Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Perioden Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Totaal overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Niet eerder genoemde personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo bijz. waardevermeerdering/vermind. (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Voorzieningen Vrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Voorzieningen Toevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Incidenteel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Personeel Werkzame personen Totaal werkzame personen (aantal) Personeel Werkzame personen Werknemers (aantal) Personeel Werkzame personen Overige werkzame personen (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Totaal arbeidsjaren werkzame personen (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Arbeidsjaren werknemers (aantal) Personeel Arbeidsjaren werkzame personen Arbeidsjaren overige werkzame personen (aantal) Bedrijven naar activiteit Arbodienst of arbodeskundige (aantal) Bedrijven naar activiteit Arbo-adviesbureau (aantal) Bedrijven naar activiteit Re-integratiebedrijf (aantal) Bedrijven naar activiteit Anders (aantal) Netto omzet naar klant Totaal netto omzet (mln euro) Netto omzet naar klant Bedrijven en instellingen (mln euro) Netto omzet naar klant Overheid (mln euro) Netto omzet naar klant Particulieren (mln euro) Personen begeleid door re-integratiebedr (x 1 000)
2009 1.022 997 25 12 13 944 538 451 32 55 32 373 98 53 45 276 78 . -2 1 1 0 0 76 14.500 13.190 1.320 11.470 10.570 900 220 460 270 500 997 705 281 10 156
2010 1.041 1.011 30 15 15 945 537 445 35 57 32 376 90 42 48 286 97 0 -2 2 0 1 -2 93 14.800 13.330 1.470 11.820 10.560 1.260 250 430 370 400 1.011 708 292 12 164
2011 972 940 32 17 15 905 493 409 33 52 30 382 90 47 44 292 67 0 0 0 1 -1 0 66 13.940 12.350 1.590 10.690 9.520 1.170 260 480 370 450 940 719 212 9 135
2012 955 928 27 7 20 868 485 397 35 53 28 355 95 41 55 259 87 -1 -2 1 1 0 0 84 12.710 10.780 1.930 9.650 8.240 1.410 350 490 370 500 928 747 169 12 101
2013 890 865 25 6 20 792 440 358 32 50 30 322 81 43 38 240 98 -1 -2 1 1 0 0 96 12.190 9.910 2.280 9.050 7.510 1.530 550 530 440 660 865 700 154 11 .
2014 867 842 25 4 20 745 408 330 30 48 22 315 82 46 37 233 122 -1 -2 1 1 0 0 118 11.720 9.110 2.610 8.430 6.860 1.570 570 560 510 720 842 702 128 12 .
2015 826 802 24 3 21 697 396 323 27 46 21 279 78 50 29 201 129 0 -1 0 1 0 0 128 11.160 8.450 2.710 8.300 6.360 1.950 670 660 600 650 802 684 106 11 .
2016 863 836 27 2 25 701 382 311 25 46 22 297 93 56 37 205 162 0 -1 1 0 0 -1 161 11.170 8.230 2.930 8.330 6.100 2.230 690 640 670 660 836 733 90 13 .
2017 963 937 26 2 24 789 427 349 27 51 25 338 101 68 33 237 174 0 -1 0 1 -1 1 172 12.080 8.950 3.130 9.130 6.730 2.400 640 730 720 680 937 790 133 13 .
2018 1.003 978 25 4 22 818 450 367 28 55 24 344 99 71 27 245 186 -1 -2 0 1 -1 1 184 12.530 9.250 3.290 9.350 6.920 2.430 670 740 660 670 978 828 135 15 .
2019 1.137 1.110 27 5 23 927 492 399 31 63 29 405 110 79 32 295 210 0 -1 0 1 -1 1 209 13.230 9.830 3.400 10.020 7.480 2.540 700 730 660 760 1.110 932 162 16 .
