 83 4.097 289 652 1.462 313 206 397 300 98 221 127 376 42.947 33.017 7.039 7.039 1.645 469 2.339 2.339 929 929 19.098 1.498 9.930 356 1.024 270 2.911 770 83 3.890 289 337 29.185 25.163 12.220 12.943
2005 92.638 76.432 8.709 474 658 4.375 1.075 23.369 1.367 16.697 19.708 16.206 353 1.419 171 3.191 792 26 4.567 331 252 821 1.686 188 340 504 569 164 187 190 32 423 51.208 40.027 7.104 6.630 474 2.079 4.092 2.922 636 534 1.619 1.235 384 397 218 55 124 23.369 1.367 11.181 353 1.419 171 3.191 792 26 4.330 331 252 316 41.430 36.405 16.697 19.708
2010 131.051 102.200 7.187 1.502 296 916 4.547 1.748 28.618 1.065 33.933 22.388 28.851 326 2.230 152 3.371 473 28 4.380 202 270 799 3.835 1.178 896 303 2.486 2.213 114 416 557 2.946 214 238 2 61 311 850 64.682 45.879 8.266 7.166 766 296 38 364 21 3.994 2.400 911 683 3.062 1.936 372 754 489 211 0 83 195 28.618 1.065 18.803 326 2.230 152 3.371 473 28 4.007 202 270 799 3.835 1.178 896 303 733 66.369 56.321 33.933 22.388
2012* 139.988 110.462 6.152 2.200 242 948 5.233 1.961 31.415 844 35.572 25.895 29.526 293 2.515 197 3.236 454 38 4.575 200 452 845 4.589 1.124 911 71 2.290 2.288 106 430 581 2.393 208 307 35 322 1.066 69.079 48.995 7.801 6.152 1.360 242 47 388 4.604 2.770 1.107 727 3.371 2.187 430 754 572 276 22 100 174 31.415 844 20.084 293 2.515 197 3.236 454 38 4.213 200 452 845 4.589 1.124 911 71 946 70.909 61.467 35.572 25.895
2013 1e kwartaal* 34.640 27.302 1.332 614 50 200 1.509 433 7.391 180 9.080 6.513 7.338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.767 11.709 1.774 1.332 381 50 11 90 1.141 747 242 152 1.000 693 136 171 133 69 7 20 37 7.391 180 5.058 . . . . . . . . . . . . . . . 17.873 15.593 9.080 6.513
2013 2e kwartaal* 38.193 30.373 1.744 775 66 274 2.006 578 9.492 222 9.080 6.136 7.820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.729 15.157 2.322 1.744 498 66 14 95 1.580 1.035 335 210 1.269 879 173 217 177 92 9 26 50 9.492 222 5.572 . . . . . . . . . . . . . . . 17.464 15.216 9.080 6.136
2013 3e kwartaal* 35.112 27.507 1.317 596 50 231 1.603 466 7.997 167 8.824 6.256 7.605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.623 12.427 1.754 1.317 376 50 11 82 1.321 865 280 176 951 658 130 163 155 80 8 23 44 7.997 167 5.196 . . . . . . . . . . . . . . . 17.489 15.080 8.824 6.256
2013 4e kwartaal* 35.488 27.882 1.295 619 49 236 1.589 463 7.837 143 9.270 6.381 7.606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.787 12.231 1.728 1.295 373 49 11 116 1.357 889 287 181 895 620 122 153 155 80 8 23 44 7.837 143 5.556 . . . . . . . . . . . . . . . 17.701 15.651 9.270 6.381
2013* 143.433 113.064 5.688 2.604 215 941 6.707 1.940 32.717 712 36.254 25.286 30.369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.906 51.524 7.578 5.688 1.628 215 47 383 5.399 3.536 1.144 719 4.115 2.850 561 704 620 321 32 92 175 32.717 712 21.382 . . . . . . . . . . . . . . . 70.527 61.540 36.254 25.286
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de sociale uitkeringen door de overheid. De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1987 tot en met 2013, kwartaalcijfers van 2002 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1987 in deze tabel zijn definitief. De meest recente jaren en kwartalen hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; sociale uitkeringen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal sociale uitkeringen
Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale verzekering en uitkeringen sociale voorziening.
Totaal uitkeringen in geld en natura
Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale uitkeringen en voorzieningen in geld en natura.
Totaal wettelijke sociale uitkeringen
De wettelijke sociale uitkeringen zijn inkomensoverdrachten in geld of in natura, die door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen aan personen of huishoudens worden toegekend om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid, ziekte, overlijden, werkloosheid). De gehele Nederlandse bevolking of grote delen daarvan zijn verplicht om aan de wettelijke sociale regelingen deel te nemen dan wel premies te betalen.

Uitgezonderd: uitkeringen op grond van eigen bijdragen en inkomensoverdrachten, die gefinancierd worden uit algemene middelen (belasting). De wettelijke sociale uitkeringen zijn gerubriceerd naar bekostigend fonds.
Wett. soc. uitkeringen in geld en natura
Wettelijke sociale uitkeringen in geld en natura.
De Wettelijke sociale uitkeringen in geld en natura worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale verzekeringen en voorzieningen in geld en natura.
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) is een algemeen verplichte verzekering voor de gehele bevolking tegen inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) in werking getreden en deze wet is op 1 januari 1998 vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen in het kader van de AAW zijn hierna overgenomen door het REA-fonds.
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren.

Op 1 juli 1967 is de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in werking getreden. Vanaf 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Bestaande WAO-uitkeringen blijven doorlopen.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar).

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is op 29 december 2005 in werking getreden als opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen worden de gehele looptijd vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds gefinancierd.
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 januari 1998 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in werking getreden en is met ingang van 1 augustus 2004 stopgezet. Verzekerden die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen nog in aanmerking komen voor een uitkering. Bestaande WAZ-uitkeringen blijven doorlopen.
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn allerlei wettelijke verlofvormen gebundeld, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.

Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) in werking getreden.
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel werknemers uit het bedrijfsleven als (ex) overheidspersoneel.

Op 1 juli 1952 is de Werkloosheidswet (WW) ingevoerd.
Ziektewet (ZW-vangnet)
De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.

De vangnetgroepen, onder andere ten behoeve van zwangerschap en zieke werklozen, worden sinds 2002 apart geregistreerd als onderdeel van de werkloosheidsfondsen (AWf, Sfn en Ufo). De vangnetgroepen bestaan vanaf 1997.
Ziektewet (ZW)
Uitkeringen bij ziekte aan werknemers naar bedrijfstak die worden betaald in het kader van de Zietewet (ZW).

Op 1 maart 1930 werd de Ziektewet (ZW) ingevoerd. De regeling is opgehouden als wettelijke sociale verzekering in 1996. De werkgevers dragen sindsdien rechtstreeks de kosten voor zieke werknemers.
Algemene Ouderdomswet (AOW)
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.

Op 1 januari 1957 is de Algemene Ouderdomswet (AOW) in werking getreden.
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een wettelijke verzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden van een partner of ouders. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. Nabestaanden die vóór 1950 geboren zijn of kinderen hebben onder de 18 jaar komen hiervoor in aanmerking.

De Algemene Weduwen en- Wezenwet (AWW) trad op 1 oktober 1959 in werking. Op 1 juli 1996 is de Algemene Weduwen en- Wezenwet vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
De Algemene kinderbijslagwet (AKW) biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995, is de kinderbijslag afhankelijk van zowel de gezinsgrootte als de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 1995 krijgen de ouders een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

In 1963 is de AKW ingevoerd. De AKW was tot 1988 een verzekering. Door de overgang van premiefinanciering naar rijksfinanciering behoort deze regeling vanaf 1989 tot de voorzieningen.
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)
De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) had tot doel om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging. De wet gaf geen recht op geld, maar op de gezondheidsvoorzieningen zelf (in natura).

De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) is op 1 januari 1966 in werking getreden als voortzetting van het Ziekenfondsenbesluit (1941). Vanaf 1 januari 2006 is de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Zorgverzekeringswet (ZVW)
De Zorgverzekeringswet (ZVW) bevat de plicht om een verzekering voor ziektekosten af te sluiten. De ZVW is van toepassing op iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Er is een basispakket aan kortdurende, op genezing gerichte zorg vastgelegd. Voor zorg die niet in het pakket van de ZVW zit, kan men op vrijwillige basis een aanvullende verzekering afsluiten.

De Zorgverzekeringswet (ZVW) is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt onder andere de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp). In het kader van wettelijke sociale verzekeringen wordt alleen het basisgedeelte van de ZVW beschreven.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel de gehele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat hierbij om zware geneeskundige risico's die niet via de zorgverzekering gedekt zijn, zoals verblijf in een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten.

In 1968 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in werking getreden. Via de AWBZ wordt vooral specifieke, complexe, langdurige, multidisciplinaire zorg verleend aan mensen met een geestelijke, lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke aandoening of beperking. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen onder deze regeling.
Totaal voorzieningen
Voorzieningen zijn uitkeringen die niet het karakter van een verzekeringsuitkering hebben. Er vindt namelijk geen premieheffing plaats; de voorziening komt direct ten laste van de algemene middelen van de overheid.
Voorzieningen in geld en natura
De wettelijke sociale voorzieningen in geld en natura zijn uitkeringen in geld en goederen en diensten die worden toegekend aan personen of huishoudens om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid, ziekte, overlijden, werkloosheid).
Uitkeringen oorlogsslachtoffers
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 1940-1945 zijn uitkeringen aan (nabestaanden van) slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf 1947 zijn de Uitkeringen Oorlogsslachtoffers 1940-1945 ingevoerd.
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een regeling voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt worden. Ook arbeidsongeschikte studenten komen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Het fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage.

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is op 1 januari 1998 ingevoerd en deze wet nam een deel van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) over.
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)
De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) biedt een inkomensgarantie tot het niveau van het sociaal minimum aan oudere werklozen tot 65 jaar van wie de WW-uitkering is afgelopen. De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) biedt dezelfde inkomensgarantie aan voormalige zelfstandigen tot 65 jaar, die noodgedwongen hun bedrijf of beroep hebben moeten beëindigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende waren.

De IOAW en IOAZ zijn in 1987 ingevoerd.
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
De Algemene kinderbijslagwet (AKW) biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995, is de kinderbijslag afhankelijk van zowel de gezinsgrootte als de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 1995 krijgen de ouders een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

In 1963 is de AKW ingevoerd. De AKW was tot 1988 een verzekering. Door de overgang van premiefinanciering naar rijksfinanciering behoort deze regeling vanaf 1989 tot de voorzieningen.
Studiebeurzen
Studiebeurzen zijn sociale voorzieningen voor studenten. Deze beurs valt onder de Wet Studiefinanciering 18+ en bestaat uit een basisbeurs en een aanvullende beurs.

De studiebeurs is ingevoerd in de jaren dertig. Sinds 1997 hoort ook de basistoelage van de Tegemoetkoming Studiekosten 18+ bij de studiebeurs.
Premies koopwoningen
Premies koopwoningen verminderen de maandelijkse financieringslasten van een koopwoning. Het Rijk betaalt deze premies aan huishoudens.

De regeling premies koopwoning is ingevoerd in 1969.
Wet Werk en Bijstand (ABW/WWB)
De Wet werk en bijstand (WWB) is een sociale voorziening voor personen die zelf geen inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel gaat het om een laatste (aanvullende) voorziening.

De Wet werk en bijstand (WWB) is op 1 januari 2004 in werking getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen). Er zijn zowel uitkeringen in geld als uitkeringen in natura. De Algemene Bijstandswet (ABW) is in 1965 in werking getreden.
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
De Aanvullende inkomensvoorziening ouderen is een aanvullende bijstandsuitkering verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank aan mensen met een onvolledig AOW-pensioen.

De Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) is op 1 januari 2010 in werking getreden ter vervanging van de Wet Werk en Bijstand 65-plus (WWB65+).
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is een inkomensvoorziening aan jongeren tot 27 jaar die niet werken en een beroep doen op de gemeenten. Zij krijgen een werkaanbod of een leeropdracht van de gemeenten die zij moeten aanvaarden om een beroep op de regeling te kunnen doen.

Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Vanaf 1 januari 2012 houdt de WIJ op te bestaan.
Toeslagenwet (TW)
De Toeslagenwet (TW) verstrekt toeslagen op uitkeringen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid tot het relevante sociale minimum.

De Toeslagenwet (TW) is per 1 januari 1987 in werking getreden.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de premie van de zorgverzekering en wordt geregistreerd als een sociale voorziening in geld.

De zorgtoeslag is ingevoerd in 2006, als onderdeel van het nieuwe zorgstelsel.
Tegemoetkoming AOW/ANW'ers
De tegemoetkoming AOW/ANW'ers is een uitkering ter compensatie van koopkrachtsverlies bovenop de AOW- of ANW-uitkering.

De tegemoetkoming AOW/ANW is op 1 januari 2005 ingevoerd.
Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een uitkering voor gezinnen met minderjarige kinderen. Voor de kinderen wordt kinderbijslag ontvangen en de kinderen worden door de ouders in belangrijke mate onderhouden.

Het kindgebonden budget (kgb) werd ingevoerd op 1 januari 2009 en vervangt de kindertoeslag (een tijdelijke regeling die alleen in 2008 van kracht was). Het cijfer van 2008 betreft dus eigenlijk de kindertoeslag.
Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU)
De Tegemoetkoming buitengewone uitgaven komt mensen met een laag Inkomen tegemoet die niet in aanmerking komen voor belastingaftrek bij hoge ziektekostenlasten van chronisch zieken en gehandicapten.

De Tegemoetkoming buitengewone uitgaven werd in 2006 ingevoerd en is per 01-01-2009 vervangen door de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) ivm invoering Wtcg.
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)
De Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) voorziet in een uitkering aan werklozen die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering van de WW. Aanvankelijk kwamen bij gehuwden en duurzaam samenwonenden alleen kostwinnaars voor een uitkering in aanmerking. Vanaf 23 december 1984 kwamen ook niet-kostwinnaars in aanmerking.

In 1965 is de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) in werking getreden. Deze wet eindigt in 1990.
Flexibele uittredingsregelingen
Flexibele uittredingsregelingen zijn flexibele uittredingsuitkeringen voor een beperkte groep mensen en voor een beperkte tijd.

Rond 1985 zijn de Flexibele uittredingsregelingen in werking getreden en zijn deze regelingen vervallen in 1996. In 1997 vond er een terugbetaling plaats.
Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
De Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) is een wet die langdurig noodzakelijke voorzieningen vergoedt die zijn bedoeld voor personen met een specifieke handicap.

De Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) is ingevoerd in 1994. Deze wet is per 1 januari 2007 opgeheven en opgegaan in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Wet Maatsch.Ondersteuning (WMO)
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is persoonsgebonden steun door gemeenten met als doel om mensen met een beperking zo lang mogelijk maatschappelijk zelfstandig te laten functioneren.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd.
Individuele huursubsidies (IHS)
Individuele huursubsidies (IHS) zijn uitkeringen sociale voorzieningen in Natura waar een huurder voor in aanmerking kan komen als de huur te hoog is in vergelijking met het inkomen.

In 1970 zijn de Individuele huursubsidies (IHS) in werking getreden. Vanaf 2006 is de huursubsidie vervangen door de huurtoeslag.
OV-jaarkaart studerenden
De OV-jaarkaart studerenden is een persoonsgebonden vervoerbewijs voor het Nederlands openbaar vervoer. De kaart wordt door de Informatie Beheer Groep uitgereikt als onderdeel van de studiefinanciering aan MBO-, HBO- en WO-studenten vanaf 18 jaar.

De OV-jaarkaart studerenden is in het najaar van 1990 ingevoerd.
Rechtsbijstand
De Rechtsbijstand is een inkomensafhankelijke bijdrage voor rechtskundige bijstand.

Sinds 1 januari 1994 is de Wet op de rechtsbijstand van kracht geworden. Deze wet vervangt de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden (Wrom) die sinds 1 januari 1958 van kracht was.
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen
De bijdrage voor onderwijs in academische ziekenhuizen is een uitkering in natura aan studenten die in het kader van hun opleiding werkzaam zijn in academische ziekenhuizen.

In de jaren dertig is de bijdrage voor onderwijs in academische ziekenhuizen in werking getreden.
Kinderopvang
Kinderopvang is een inkomensafhankelijke uitkering in het kader van de Wet Kinderopvang met als doel het ook voor lagere inkomens mogelijk te maken kinderen op te laten vangen.

In 1995 is de regeling Kinderopvang ingevoerd.
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is het vervoer van leerlingen in het basis- en bijzonder onderwijs om medische of godsdienstige redenen naar hun school. Ouders zijn een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd.

In 1987 is de regeling leerlingenvervoer ingevoerd.
Regeling Spec.Uitk. Jeugdgezondheidszorg
Regeling Specifieke Uitkering Jeugdgezondheidszorg.
De Regeling Specifieke Uitkering Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar, zowel individueel als per groep. De Jeugdgezondheidszorg voert voor alle kinderen preventieve screeningen uit, zowel lichamelijk als cognitief en psychosociaal en vervult daarmee een belangrijke rol in vroegsignalering van risico's, korte interventies en doorverwijzing naar zwaardere of andere vormen hulpverlening.

De regeling Specifieke uitkering is met ingang van 1 januari 2003 in werking getreden.
Bejaardenoorden
De wet Bejaardenoorden is een bijdrage van het Rijk aan de financiering van bejaardenoorden.

