Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1990 - 2013

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1990 - 2013

Nominale en marktwaarde Sectoren Perioden Totale overheidsschuld Totaal geldgevers (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Totaal binnenland (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Banken (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Pensioenfondsen en verzekeraars (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Beleggingsinstellingen (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Overige financiële instellingen (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Overheid (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Niet-financiële bedrijven (mln euro) Totale overheidsschuld Binnenland Huishoudens (mln euro) Totale overheidsschuld Buitenland (mln euro) Chartaal geld Totaal chartaal geld (mln euro) Kortlopende waardepapieren Totaal kortlopende waardepapieren (mln euro) Obligaties Totaal obligaties (mln euro) Kortlopende leningen Totaal kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen Totaal langlopende leningen (mln euro)
Nominale waarde Overheid 2011** 393.671 174.701 90.412 68.633 5.937 2.400 - 4.130 3.189 218.970 475 43.350 265.307 19.716 64.823
Nominale waarde Overheid 2012* 427.106 201.308 111.332 73.072 6.062 2.374 - 5.791 2.677 225.798 510 32.908 298.190 28.892 66.606
Nominale waarde Overheid 2013* 443.008 209.172 114.781 76.687 7.076 2.493 - 5.686 2.449 233.836 510 26.064 321.693 27.993 66.748
Nominale waarde Centrale overheid 2011** 352.809 134.959 42.761 67.739 5.937 2.400 9.064 3.910 3.148 217.850 485 43.445 266.337 21.177 21.365
Nominale waarde Centrale overheid 2012* 387.007 162.321 61.641 72.152 6.062 2.374 11.882 5.571 2.639 224.686 523 32.976 299.018 32.421 22.069
Nominale waarde Centrale overheid 2013* 404.294 171.619 62.919 75.637 7.076 2.493 15.618 5.466 2.410 232.675 523 26.086 322.158 35.607 19.920
Nominale waarde Lokale overheid 2011** 51.660 50.540 47.600 894 0 0 1.785 220 41 1.120 - 0 355 7.447 43.858
Nominale waarde Lokale overheid 2012* 53.775 52.663 49.640 920 0 0 1.845 220 38 1.112 - 0 331 8.547 44.897
Nominale waarde Lokale overheid 2013* 55.538 54.377 51.810 1.050 0 0 1.258 220 39 1.161 - 0 369 8.341 46.828
Nominale waarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2011** 15.878 15.878 51 0 0 0 15.827 0 0 0 - 0 0 15.878 0
Nominale waarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012* 23.500 23.500 51 0 0 0 23.449 0 0 0 - 0 0 23.500 0
Nominale waarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 28.822 28.822 52 0 0 0 28.770 0 0 0 - 0 0 28.822 0
Marktwaarde Overheid 2011** 425.405 187.646 93.911 76.443 6.624 2.672 - 4.562 3.434 237.759 475 43.292 297.037 19.716 64.885
Marktwaarde Overheid 2012* 467.258 216.928 115.663 82.345 6.851 2.676 - 6.501 2.892 250.330 510 32.911 338.284 28.892 66.661
Marktwaarde Overheid 2013* 467.085 218.833 117.761 82.200 7.590 2.670 - 6.073 2.539 248.252 510 26.060 345.725 27.993 66.797
Marktwaarde Centrale overheid 2011** 384.656 148.038 46.234 75.549 6.624 2.672 9.230 4.342 3.387 236.618 485 43.387 298.180 21.177 21.427
Marktwaarde Centrale overheid 2012* 427.233 178.047 65.932 81.425 6.851 2.676 12.038 6.281 2.844 249.186 523 32.979 339.186 32.421 22.124
Marktwaarde Centrale overheid 2013* 428.373 181.314 65.877 81.150 7.590 2.670 15.681 5.853 2.493 247.059 523 26.082 346.192 35.607 19.969
Marktwaarde Lokale overheid 2011** 51.713 50.572 47.626 894 0 0 1.785 220 47 1.141 - 0 408 7.447 43.858
Marktwaarde Lokale overheid 2012* 53.857 52.713 49.680 920 0 0 1.845 220 48 1.144 - 0 413 8.547 44.897
Marktwaarde Lokale overheid 2013* 55.599 54.406 51.832 1.050 0 0 1.258 220 46 1.193 - 0 430 8.341 46.828
Marktwaarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2011** 15.878 15.878 51 0 0 0 15.827 0 0 0 - 0 0 15.878 0
Marktwaarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2012* 23.500 23.500 51 0 0 0 23.449 0 0 0 - 0 0 23.500 0
Marktwaarde Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 28.822 28.822 52 0 0 0 28.770 0 0 0 - 0 0 28.822 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de schuld van de overheid. De schuld is onderverdeeld naar verschillende schuldtitels. Van iedere schuldtitel (type financieel instrument) wordt het aandeel van de verschillende houders (geldgevers) vermeld. De schuld wordt gepresenteerd in nominale waarde (het oorspronkelijke schuldbedrag) en in marktwaarde (de waarde waartegen de schuld in de betreffende periode verhandeld kan worden). Bij de bepaling van de overheidsschuld volgens EMU-definities wordt de nominale waarde gehanteerd, in de Nationale rekeningen de marktwaarde.