2020 1.213 1.180 33 12 21 990 538 437 32 69 34 418 103 75 28 315 223 0 -1 0 0 0 1 223 14.410 10.420 4.000 10.780 7.990 2.790 760 700 610 700 1.180 1.000 165 16 .
2021 1.362 1.327 35 13 22 1.112 597 486 37 74 40 474 116 81 35 358 250 0 1 0 1 0 2 253 15.350 11.470 3.870 11.680 8.840 2.830 770 780 610 670 1.327 1.128 182 17 .
2022* 1.431 1.395 35 . . 1.187 619 511 33 75 44 524 129 . . 395 243 0 8 0 0 0 2 253 . 11.500 . . 8.770 . . . . . 1.395 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel, en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit arbobegeleiding en re-integratie volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Deze bedrijven begeleiden zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten, de terugkeer van mensen in een arbeidsomgeving en het aan het werk helpen van werkzoekenden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig, terwijl de cijfers over vorige jaren definitief zijn.
Vanaf verslagjaar 2022 wordt het enquêteonderzoek bij bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen niet meer uitgevoerd. Voor deze groep van bedrijven wordt gebruik gemaakt van aangiftes van de belastingdienst (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) voor financiële variabelen en gegevens van de Polisadministratie (werknemersgegevens UWV) voor aantallen werknemers en arbeidsjaren werknemers. Door het gebruik van deze externe data zijn niet alle CBS-variabelen meer beschikbaar op enquête- en publicatieniveau. Op StatLine zijn deze cijfers vanaf verslagjaar 2022 weggepunt.

De eerder genoemde overgang op het gebruik van een andere bron voor bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen is van enige invloed op het totaalniveau van de publicatievariabelen. Met een lichte kostenstructuurverschuiving, wat resulteert in een minder sterke toename van de arbeidskosten en een wat sterkere toename van de niet eerder genoemde bedrijfskosten en het financieel resultaat. Ook is enige invloed zichtbaar bij een wat minder sterke toename van de aantallen werknemers en arbeidsjaren werknemers. De niveaus en ontwikkelingen in 2022 van deze variabelen dienen derhalve met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.

Wijzigingen per 5 april 2024:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 worden in het eerste kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verlies- en winstrekening
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, inclusief onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schade-uitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies
Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de productiefactoren te beïnvloeden.
Dit betreft loonkostensubsidies, subsidies van Rijk, provincies en gemeenten en overige subsidies.
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten naast netto omzet en subsidies.
Dit betreft onder andere ontvangen ziekengelden en vergoedingen voor uitleen personeel.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Totaal bedrijfskosten
Arbeidskosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, pensioenlasten en sociale lasten.
Tot de arbeidskosten worden niet gerekend de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke. Op de arbeidskosten zijn subsidies niet in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.
Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Pensioenlasten
De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid.
Deze omvatten de werkelijke pensioenpremies.
Sociale lasten
De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid.
Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.
Het gaat hier met name om overige personeelskosten, de kosten van energieverbruik, huisvesting, machines/installaties/inventaris en dergelijke, vervoermiddelen, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totaal overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Totaal overige personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en overig ingeleend personeel. Dit betreffen met name personen die ingeschreven zijn bij een uitzendbureau of een ander bedrijf en die met dat bedrijf een arbeidsverhouding zijn aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden op tijdelijke basis voor derden. Er is geen sprake van inleen bij het ontbreken van een gezagsverhouding, zoals externe functionarissen (bijvoorbeeld accountants of automatiseerders) die tijdelijk in het bedrijf bepaalde diensten verrichten.
Niet eerder genoemde personeelskosten
Kosten opleidingen verzorgd door derden en overige personeelskosten zoals kosten kantine, arbodiensten, werving.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
Saldo bijz. waardevermeerdering/vermind.
Saldo bijzondere waardevermeerdering/-vermindering.