De wet Bejaardenoorden is in 1963 ingevoerd en per 1 januari 1997 weer opgeheven. Met ingang van 1 januari 1997 is de financiering van de verzorgingstehuizen vanuit de Wet op de Bejaardenoorden ondergebracht bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Reïntegratiefonds (REA)
Het Reïntegratiefonds (REA) biedt werkgevers en arbeidsgehandicapten een aantal instrumenten om de re-integratie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces te bevorderen.

Op 1 juli 1998 is het Reïntegratiefonds (REA) in werking getreden. Het Reïntegratiefonds (REA) is per 1 januari 2011 opgeheven.
Gezinsverzorging Gezinshulp (GG)
Gezinsverzorging gezinshulp (GG) zijn uitkeringen in natura voor gezinsverzorging en gezinshulp die geleverd worden via instellingen en/of alfa-hulpen nadat een indicatiestelling heeft plaatsgevonden.

De wet Gezinsverzorging Gezinshulp (GG) is in 1947 ingevoerd en in 1988 weer opgeheven.
Bijdragen asielzoekers en minderheden
De Bijdrage voor asielzoekers en minderheden zijn voorzieningen aan asielzoekers en minderheden voor de eerste levensbehoeften, zoals onderdak, kleding, voedsel en onderwijs.

De regelingen vormen een verzameling van voorzieningen, zoals de zakgeldregeling asielzoekers en de opvangcentra voor asielzoekers. Vanaf 1987 worden deze regelingen apart waargenomen.
Schoolboeken
De regeling schoolboeken is de verlening van een budget voor schoolboeken ten bate van kinderen in het voortgezet onderwijs.

In 2009 is de regeling schoolboeken ingevoerd. In 2009 kregen ouders een vaste vergoeding in geld, vanaf 2010 worden de schoolboeken in natura ter beschikking gesteld.
Overig
Overige uitkeringen in geld of natura bestaan uit kleine, meestal kortlopende regelingen.
Sociale uitkeringen in geld
Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale verzekeringen en voorzieningen in geld.
Totaal sociale uitkeringen in geld
Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeften te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale verzekeringen en voorzieningen in geld.
Wettelijk sociale uitkeringen in geld
De wettelijke sociale uitkeringen in geld zijn inkomensoverdrachten in geld, die door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen aan personen of huishoudens worden toegekend om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid, ziekte, overlijden, werkloosheid). De gehele Nederlandse bevolking of grote delen daarvan zijn verplicht om aan de wettelijke sociale regelingen deel te nemen dan wel premies te betalen. Uitgezonderd: uitkeringen op grond van eigen bijdragen en inkomensoverdrachten, die bekostigd worden uit algemene middelen (belasting). De wettelijke sociale uitkeringen in geld zijn gerubriceerd naar bekostigend fonds.
Totaal wettelijke sociale uitk. in geld
De wettelijke sociale uitkeringen in geld zijn inkomensoverdrachten in geld, die door wettelijke sociale verzekeringsinstellingen aan personen of huishoudens worden toegekend om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid, ziekte, overlijden, werkloosheid). De gehele Nederlandse bevolking of grote delen daarvan zijn verplicht om aan de wettelijke sociale regelingen deel te nemen dan wel premies te betalen. Uitgezonderd: uitkeringen op grond van eigen bijdragen en inkomensoverdrachten, die bekostigd worden uit algemene middelen (belasting). De wettelijke sociale uitkeringen in geld zijn gerubriceerd naar bekostigend fonds.
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) financiert de AAW-uitkering, welke werknemers beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) opgericht. Op 1 januari 1998 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er uit het AAF nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen van het AAF zijn overgenomen door het REA-fonds.
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) is een algemeen verplichte verzekering voor de gehele bevolking tegen inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) in werking getreden en deze wet is op 1 januari 1998 vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen in het kader van de AAW zijn hierna overgenomen door het REA-fonds.
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) financiert de WAO-uitkering na vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Bovendien financiert het Aof vanaf 1 januari 2004 de WAZ-uitkering, vanaf 1 januari 2006 de WIA-uitkering en vanaf 1 januari 2008 de WAZO. Met ingang van 2007 financiert het Aof slechts een deel van de WIA-uitkeringen, namelijk alle IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen die al minimaal 10 jaar worden uitgekeerd.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds is in 1967 ingevoerd. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de WIA. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO-uitkering hadden. De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet of niet voldoende werkt. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Totaal Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) financiert de WAO-uitkering na vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Bovendien financiert het Aof vanaf 1 januari 2004 de WAZ-uitkering, vanaf 1 januari 2006 de WIA-uitkering en vanaf 1 januari 2008 de WAZO. Met ingang van 2007 financiert het Aof slechts een deel van de WIA-uitkeringen, namelijk alle IVA-uitkeringen en WGA-uitkeringen die al minimaal 10 jaar worden uitgekeerd.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds is in 1967 ingevoerd. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de WIA. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WAO blijft bestaan voor mensen die al een WAO-uitkering hadden. De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen verzorgt, of een minimumuitkering als men niet of niet voldoende werkt. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren.

Op 1 juli 1967 is de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in werking getreden. Vanaf 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Bestaande WAO-uitkeringen blijven doorlopen.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar).

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is op 29 december 2005 in werking getreden als opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen worden de gehele looptijd vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds gefinancierd.
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 januari 1998 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in werking getreden en is met ingang van 1 augustus 2004 stopgezet. Verzekerden die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen nog in aanmerking komen voor een uitkering. Bestaande WAZ-uitkeringen blijven doorlopen.
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn allerlei wettelijke verlofvormen gebundeld, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.

Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) in werking getreden.
Werkhervattingskas
De Werkhervattingskas (Whk) financiert vanaf 2007 de eerste tien jaar van de WGA-uitkering voor werknemers, behalve voor de vangnetgroepen (zoals zwangere vrouwen en uitzendkrachten).

