Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel, en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit arbobegeleiding en re-integratie volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Deze bedrijven begeleiden zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten, de terugkeer van mensen in een arbeidsomgeving en het aan het werk helpen van werkzoekenden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig, terwijl de cijfers over vorige jaren definitief zijn.
Vanaf verslagjaar 2022 wordt het enquêteonderzoek bij bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen niet meer uitgevoerd. Voor deze groep van bedrijven wordt gebruik gemaakt van aangiftes van de belastingdienst (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) voor financiële variabelen en gegevens van de Polisadministratie (werknemersgegevens UWV) voor aantallen werknemers en arbeidsjaren werknemers. Door het gebruik van deze externe data zijn niet alle CBS-variabelen meer beschikbaar op enquête- en publicatieniveau. Op StatLine zijn deze cijfers vanaf verslagjaar 2022 weggepunt.

De eerder genoemde overgang op het gebruik van een andere bron voor bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen is van enige invloed op het totaalniveau van de publicatievariabelen. Met een lichte kostenstructuurverschuiving, wat resulteert in een minder sterke toename van de arbeidskosten en een wat sterkere toename van de niet eerder genoemde bedrijfskosten en het financieel resultaat. Ook is enige invloed zichtbaar bij een wat minder sterke toename van de aantallen werknemers en arbeidsjaren werknemers. De niveaus en ontwikkelingen in 2022 van deze variabelen dienen derhalve met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Wijzigingen per 5 april 2024:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 worden in het eerste kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verlies- en winstrekening
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.
Het gaat hier met name om overige personeelskosten, de kosten van energieverbruik, huisvesting, machines/installaties/inventaris en dergelijke, vervoermiddelen, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.
Overige personeelskosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en overig ingeleend personeel. Dit betreffen met name personen die ingeschreven zijn bij een uitzendbureau of een ander bedrijf en die met dat bedrijf een arbeidsverhouding zijn aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden op tijdelijke basis voor derden. Er is geen sprake van inleen bij het ontbreken van een gezagsverhouding, zoals externe functionarissen (bijvoorbeeld accountants of automatiseerders) die tijdelijk in het bedrijf bepaalde diensten verrichten.