Slachtofferschap; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Slachtofferschap; persoonskenmerken (IVM), 2008-2009

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Inbraken en poging tot inbraak (woning) Totaal inbraken en poging tot inbraak (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Inbraken en poging tot inbraak (woning) Inbraak (% slachtoffer) Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd Vermogensdelicten Inbraken en poging tot inbraak (woning) Poging tot inbraak (% slachtoffer) Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd. Inbraken en poging tot inbraak (woning) Totaal inbraken en poging tot inbraak (% slachtoffer) Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd. Inbraken en poging tot inbraak (woning) Inbraak (% slachtoffer) Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd. Inbraken en poging tot inbraak (woning) Poging tot inbraak (% slachtoffer)
Totale bevolking Waarde 2009 2,8 1,3 1,8 2,7 1,2 1,7
Totale bevolking Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Leeftijd 15 tot 18 jaar Waarde 2009 3,8 2,0 2,2 4,0 2,0 2,2
Leeftijd 15 tot 18 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,9 0,7 0,6 0,9 0,7 0,7
Leeftijd 18 tot 25 jaar Waarde 2009 4,7 2,2 3,0 5,8 2,8 3,7
Leeftijd 18 tot 25 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,7 0,5 0,6 1,1 0,9 0,8
Leeftijd 25 tot 35 jaar Waarde 2009 3,0 1,3 1,9 2,9 1,2 1,8
Leeftijd 25 tot 35 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3
Leeftijd 35 tot 45 jaar Waarde 2009 2,8 1,2 1,8 2,8 1,2 1,8
Leeftijd 35 tot 45 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Leeftijd 45 tot 55 jaar Waarde 2009 2,8 1,4 1,7 2,7 1,3 1,6
Leeftijd 45 tot 55 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
Leeftijd 55 tot 65 jaar Waarde 2009 2,3 1,0 1,6 2,4 1,1 1,7
Leeftijd 55 tot 65 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3
Leeftijd 65 tot 75 jaar Waarde 2009 2,1 1,0 1,2 2,1 1,0 1,3
Leeftijd 65 tot 75 jaar Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4
Leeftijd 75 jaar of ouder Waarde 2009 1,2 0,6 0,6 1,1 0,6 0,6
Leeftijd 75 jaar of ouder Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Mannen Waarde 2009 2,9 1,4 1,8 2,9 1,4 1,8
Mannen Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Vrouwen Waarde 2009 2,7 1,2 1,7 2,6 1,1 1,7
Vrouwen Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2
Burgerlijke staat: gehuwd Waarde 2009 2,3 1,1 1,5 2,3 1,1 1,4
Burgerlijke staat: gehuwd Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Burgerlijke staat: gescheiden Waarde 2009 3,0 1,6 1,8 2,8 1,4 1,7
Burgerlijke staat: gescheiden Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4
Burgerlijke staat: verweduwd Waarde 2009 1,8 0,7 1,3 1,8 0,6 1,3
Burgerlijke staat: verweduwd Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 0,5
Burgerlijke staat: ongehuwd Waarde 2009 3,6 1,6 2,3 3,5 1,5 2,2
Burgerlijke staat: ongehuwd Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Waarde 2009 2,7 1,5 1,4 2,3 1,3 1,2
Hoogste opleidingsniveau: basisonderwijs Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Waarde 2009 2,4 1,2 1,5 2,3 1,1 1,4
Hoogste opleidingsniveau: mavo/vbo Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Waarde 2009 2,8 1,2 1,9 2,8 1,2 1,8
Hoogste opleidingsniveau: havo/vwo/mbo Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Hoogste opleidingsniveau: hbo Waarde 2009 3,0 1,3 2,0 3,0 1,3 2,0
Hoogste opleidingsniveau: hbo Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3
Hoogste opleidingsniveau: wo Waarde 2009 3,2 1,5 1,9 3,1 1,4 1,9
Hoogste opleidingsniveau: wo Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4
Herkomst autochtoon Waarde 2009 2,6 1,2 1,6 2,5 1,1 1,6
Herkomst autochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Herkomst westerse allochtoon Waarde 2009 3,1 1,5 1,8 3,0 1,6 1,5
Herkomst westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,8 0,6 0,5 0,9 0,8 0,5
Herkomst niet-westerse allochtoon Waarde 2009 4,3 2,1 2,9 4,4 2,2 3,0
Herkomst niet-westerse allochtoon Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6
Niet verdacht geweest van misdrijf Waarde 2009 2,8 1,3 1,7 2,7 1,2 1,7