De Werkhervattingskas is in 2007 ingevoerd. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is de opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WIA bestaat uit twee regelingen: de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), die een loonvervangende uitkering verzorgt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), die het met arbeid verdiende inkomen aanvult of een mininumuitkering biedt als men niet of niet voldoende werkt.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar).

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is op 29 december 2005 in werking getreden als opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen worden de gehele looptijd vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds gefinancierd.
Arbeidsongeschiktheidskas
De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) financiert de eerste vijf jaar van een WAO-uitkering die is gestart vóór 1 januari 2005.

De Arbeidsongeschiktheidskas (Aok) is op 29 december 2005 ingevoerd en per 1 januari 2011 weer opgeheven. Vanaf die datum worden alle uitkeringen gefinancierd uit het Aof. De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. De WAO is met ingang van 29 december 2005 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De WIA wordt niet door de Aok gefinancierd, maar vanuit andere fondsen. De Aok blijft van toepassing op de bestaande WAO-uitkeringen. Tot 1 januari 2011 worden WAO-uitkeringen gefinancierd uit de Aok. Na 1 januari 2011 vindt de financiering plaats uit het Aof.
Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorziet in een loonvervangende uitkering voor werknemers die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 1 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren.

Op 1 juli 1967 is de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) in werking getreden. Vanaf 29 december 2005 is de WAO opgevolgd door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en na 2 jaar nog geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Bestaande WAO-uitkeringen blijven doorlopen.
Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfst.
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ) financiert de WAZ-uitkering.

Het Arbeidsongeschiktheidsfonds Zelfstandigen (AfZ) is in 1998 ingevoerd en is per 1 januari 2004 buiten werking gesteld. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) was tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Sinds 2004 vindt de betaling van de (oude) WAZ-uitkeringen niet meer plaats vanuit het AfZ, maar vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfst. (WAZ)
De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is tot 1 augustus 2004 een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 januari 1998 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) in werking getreden en is met ingang van 1 augustus 2004 stopgezet. Verzekerden die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen nog in aanmerking komen voor een uitkering. Bestaande WAZ-uitkeringen blijven doorlopen.
Algemeen Werkloosheidsfonds
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkering voor ex-werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen die langer dan zes maanden lopen. Daarnaast betaalt het fonds de ZW-uitkeringen aan een aantal vangnetgroepen: zwangere vrouwen, zieke werklozen, vrijwillig verzekerden en herintredende arbeidsongeschikten. Ook de WAZO-uitkeringen aan zwangere vrouwen komen voor rekening van het AWf.

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) is op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Totaal Algemeen Werkloosheidsfonds
Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de WW-uitkering voor ex-werknemers in de marktsector. Het betreft uitkeringen die langer dan zes maanden lopen. Daarnaast betaalt het fonds de ZW-uitkeringen aan een aantal vangnetgroepen: zwangere vrouwen, zieke werklozen, vrijwillig verzekerden en herintredende arbeidsongeschikten. Ook de WAZO-uitkeringen aan zwangere vrouwen komen voor rekening van het AWf.

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) is op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel werknemers uit het bedrijfsleven als (ex) overheidspersoneel.

Op 1 juli 1952 is de Werkloosheidswet (WW) ingevoerd.
Ziektewet (ZW-vangnet)
De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.

De vangnetgroepen, onder andere ten behoeve van zwangerschap en zieke werklozen, worden sinds 2002 apart geregistreerd als onderdeel van de werkloosheidsfondsen (AWf, Sfn en Ufo). De vangnetgroepen bestaan vanaf 1997.
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn allerlei wettelijke verlofvormen gebundeld, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.

Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) in werking getreden.
Sectorfondsen
De Sectorfondsen (Sfn) financieren het eerste halfjaar van de WW-uitkering aan ex-werknemers in de marktsector. Daarnaast financieren de Sfn de ZW-uitkeringen aan werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt. Met ingang van 2007 financieren de fondsen ook de eerste 10 jaar van de WGA-uitkeringen aan flexwerkers uit de marktsector. Vóór 2006 werden de Sfn nog aangeduid met Wachtgeldfondsen.

De Sectorfondsen (Sfn), voorheen aangeduid met Wachtgeldfondsen, zijn op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
Totaal Sectorfondsen
De Sectorfondsen (Sfn) financieren het eerste halfjaar van de WW-uitkering aan ex-werknemers in de marktsector. Daarnaast financieren de Sfn de ZW-uitkeringen aan werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht van werkgevers geldt. Met ingang van 2007 financieren de fondsen ook de eerste 10 jaar van de WGA-uitkeringen aan flexwerkers uit de marktsector. Vóór 2006 werden de Sfn nog aangeduid met Wachtgeldfondsen.

De Sectorfondsen (Sfn), voorheen aangeduid met Wachtgeldfondsen, zijn op 1 juli 1952 ingevoerd. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel werknemers uit het bedrijfsleven als (ex) overheidspersoneel.

Op 1 juli 1952 is de Werkloosheidswet (WW) ingevoerd.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar).

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is op 29 december 2005 in werking getreden als opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen worden de gehele looptijd vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds gefinancierd.
Ziektewet (ZW-vangnet)
De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.

De vangnetgroepen, onder andere ten behoeve van zwangerschap en zieke werklozen, worden sinds 2002 apart geregistreerd als onderdeel van de werkloosheidsfondsen (AWf, Sfn en Ufo). De vangnetgroepen bestaan vanaf 1997.
Uitvoeringsfonds voor de Overheid
Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) financiert de uitkeringen aan ex-overheidspersoneel op grond van de WW, ZW-vangnet en WAZO. Vanaf 2007 financiert het fonds ook de eerste tien jaar van de WGA-uitkering aan flexwerkers bij de overheid.

Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) is in 2001 opgericht. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikten. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, en ouderschapsverlof.
Totaal Uitvoeringsfonds voor de Overheid
Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) financiert de uitkeringen aan ex-overheidspersoneel op grond van de WW, ZW-vangnet en WAZO. Vanaf 2007 financiert het fonds ook de eerste tien jaar van de WGA-uitkering aan flexwerkers bij de overheid.