Naast de (systematische) afschrijvingen kunnen ook bijzondere waardevermeerderingen of waardeverminderingen zich voordoen waarbij wordt vastgesteld dat de reële waarde van een actief hoger respectievelijk lager is dan de boekwaarde. Daarnaast kunnen bijzondere waardevermeerderingen of waardeverminderingen voorkomen bij vaste activa waarop niet wordt afgeschreven en bij financiële vaste activa. Het saldo betreft de bijzondere waardevermeerderingen minus de waardeverminderingen.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
De baten bestaan uit de rentebaten, de winst uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
De lasten bestaan uit de rentelasten, het verlies op deelnemingen, de kosten van leningen, en het verlies op beleggingen.
Voorzieningen
Een post voor verplichtingen, kosten of verliezen die wel bekend respectievelijk te verwachten zijn, doch waarvan onzeker is wanneer en in welke omvang zij zich zullen voordoen. Bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud.
Vrijval voorzieningen
Vrijvallen van bedragen uit voorzieningen.
Het betreft de vrijval van bedragen uit interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen en onderhoudsfondsen.
Toevoegingen voorzieningen
Toevoegen van bedragen aan voorzieningen.
Saldo voorzieningen
Vrijval voorzieningen minus toevoegingen voorzieningen.
Incidenteel resultaat
Tot verslagjaar 2017:
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals onder andere koersverschillen, resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Buitengewone baten;
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone baten worden onder andere beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en dergelijke.
Buitengewone lasten;
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone lasten worden onder andere beschouwd verliezen op vorderingen, koersverliezen, negatieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.

Vanaf verslagjaar 2017:
De som van het saldo van baten en lasten die van uitzonderlijke omvang zijn of in uitzonderlijke mate voorkomen en het saldo van boekwinsten en boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het saldo bijzondere waardevermeerdering/vermindering, het financieel resultaat, het saldo voorzieningen en het incidenteel resultaat.
Personeel
Werkzame personen
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en overig ingeleend personeel worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend.
Totaal werkzame personen
Werknemers
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Overige werkzame personen
Overige werkzame personen naast werknemers. Dit betreffen uitzendkrachten, gedetacheerd personeel, overig ingeleend personeel en niet in loondienst zijnde medewerkende eigenaren en/of medewerkende familieleden, firmanten en vennoten.
Arbeidsjaren werkzame personen
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en overig ingeleend personeel worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend.
Totaal arbeidsjaren werkzame personen
Arbeidsjaren werknemers
Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Arbeidsjaren overige werkzame personen
Arbeidsjaren van overige werkzame personen naast werknemers. Dit betreffen uitzendkrachten, gedetacheerd personeel, overig ingeleend personeel en niet in loondienst zijnde medewerkende eigenaren en/of medewerkende familieleden, firmanten en vennoten.
Bedrijven naar activiteit
Een bedrijf kan meerdere activiteiten uitvoeren, waardoor de som van het aantal bedrijven over de verschillende activiteiten groter kan zijn dan het werkelijke aantal bedrijven.
Arbodienst of arbodeskundige
Een arbodienst of arbodeskundige (zoals zelfstandige bedrijfsarts) begeleidt zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten. Een arbodienst is een instelling die activiteiten verricht op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers zoals genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Arbo-adviesbureau
Bureau werkzaam op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals preventie en verzuim. Deze bureaus zijn niet gecertificeerd als arbodienst, maar hebben een ondersteunende en adviserende rol.
Re-integratiebedrijf
Bedrijf dat personen begeleidt bij de terugkeer naar werk. Re-integratie behelst ook het aan het werk helpen van werkzoekenden.
Anders
Netto omzet naar klant
Totaal netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
Bedrijven en instellingen
Netto omzet gefactureerd aan bedrijven en instellingen.
Overheid
Netto omzet gefactureerd aan overheidsinstellingen.
Particulieren
Netto omzet gefactureerd aan particulieren.
Personen begeleid door re-integratiebedr
Personen die in het afgelopen jaar zijn begeleid door re-integratiebedrijven.