Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand 1989-2023

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand 1989-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkoopprijzen/t. komende 3 mnd (%) Opdrachten/orders Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd Saldo inkoop orders komende 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
C Industrie 2022 december Nederland . 45,9 1,7 10,0 -9,7
C Industrie 2023 januari Nederland 4,4 45,6 9,3 13,4 -4,6
C Industrie 2023 februari Nederland . 29,3 8,0 12,8 -0,9
C Industrie 2023 maart Nederland . 20,5 9,0 11,5 1,2
C Industrie 2023 april Nederland 14,7 11,7 5,7 12,5 -1,9
C Industrie 2023 mei Nederland . 7,0 4,9 8,9 -1,5
C Industrie 2023 juni Nederland . 4,7 -0,6 7,1 -4,2
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2022 december Nederland 21,2 54,6 16,0 -4,8 -30,1
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2023 januari Nederland -23,4 53,1 -12,2 -1,1 -22,3
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2023 februari Nederland -4,4 46,0 15,1 -1,5 -7,1
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2023 maart Nederland 14,0 33,4 13,1 2,2 -2,6
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2023 april Nederland 20,7 26,0 6,7 4,8 -4,3
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2023 mei Nederland 16,6 23,6 5,7 5,0 -6,4
45+47 Detailhandel en automobielbranche 2023 juni Nederland 11,3 17,0 0,3 1,8 -9,5
49-96 Totaal Dienstverlening 2022 december Nederland 2,4 48,2 -2,5 13,7 -10,8
49-96 Totaal Dienstverlening 2023 januari Nederland -0,6 51,6 2,0 19,4 -10,2
49-96 Totaal Dienstverlening 2023 februari Nederland 14,2 32,7 7,6 20,1 -3,9
49-96 Totaal Dienstverlening 2023 maart Nederland 21,3 21,2 12,6 23,4 3,0
49-96 Totaal Dienstverlening 2023 april Nederland 24,4 17,0 12,4 23,2 3,2
49-96 Totaal Dienstverlening 2023 mei Nederland 18,1 14,2 7,4 16,0 0,6
49-96 Totaal Dienstverlening 2023 juni Nederland 5,8 10,1 2,8 10,4 -2,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992 t/m juni 2023
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008 t/m juni 2023
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989 t/m juni 2023

Wijziging per 27 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is dat de uitkomsten van deze tabel zijn verplaatst naar andere, nieuwe tabellen waarin de uitkomsten door een aangepaste bedrijfstakindeling voldoen aan de aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; regio (actief op 15 augustus 2023). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de
verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Verkoopprijzen/tarieven komende drie maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Saldo verkoopprijzen/t. komende 3 mnd
Saldo verkoopprijzen/tarieven komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij
leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - .. maanden
werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar
als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
De orderpositie wordt weergegeven in een index (juli 2000=100) van het aantal maanden werk in voorraad inclusief eventueel werk voor het op peil brengen van de voorraad.
Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd
Waarde te plaatsen orders komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij
leveranciers verwachten te plaatsen zullen toenemen, vrijwel gelijk
blijven of afnemen?'
Saldo inkoop orders komende 3 mnd
Saldo inkoop orders komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de inkooporders minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de inkooporders in de komende drie maanden.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden
toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Saldo personeelssterkte komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Saldo economisch klimaat komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.