Het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo) is in 2001 opgericht. De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet-duurzaam arbeidsongeschikten. De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt. De Wet arbeid en zorg (WAZO) bundelt een aantal wettelijke verlofvormen, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof, en ouderschapsverlof.
Werkloosheidswet (WW)
De Werkloosheidswet (WW) heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit een dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. De WW heeft betrekking op zowel werknemers uit het bedrijfsleven als (ex) overheidspersoneel.

Op 1 juli 1952 is de Werkloosheidswet (WW) ingevoerd.
Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar).

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is op 29 december 2005 in werking getreden als opvolger van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Binnen de WIA wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA); deze regeling verstrekt uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten en aan volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikten.
In 2006 werden alle WIA-uitkeringen betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.
Per 1 januari 2007 worden de WGA-uitkeringen gefinancierd uit:
- de Werkhervattingskas voor uitkeringen korter dan 10 jaar, uitgezonderd de vangnetgroepen;
- het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor alle uitkeringen vanaf een duur van 10 jaar, loonaanvullingen voor het deel boven de vervolguitkering en uitkeringen aan vangnetgroepen (uitgezonderd flexwerkers);
- de Sectorfondsen voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers uit het bedrijfsleven;
- het Uitvoeringsfonds voor de Overheid voor uitkeringen korter dan 10 jaar aan flexwerkers bij de overheid.
De IVA-uitkeringen blijven vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds gefinancierd.
Ziektewet (ZW-vangnet)
De Ziektewet (ZW-vangnet) geeft werknemers recht op een uitkering, indien zij door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat zijn te werken en geen werkgever meer hebben die hun loon doorbetaalt.

De vangnetgroepen, onder andere ten behoeve van zwangerschap en zieke werklozen, worden sinds 2002 apart geregistreerd als onderdeel van de werkloosheidsfondsen (AWf, Sfn en Ufo). De vangnetgroepen bestaan vanaf 1997.
Wet Arbeid en Zorg (WAZO)
In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn allerlei wettelijke verlofvormen gebundeld, zoals het zwangerschaps- en bevallingsverlof, kraamverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en ouderschapsverlof.

Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) in werking getreden.
Ziekengeldkassen
Ziekengeldkassen verzorgen de uitkeringen naar bedrijfstak die worden betaald in het kader van de Ziektewet (ZW).

Op 1 maart 1930 werd de Ziektewet (ZW) ingevoerd. De regeling is opgehouden als wettelijke sociale verzekering in 1996. De werkgevers dragen rechtstreeks de kosten vanaf dit jaar voor zieke werknemers.
Ziektewet (ZW)
Uitkeringen bij ziekte aan werknemers naar bedrijfstak die worden betaald in het kader van de Zietewet (ZW).

Op 1 maart 1930 werd de Ziektewet (ZW) ingevoerd. De regeling is opgehouden als wettelijke sociale verzekering in 1996. De werkgevers dragen sindsdien rechtstreeks de kosten voor zieke werknemers.
Algemeen Ouderdomsfonds
Het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf) financiert de AOW-uitkeringen. De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft als doel om personen van 65 jaar en ouder te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) op 1 januari 1957 is ook het Algemeen Ouderdomsfonds (AOf ) ingevoerd.
Algemene Ouderdomswet (AOW)
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen van 65 jaar en ouder een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.

Op 1 januari 1957 is de Algemene Ouderdomswet (AOW) in werking getreden.
Algemeen Nabestaandenfonds
Het Algemeen Nabestaandenfonds (ANf) financiert de uitkeringen van de ANW. De Algemene nabestaandenwet (ANW) verzekert de financiële gevolgen van overlijden van een partner of ouders.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Weduwen en- Wezenwet (AWW) op 1 oktober 1959 is ook het Algemeen Weduwen en- Wezenfonds (AWWf) ingevoerd. Op 1 juli 1996 is de Algemene Weduwen en- Wezenwet vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Tegelijkertijd is het Algemeen Weduwen en- Wezenfonds vervangen door het Algemeen Nabestaandenfonds (Anf).
Algemene Nabestaandenwet (ANW/AWW)
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een wettelijke verzekering tegen de financiële gevolgen van overlijden van een partner of ouders. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. Nabestaanden die vóór 1950 geboren zijn of kinderen hebben onder de 18 jaar komen hiervoor in aanmerking.

De Algemene Weduwen en- Wezenwet (AWW) trad op 1 oktober 1959 in werking. Op 1 juli 1996 is de Algemene Weduwen en- Wezenwet vervangen door de Algemene Nabestaandenwet (ANW).
Algemeen Kinderbijslagfonds
Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) financiert de uitkering van de AKW. De AKW biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen.

Het Algemeen Kinderbijslagfonds (Akf) is in 1963 opgericht.
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
De Algemene kinderbijslagwet (AKW) biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995, is de kinderbijslag afhankelijk van zowel de gezinsgrootte als de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 1995 krijgen de ouders een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

In 1963 is de AKW ingevoerd. De AKW was tot 1988 een verzekering. Door de overgang van premiefinanciering naar rijksfinanciering behoort deze regeling vanaf 1989 tot de voorzieningen.
Sociale voorzieningen in geld
Sociale voorzieningen in geld zijn sociale uitkeringen van de centrale en de lokale overheid aan huishoudens, waar geen premies voor hoeven te worden betaald.
Totaal sociale voorzieningen in geld
Sociale voorzieningen in geld zijn sociale uitkeringen van de centrale en de lokale overheid aan huishoudens, waar geen premies voor hoeven te worden betaald.
Uitkeringen oorlogsslachtoffers
Uitkeringen oorlogsslachtoffers 1940-1945 zijn uitkeringen aan (nabestaanden van) slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

De regeling Uitkeringen Oorlogsslachtoffers 1940-1945 is vanaf 1947 ingevoerd.
Wet arbeidsong. jonggehandic. (Wajong)
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een regeling voor mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt worden. Ook arbeidsongeschikte studenten komen in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Het fonds wordt volledig gefinancierd door een rijksbijdrage.

