Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde 1990 - 2013


Deze tabel bevat gegevens over de balans van de overheid. Niet de volledige balans wordt getoond: de tabel is beperkt tot de financiële activa en passiva (de vorderingen en de schulden). Hiervan worden voor elke periode de begin- en eindstand en de mutaties weergegeven. De mutaties worden onderscheiden in financiële transacties en overige mutaties. Deze zijn een gevolg van afspraken tussen partijen (transacties) of hebben een andere oorzaak, zoals herwaarderingen of herclassificaties (overige mutaties).
De gegevens in deze tabel zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat onderlinge stromen worden geëlimineerd. Als gevolg daarvan tellen de schulden van de subsectoren niet op tot de totale schuld van de overheid. Schulden van bijvoorbeeld het rijk aan de sociale verzekeraars maken deel uit van de schulden van het rijk. Voor de schuld van de totale overheid tellen ze niet mee, het zijn immers schulden die de overheid heeft aan de overheid.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen, respectievelijk de EMU-publicaties.

De financiële activa en passiva worden in deze tabel weergegeven tegen marktwaarde.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1990 tot 2013, kwartaalscijfers van 2005 tot 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel vanaf 1990 zijn definitief. De meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde. Zie paragraaf 3.

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde 1990 - 2013

Balansstanden en transacties Sectoren Perioden VorderingenTotaal vorderingen (mln euro) VorderingenLiquide middelenTotaal liquide middelen (mln euro) VorderingenLiquide middelenChartaal geld (mln euro) VorderingenLiquide middelenGirale deposito's (mln euro) VorderingenLiquide middelenSpaartegoeden en overige deposito's (mln euro) VorderingenVerhandelbare waardepapierenTotaal verhandelbare waardepapieren (mln euro) VorderingenVerhandelbare waardepapierenKortlopende waardepapieren (mln euro) VorderingenVerhandelbare waardepapierenObligaties (mln euro) VorderingenFinanciële derivaten (mln euro) VorderingenLeningenTotaal leningen (mln euro) VorderingenLeningenKortlopende leningen (mln euro) VorderingenLeningenLanglopende leningen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenTotaal aandelen en overige deelnemingen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenBeursgenoteerde aandelen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenOverige deelnemingen (mln euro) VorderingenHandelskredieten en transitorische p... (mln euro) SchuldenTotaal schulden (mln euro) SchuldenChartaal geld (mln euro) SchuldenVerhandelbare waardepapierenTotaal verhandelbare waardepapieren (mln euro) SchuldenVerhandelbare waardepapierenKortlopende waardepapieren (mln euro) SchuldenVerhandelbare waardepapierenObligaties (mln euro) SchuldenLeningenTotaal leningen (mln euro) SchuldenLeningenKortlopende leningen (mln euro) SchuldenLeningenLanglopende leningen (mln euro) SchuldenHandelskredieten, transitorische posten (mln euro) Financieel vermogen (mln euro)
Beginbalans Overheid 2013* 242.677 13.656 1 8.708 4.947 17.670 357 17.313 13.114 56.458 3.398 53.060 91.515 72 91.443 50.264 495.866 510 371.195 32.911 338.284 95.553 28.892 66.661 28.608 -253.189
Beginbalans Centrale overheid 2013* 208.004 3.811 1 2.645 1.165 9.701 0 9.701 13.114 67.128 26.762 40.366 83.867 72 83.795 30.383 446.045 523 372.165 32.979 339.186 54.545 32.421 22.124 18.812 -238.041
Beginbalans Lokale overheid 2013* 62.876 9.755 13 6.029 3.713 9.352 425 8.927 0 17.104 4.060 13.044 7.648 0 7.648 19.017 66.998 - 413 0 413 53.444 8.547 44.897 13.141 -4.122
Beginbalans Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 18.941 103 0 34 69 0 0 0 0 8.162 8.152 10 0 0 0 10.676 29.967 - 0 0 0 23.500 23.500 0 6.467 -11.026
Financiële transacties Overheid 2013* 264 -2.568 0 -1.228 -1.340 -6.347 -357 -5.990 403 5.044 1.045 3.999 3.353 0 3.353 379 15.024 0 16.688 -6.851 23.539 -5.313 -5.354 41 3.649 -14.760
Financiële transacties Centrale overheid 2013* 10.417 196 0 196 0 -4.446 0 -4.446 404 10.002 6.199 3.803 2.792 0 2.792 1.469 15.325 0 16.243 -6.897 23.140 -3.435 -961 -2.474 2.517 -4.908
Financiële transacties Lokale overheid 2013* 284 -2.764 0 -1.424 -1.340 -2.308 -403 -1.905 -1 5.926 5.730 196 561 0 561 -1.130 2.178 - 38 0 38 2.552 37 2.515 -412 -1.894
Financiële transacties Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* -1.151 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.132 -1.132 0 0 0 0 -19 6.807 - 0 0 0 5.322 5.322 0 1.485 -7.958
Overige mutaties Overheid 2013* -1.783 80 0 107 -27 -855 0 -855 -3.090 4.916 0 4.916 -2.933 0 -2.933 99 -11.402 0 -16.098 0 -16.098 4.550 4.455 95 146 9.619
Overige mutaties Centrale overheid 2013* -2.236 165 0 107 58 -862 0 -862 -3.091 4.313 -243 4.556 -2.928 0 -2.928 167 -10.942 0 -16.134 0 -16.134 4.466 4.147 319 726 8.706
Overige mutaties Lokale overheid 2013* -515 -85 0 0 -85 -50 0 -50 1 -308 -308 0 -5 0 -5 -68 -1.428 - -21 0 -21 -827 -243 -584 -580 913
Overige mutaties Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Eindbalans Overheid 2013* 241.158 11.168 1 7.587 3.580 10.468 0 10.468 10.427 66.418 4.443 61.975 91.935 72 91.863 50.742 499.488 510 371.785 26.060 345.725 94.790 27.993 66.797 32.403 -258.330
Eindbalans Centrale overheid 2013* 216.185 4.172 1 2.948 1.223 4.393 0 4.393 10.427 81.443 32.718 48.725 83.731 72 83.659 32.019 450.428 523 372.274 26.082 346.192 55.576 35.607 19.969 22.055 -234.243
Eindbalans Lokale overheid 2013* 62.645 6.906 13 4.605 2.288 6.994 22 6.972 0 22.722 9.482 13.240 8.204 0 8.204 17.819 67.748 - 430 0 430 55.169 8.341 46.828 12.149 -5.103
Eindbalans Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 17.790 103 0 34 69 0 0 0 0 7.030 7.020 10 0 0 0 10.657 36.774 - 0 0 0 28.822 28.822 0 7.952 -18.984
Bron: CBS.
Verklaring van tekens