Niet verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2009 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Verdacht geweest van misdrijf Waarde 2009 4,6 2,1 3,0 4,8 2,5 2,8
Verdacht geweest van misdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2009 1,2 0,7 1,0 1,5 1,1 1,1
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Waarde 2009 5,2 2,5 3,6 5,0 3,1 2,7
Verdacht geweest van geweldsmisdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2009 2,4 1,3 2,2 2,2 1,8 1,4
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Waarde 2009 4,7 2,1 3,0 5,8 2,4 3,8
Verdacht geweest van vermogensmisdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2009 2,5 1,6 2,0 4,0 1,7 3,7
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Waarde 2009 4,3 2,1 2,6 4,1 2,6 2,1
Verdacht geweest van verkeersmisdrijf Betrouwbaarheidsmarge 2009 2,1 1,5 1,5 2,7 2,5 1,2
Verdacht geweest van vernieling Waarde 2009 7,2 2,2 5,5 8,5 3,0 6,1
Verdacht geweest van vernieling Betrouwbaarheidsmarge 2009 3,6 1,3 3,4 5,2 2,3 4,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u een overzicht van slachtofferschap van personen op basis van de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM). Het gaat over persoonsgebonden en objectgebonden slachtofferschap in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek.
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers naar persoonskenmerken.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de IVM-gegevens vanaf 2008 niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.
De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.
Gegevens over een verslagperiode van bijvoorbeeld 12 maanden hebben dus voor het grootste deel betrekking op het genoemde kalenderjaar (bijvoorbeeld 2009) en voor een beperkt deel op enkele daaraan voorafgaande maanden.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijziging per 28 november 2018
In de vorige versie waren de leeftijdscategorieën niet juist gevuld: in plaats van tot een bepaalde leeftijd stonden er cijfers die uitgingen van tot en met een bepaalde leeftijd. Bijvoorbeeld de cijfers van leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar bevatte abusievelijk ook cijfers van 18 jarigen. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Persoonlijk slachtoffer afgelopen 12 mnd
In de IVM is aan alle respondenten gevraagd of zij slachtoffer zijn
geweest van een of meer met name genoemde delicten.
Het gaat daarbij om geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling,
bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsdiefstal,
autodiefstal, diefstal uit de auto, zakkenrollerij met en zonder geweld,
overige diefstal), vandalisme (vernieling/diefstal vanaf auto, overige
vernielingen), en overige, niet nader gespecificeerde delicten.
Per soort delict is daarbij telkens eerst gevraagd of men daarvan in de
afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest. Zo ja dan werd gevraagd in
welk jaar en in welke maand dit delict de laatste keer en de voorlaatste
keer plaatsvond. Vervolgens is gevraagd hoe vaak het delict in totaal
gebeurde in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de interviewdatum.
Slachtoffer is iemand die in een periode van 12 maanden voorafgaande aan
de interviewdatum éénmaal of vaker een delict heeft ondervonden, ongeacht
het aantal keren dat dit gebeurde.
De gegevens hebben betrekking op personen van 15 jaar en ouder,
tenzij anders vermeld.
Vermogensdelicten
Vermogensdelicten:
- Poging tot inbraak;
- Inbraak;
- Fietsdiefstal;
- Autodiefstal;
- Diefstal uit auto;
- Zakkenrollerij met geweld;
- Zakkenrollerij zonder geweld;
- Overige diefstal.
Inbraken en poging tot inbraak (woning)
Totaal inbraken en poging tot inbraak
Inbraak
Poging tot inbraak
Objectgericht slachtoffer afg. 12 mnd.
Objectgebonden slachtoffer afgelopen 12 maanden.
Slachtofferschap kan behalve aan personen ook worden gerelateerd aan
huishoudens of aan objecten. In de Integrale Veiligheidsmonitor gebeurt
dit voor inbraken en pogingen daartoe (huishoudens) en voor
fietsdiefstallen (fietsbezitters).
Inbraken en poging tot inbraak (woning)
Totaal inbraken en poging tot inbraak
Gerelateerd aan het aantal huishoudens.
Inbraak
Gerelateerd aan het aantal huishoudens.
Poging tot inbraak
Gerelateerd aan het aantal huishoudens.