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is op 1 januari 1998 ingevoerd en deze wet nam een deel van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) over.
Inkomensvoorz. Ouderen (IOAW/IOAZ)
De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) biedt een inkomensgarantie tot het niveau van het sociaal minimum aan oudere werklozen tot 65 jaar van wie de WW-uitkering is afgelopen. De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) biedt dezelfde inkomensgarantie aan voormalige zelfstandigen tot 65 jaar, die noodgedwongen hun bedrijf of beroep hebben moeten beëndigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende waren.

De IOAW en IOAZ zijn in 1987 ingevoerd.
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
De Algemene kinderbijslagwet (AKW) biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen. Voor kinderen geboren vóór 1 januari 1995, is de kinderbijslag afhankelijk van zowel de gezinsgrootte als de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 1995 krijgen de ouders een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

In 1963 is de AKW ingevoerd. De AKW was tot 1988 een verzekering. Door de overgang van premiefinanciering naar rijksfinanciering behoort deze regeling vanaf 1989 tot de voorzieningen.
Studiebeurzen
Studiebeurzen zijn sociale voorzieningen voor studenten. Deze beurs valt onder de Wet Studiefinanciering 18+ en bestaat uit een basisbeurs en een aanvullende beurs.

De studiebeurs is ingevoerd in de jaren dertig. Sinds 1997 hoort ook de basistoelage van de Tegemoetkoming Studiekosten 18+ bij de studiebeurs.
Premies koopwoningen
Premies koopwoningen verminderen de maandelijkse financieringslasten van een koopwoning. Het Rijk betaalt deze premies aan huishoudens.

De regeling premies koopwoning is ingevoerd in 1969.
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)
De Wet werk en bijstand (WWB) is een sociale voorziening voor personen die zelf geen inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel gaat het om een laatste (aanvullende) voorziening.

De Wet werk en bijstand (WWB) is op 1 januari 2004 in werking getreden ter vervanging van de Algemene bijstandswet (ABW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (ID-banen). Er zijn zowel uitkeringen in geld als uitkeringen in natura. De Algemene Bijstandswet (ABW) is in 1965 in werking getreden.
Aanv. Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
De Aanvullende inkomensvoorziening ouderen is een aanvullende bijstandsuitkering verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank aan mensen met een onvolledig AOW-pensioen.

De Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) is op 1 januari 2010 ingevoerd ter vervanging van de Wet Werk en Bijstand 65-plus (WWB65+).
Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is een inkomensvoorziening aan jongeren tot 27 jaar die niet werken en een beroep doen op de gemeenten. Zij krijgen een werkaanbod of een leeropdracht van de gemeenten die zij moeten aanvaarden om een beroep op de regeling te kunnen doen.

Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Vanaf 1 januari 2012 houdt de WIJ op te bestaan.
Toeslagenwet (TW)
De Toeslagenwet (TW) verstrekt toeslagen op uitkeringen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid tot het relevante sociale minimum.

De Toeslagenwet (TW) is per 1 januari 1987 in werking getreden.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de premie van de zorgverzekering en wordt geregistreerd als een sociale voorziening in geld.

De zorgtoeslag is ingevoerd in 2006, als onderdeel van het nieuwe zorgstelsel.
Tegemoetkoming AOW/ANW'ers
De tegemoetkoming AOW/ANW'ers is een uitkering ter compensatie van koopkrachtsverlies bovenop de AOW- of ANW-uitkering.

De tegemoetkoming AOW/ANW is op 1 januari 2005 ingevoerd.
Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een uitkering voor gezinnen met minderjarige kinderen. Voor de kinderen wordt kinderbijslag ontvangen en de kinderen worden door de ouders in belangrijke mate onderhouden.

Het kindgebonden budget (kgb) werd ingevoerd op 1 januari 2009 en vervangt de kindertoeslag (een tijdelijke regeling die alleen in 2008 van kracht was). Het cijfer van 2008 betreft dus eigenlijk de kindertoeslag.
Tegemoetkoming Buitengew. Uitgaven (TBU)
De Tegemoetkoming buitengewone uitgaven komt mensen met een laag Inkomen tegemoet die niet in aanmerking komen voor belastingaftrek bij hoge ziektekostenlasten van chronisch zieken en gehandicapten.

De Tegemoetkoming buitengewone uitgaven werd in 2006 ingevoerd en is per 01-01-2009 vervangen door de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) in verband met invoering Wtcg.
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)
De Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) voorziet in een uitkering aan werklozen die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering van de WW. Aanvankelijk kwamen bij gehuwden en duurzaam samenwonenden alleen kostwinnaars voor een uitkering in aanmerking. Vanaf 23 december 1984 kwamen ook niet-kostwinnaars in aanmerking.

In 1965 is de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) in werking getreden. Deze wet eindigt in 1990.
Flexibele uittredingsregelingen
Flexibele uittredingsregelingen zijn flexibele uittredingsuitkeringen voor een beperkte groep mensen en voor een beperkte tijd.