De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de totale schuld van de overheid. Schulden van bijvoorbeeld het rijk aan de sociale verzekeraars maken deel uit van de schulden van het rijk. Voor de schuld van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de EMU-publicaties.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1990 tot en met 2013, kwartaalcijfers van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel vanaf 1990 zijn definitief. De meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale overheidsschuld
Totaal van alle schuldtitels.
Totaal geldgevers
Binnenland
Totaal binnenland
Banken
Instellingen die schulden aangaan in de vorm van chartaal geld, giraal geld en deposito's. Dit komt overeen met het Nationale rekeningenbegrip geldscheppende financiële instellingen.

De geldscheppende financiële instellingen gebruiken de verkregen middelen voor het verstrekken van leningen en het kopen van waardepapieren. De volgende instellingen maken deel uit van de geldscheppende financiële instellingen: De Nederlandsche Bank N.V., de algemene banken, de coöperatief georganiseerde kredietinstellingen en haar centrale kredietinstelling, de spaarbanken en de effectenkredietinstellingen. Effectenkredietinstellingen zijn instellingen die bemiddelen bij de handel in effecten op de beurs en krediet verlenen op onderpand van effecten.
Pensioenfondsen en verzekeraars
Pensioenfondsen verzorgen de opbouw en uitbetaling van pensioenen van werknemers. Verzekeraars zijn maatschappijen die vallen onder de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993) of de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN).
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstellingen zijn instellingen die middelen aantrekken bij een breed publiek door uitgifte van aandelen en deze middelen beleggen in aandelen, obligaties, waardepapieren op korte termijn, leningen, onroerend goed en deposito's. De populatie bestaat uit de beleggingsinstellingen die vallen onder de Wet toezicht beleggingsinstellingen (1990, Staatsblad 380) met uitzondering van de beleggingsinstellingen die voor meer dan 50 procent in bezit zijn van verzekeraars.
Overige financiële instellingen
Overige financiële instellingen en financiële hulpbedrijven.
Hiertoe worden gerekend:
- holdingmaatschappijen van verzekeraars, deze beheren aandelen van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen waarvan de holdingmaatschappij een meerderheidsbelang bezit;
- hypotheekbanken en bouwfondsen, voorzover deze geen bankvergunning hebben want dan zijn ze onderdeel van de geldscheppende financiële instellingen;
- participatiemaatschappijen en (regionale) ontwikkelingsmaatschappijen. Deze maatschappijen verstrekken leningen en risicodragend kapitaal aan bedrijven in combinatie met advisering over en ondersteuning van het beleid;
- financieringsmaatschappijen, waartoe worden gerekend instellingen die op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Staatsblad 1990,395) vergunning hebben voor het afsluiten van huurkoop- en afbetalingskredieten en voor het verstrekken van geldkredieten aan particulieren. Dit exclusief de financieringsmaatschappijen die deel uitmaken van de geldscheppende financiële instellingen of van autodealers;
- gemeentelijke kredietbanken;
- assurantietussenpersonen, dit zijn bedrijven die bemiddelen of adviseren bij het afsluiten van een verzekering;
- vermogensbeheerders;
- optie- en effectenbeurzen;
- hoeklieden en marketmakers die op grond van aan- en verkooporders aangeboden door medebeursleden in overleg met concurrent hoeklieden de officiële beurskoers vaststellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden om zelf als tegenpartij op te treden of om orders uit te lokken door het plaatsen van adviesprijzen.