Rond 1985 zijn de Flexibele uittredingsregelingen in werking getreden en zijn deze regelingen vervallen in 1996. In 1997 vond er een terugbetaling plaats.
Overig
De overige uitkeringen zijn betaald door de overheid.
Sociale uitkeringen in natura
Sociale uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeftes te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale verzekering, uitkeringen sociale voorziening, Sociale uitkeringen in natura kunnen worden verdeeld in vergoedingen van daadwerkelijk door de betreffende huishoudens aangeschafte goederen en diensten en diensten die rechtstreeks aan de huishoudens worden verleend. In het tweede geval worden goederen en diensten die door de producenten rechtstreeks aan de begunstigden worden geleverd geheel of gedeeltelijk betaald door de overheid of door instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Onder sociale uitkeringen in natura valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming.
Totaal sociale uitkeringen in natura
Sociale uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om financiële zekerheid te bieden tegen een aantal risico's (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, het overlijden van naasten en werkloosheid) of om in bepaalde behoeftes te voorzien (zoals huisvesting en onderwijs). Hieronder vallen de uitkeringen wettelijke sociale verzekering, uitkeringen sociale voorziening, Sociale uitkeringen in natura kunnen worden verdeeld in vergoedingen van daadwerkelijk door de betreffende huishoudens aangeschafte goederen en diensten en diensten die rechtstreeks aan de huishoudens worden verleend. In het tweede geval worden goederen en diensten die door de producenten rechtstreeks aan de begunstigden worden geleverd geheel of gedeeltelijk betaald door de overheid of door instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Onder sociale uitkeringen in natura valt het merendeel van de uitgaven van de overheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale bescherming.
Wettelijk sociale uitkeringen in natura
De wettelijke sociale uitkeringen in natura zijn de leveringen van goederen en diensten aan personen of huishoudens om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid, ziekte, overlijden, werkloosheid). De gehele Nederlandse bevolking of grote delen daarvan zijn verplicht om aan de wettelijke sociale regelingen deel te nemen dan wel premies te betalen. Uitgezonderd: uitkeringen op grond van eigen bijdragen en inkomensoverdrachten, die bekostigd worden uit algemene middelen (belasting). De wettelijke sociale uitkeringen zijn gerubriceerd naar bekostigend fonds.
Totaal wettelijk sociale uitk. in natura
De wettelijke sociale uitkeringen in natura zijn de leveringen van goederen en diensten aan personen of huishoudens om de financiële lasten te verlichten die voortvloeien uit een aantal risico's en behoeften (arbeidsongeschiktheid, ziekte, overlijden, werkloosheid). De gehele Nederlandse bevolking of grote delen daarvan zijn verplicht om aan de wettelijke sociale regelingen deel te nemen dan wel premies te betalen. Uitgezonderd: uitkeringen op grond van eigen bijdragen en inkomensoverdrachten, die bekostigd worden uit algemene middelen (belasting). De wettelijke sociale uitkeringen zijn gerubriceerd naar bekostigend fonds.
Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) financiert de AAW-uitkering, welke werknemers beschermt tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) opgericht. Op 1 januari 1998 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er uit het AAF nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen van het AAF zijn overgenomen door het REA-fonds.
Alg. Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) is een algemeen verplichte verzekering voor de gehele bevolking tegen inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Op 1 oktober 1976 is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) in werking getreden en deze wet is op 1 januari 1998 vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering voor overheidspersoneel (FAOP). In 1998 en 1999 vonden er nog betalingen plaats van aflopende verplichtingen. Deze verplichtingen in het kader van de AAW zijn hierna overgenomen door het REA-fonds.
Algemene kas
De Algemene Kas (Ak) financiert de uitkeringen van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp). De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) heeft tot doel om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging.

Tegelijkertijd met de introductie van de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) op 1 januari 1966 is ook de Algemene Kas (Ak) ingevoerd. De ZFW-vp is per 1 januari 2006 buiten werking gesteld en vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) is op 1 januari 1966 in werking getreden als voortzetting van het Ziekenfondsenbesluit (1941). De ZVW regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp)
De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) had tot doel om personen met een inkomen beneden de loongrens te verzekeren van een goede geneeskundige verzorging. De wet gaf geen recht op geld, maar op de gezondheidsvoorzieningen zelf (in natura).

De Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) is op 1 januari 1966 in werking getreden als voortzetting van het Ziekenfondsenbesluit (1941). Vanaf 1 januari 2006 is de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp) vervangen door de Zorgverzekeringswet (ZVW). De Zorgverzekeringswet (ZVW) regelt een verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.
Zorgverzekeringsfonds
Uit het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) worden de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars betaald. Let op: binnen de Nationale Rekeningen worden de door zorgverzekeraars verstrekte uitkeringen (exclusief no-claim uitkeringen) beschouwd als zijnde verstrekt vanuit het Zvf. In termen van wettelijke sociale verzekeringen gaat het hierbij alleen om de verplichte basiszorgverzekering, en niet om de aanvullende verzekering.

Tegelijkertijd met de introductie van de Zorgverzekeringswet (ZVW) op 1 januari 2006 is ook het Zorgverzekeringfonds (Zvf) ingevoerd.
Zorgverzekeringswet (ZVW)
De Zorgverzekeringswet (ZVW) bevat de plicht om een verzekering voor ziektekosten af te sluiten. De ZVW is van toepassing op iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Er is een basispakket aan kortdurende, op genezing gerichte zorg vastgelegd. Voor zorg die niet in het pakket van de ZVW zit, kan men op vrijwillige basis een aanvullende verzekering afsluiten.

De Zorgverzekeringswet (ZVW) is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt onder andere de Ziekenfondswet-verplicht (ZFW-vp). In het kader van wettelijke sociale verzekeringen wordt alleen het basisgedeelte van de ZVW beschreven.
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
Het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) financiert de uitkeringen in natura op grond van de AWBZ. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel om de hele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat om zware geneeskundige risico's die niet via de basiszorgverzekering (voorheen ziekenfonds) verzekerd zijn. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen hieronder.

Tegelijkertijd met de introductie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968 is ook het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) ingevoerd.
Algemene Wet Bijzondere Ziektekn (AWBZ)
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft tot doel de gehele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten. Het gaat hierbij om zware geneeskundige risico's die niet via de zorgverzekering gedekt zijn, zoals verblijf in een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten.

In 1968 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in werking getreden. Via de AWBZ wordt vooral specifieke, complexe, langdurige, multidisciplinaire zorg verleend aan mensen met een geestelijke, lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke aandoening of beperking. Ook voorzieningen van de preventieve gezondheidszorg vallen onder deze regeling.