Overheid
Niet-financiële bedrijven
Instellingen met als hoofdfunctie het produceren van niet-financiële goederen en verhandelbare diensten.
Huishoudens
Tot de gezinnen worden gerekend alle ingezeten natuurlijke personen. Hiertoe worden ook de meestal kleinere niet-rechtspersoonlijkheid bezittende bedrijven gerekend, die niet als bedrijf herkenbaar zijn.
Buitenland
Het buitenland bestaat uit de niet-ingezeten eenheden.
Chartaal geld
Alle bankbiljetten en munten in omloop. Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de centrale overheid (muntuitgifte), de monetaire financiële instellingen (De Nederlandsche Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten) en het buitenland (vreemde valuta). Het tegoed op de chippers en dergelijke maakt geen onderdeel uit van het chartale geld.
Totaal chartaal geld
Alle bankbiljetten en munten in omloop. Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de centrale overheid (muntuitgifte), de monetaire financiële instellingen (De Nederlandsche Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten) en het buitenland (vreemde valuta). Het tegoed op de chippers en dergelijke maakt geen onderdeel uit van het chartale geld.
Kortlopende waardepapieren
Alle waardepapieren met een looptijd tot maximaal een jaar, waarvan de verkoopprijs van tevoren is vastgesteld. In deze prijs is meestal de door de schuldenaar te betalen rente al verrekend. De waardepapieren kunnen op of vanaf een bij uitgifte vastgestelde datum in geld worden omgezet. Deze transactie omvat schatkistpapier ten laste van zowel de Nederlandse overheid als van buitenlandse overheden, spaarbewijzen aan toonder en verhandelbare depositocertificaten, uitgegeven door ingezeten en niet-ingezeten banken.
Totaal kortlopende waardepapieren
Alle waardepapieren met een looptijd tot maximaal een jaar, waarvan de verkoopprijs van tevoren is vastgesteld. In deze prijs is meestal de door de schuldenaar te betalen rente al verrekend. De waardepapieren kunnen op of vanaf een bij uitgifte vastgestelde datum in geld worden omgezet. Deze transactie omvat schatkistpapier ten laste van zowel de Nederlandse overheid als van buitenlandse overheden, spaarbewijzen aan toonder en verhandelbare depositocertificaten, uitgegeven door ingezeten en niet-ingezeten banken.
Obligaties
Alle verhandelbare waardepapieren met een looptijd van minimaal een jaar. De waarde van deze waardepapieren wordt over het algemeen op de beurs bepaald, de rente wordt meestal door middel van coupons betaalbaar gesteld. Tot de obligaties horen ook pandbrieven, door banken geëmitteerde 'notes' en converteerbare obligaties (zolang deze niet in aandelen zijn omgezet).
Totaal obligaties
Alle verhandelbare waardepapieren met een looptijd van minimaal een jaar. De waarde van deze waardepapieren wordt over het algemeen op de beurs bepaald, de rente wordt meestal door middel van coupons betaalbaar gesteld. Tot de obligaties horen ook pandbrieven, door banken geëmitteerde 'notes' en converteerbare obligaties (zolang deze niet in aandelen zijn omgezet).
Kortlopende leningen
Alle kredieten waarvan de afgesproken looptijd doorgaans korter is dan een jaar, behalve deposito's. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, kortlopend consumptief krediet, rekeningcourant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), wissels en schuldbekentenissen.
Totaal kortlopende leningen
Alle kredieten waarvan de afgesproken looptijd doorgaans korter is dan een jaar, behalve deposito's. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, kortlopend consumptief krediet, rekeningcourant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), wissels en schuldbekentenissen.
Langlopende leningen
Alle kredieten met een afgesproken looptijd van minimaal een jaar, behalve deposito's. Het gaat hierbij met name om langlopende leningen op schuldbekentenissen (voornamelijk aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Totaal langlopende leningen
Alle kredieten met een afgesproken looptijd van minimaal een jaar, behalve deposito's. Het gaat hierbij met name om langlopende leningen op schuldbekentenissen (voornamelijk aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.