Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden 1988 - kw1 2014

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden 1988 - kw1 2014

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Bruto binnenlands product (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Invoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Verandering in voorraden (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro)
Prijsniveau 2005 2011** 554.453 393.941 399.930 99.290 4.359 445.822
Prijsniveau 2005 2012 1e kwartaal* 136.242 100.443 97.369 24.175 838 114.713
Prijsniveau 2005 2012 2e kwartaal* 139.430 102.553 100.417 25.825 1.256 114.746
Prijsniveau 2005 2012 3e kwartaal* 132.328 100.440 97.543 21.516 1.421 112.666
Prijsniveau 2005 2012 4e kwartaal* 139.529 103.593 99.464 23.804 2.084 117.999
Prijsniveau 2005 2012* 547.538 407.063 394.790 95.312 5.599 460.127
Prijsniveau 2005 2013 1e kwartaal* 133.727 99.690 95.886 21.242 262 116.273
Prijsniveau 2005 2013 2e kwartaal* 137.067 102.391 98.965 23.458 1.416 115.784
Prijsniveau 2005 2013 3e kwartaal* 131.537 100.326 95.662 20.616 741 115.149
Prijsniveau 2005 2013 4e kwartaal* 140.694 103.768 98.909 25.399 1.218 119.212
Prijsniveau 2005 2013* 543.033 406.205 389.423 90.716 3.638 466.421
Prijsniveau 2005 2014 1e kwartaal* 133.115 101.508 94.675 22.575 -151 117.903
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2011** 554.453 393.941 399.930 99.290 4.359 445.822
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 1e kwartaal* 137.329 100.260 99.265 24.673 910 112.984
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 2e kwartaal* 138.094 101.926 98.873 24.261 1.156 116.269
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 3e kwartaal* 136.691 102.212 99.043 23.541 1.835 114.927
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012 4e kwartaal* 135.711 102.664 97.609 22.838 1.698 115.948
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2012* 547.538 407.063 394.790 95.312 5.599 460.127
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 1e kwartaal* 135.479 100.295 97.694 21.858 404 115.970
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 2e kwartaal* 135.494 101.714 97.437 22.052 1.256 116.719
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 3e kwartaal* 135.645 101.764 97.227 22.608 1.085 116.708
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013 4e kwartaal* 136.953 102.431 97.066 24.198 892 117.023
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2013* 543.033 406.205 389.423 90.716 3.638 466.421
Prijsniveau 2005, seizoengecorrigeerd 2014 1e kwartaal* 135.075 102.258 96.589 23.348 28 117.539
Werkelijke prijzen 2011** 599.047 450.969 439.093 106.866 1.664 502.393
Werkelijke prijzen 2012 1e kwartaal* 149.221 117.661 109.029 25.529 78 132.246
Werkelijke prijzen 2012 2e kwartaal* 152.300 118.985 112.423 27.727 -125 131.260
Werkelijke prijzen 2012 3e kwartaal* 142.938 119.383 108.918 23.085 1.371 128.947
Werkelijke prijzen 2012 4e kwartaal* 154.879 121.205 113.538 25.666 1.750 135.130
Werkelijke prijzen 2012* 599.338 477.234 443.908 102.007 3.074 527.583
Werkelijke prijzen 2013 1e kwartaal* 149.345 117.063 109.931 22.760 -509 134.226
Werkelijke prijzen 2013 2e kwartaal* 151.882 117.736 112.275 25.137 193 132.013
Werkelijke prijzen 2013 3e kwartaal* 144.919 117.307 108.625 22.053 370 131.178
Werkelijke prijzen 2013 4e kwartaal* 156.512 119.155 112.953 27.082 601 135.031
Werkelijke prijzen 2013* 602.658 471.261 443.784 97.032 655 532.448
Werkelijke prijzen 2014 1e kwartaal* 149.556 116.730 109.361 23.793 -1.008 134.140
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2011** 599.047 450.969 439.093 106.866 1.664 502.393
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 1e kwartaal* 149.713 117.302 110.475 26.284 295 129.306
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 2e kwartaal* 150.739 119.540 110.938 25.893 681 132.611
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 3e kwartaal* 149.271 120.121 111.279 25.205 998 132.187
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012 4e kwartaal* 149.950 120.270 111.216 24.625 1.099 133.479
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2012* 599.338 477.234 443.908 102.007 3.074 527.583
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 1e kwartaal* 150.564 116.879 111.182 23.517 -140 133.134
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 2e kwartaal* 150.410 118.224 110.941 23.505 886 133.136
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 3e kwartaal* 150.999 118.151 110.990 24.124 -21 133.187
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013 4e kwartaal* 151.403 118.006 110.671 25.886 -69 132.991
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2013* 602.658 471.261 443.784 97.032 655 532.448
Werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd 2014 1e kwartaal* 150.838 116.802 110.491 24.656 -512 133.079
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economisch begrip. De volume-ontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast zijn er ook nog gegevens over de inkomenstransacties met het buitenland. Die maken het mogelijk berekeningen te maken over het bruto nationaal inkomen (bni). Deze gegevens zijn gegroepeerd onder het onderwerp
'nationaal vorderingensaldo'. Ten slotte zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn gepresenteerd onder 'detailgegevens'. De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde in werkelijke prijzen, seizoengecorrigeerd, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, seizoengecorrigeerd, mln euro

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de conjuncturele stand van zaken wordt de groei voor een aantal variabelen ten opzichte van het voorgaande kwartaal berekend. Hierbij wordt standaard gecorrigeerd voor seizoen- en eventuele werkdageffecten.
Bij het uitkomen van nieuwe kwartaalcijfers wordt deze seizoen- en werkdagcorrectie steeds opnieuw doorgerekend. Dit leidt doorgaans tot geringe bijstellingen van eerder geraamde cijfers, maar incidenteel tot meer substantiële bijstellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 1988 tot eerste kwartaal 2014

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1988 zijn definitief. Gegevens van af 2011 tot 2014-I hebben nog een voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen
De gegevens van de bestedingsbenadering van het bruto binnenlands product
(bbp) worden in dit deel van de tabel Kwartaalrekeningen
gepresenteerd. Het openingsmenu laat de bestedingsvariabelen ofwel de
goederen- en dienstentotalen zien. Centraal staat hierbij de samenhang
tussen het bbp en de bestedingsvariabelen. De som van gezinsconsumptie,
overheidsconsumptie, investeringen in vaste activa van bedrijven en
overheid en de voorraadmutaties is gelijk aan de nationale bestedingen.
De nationale bestedingen plus de uitvoer van goederen en diensten minus
de invoer levert het bbp op. Het eerste menu geeft een overzicht van de
variabelen die beschikbaar zijn. Selectie van een variabele leidt opnieuw
tot een menu. Op het volgende niveau kan de gewenste dimensie (volume,
waarde, enz.) van de variabele gekozen worden.
Beschikbaar voor finale bestedingen
Het binnenlands product (bruto, marktprijzen) plus de invoer van goederen
en diensten.
Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is het eindresultaat van de
productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is
gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle
bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar
bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per
bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie
(basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). De
onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden
belastingen en subsidies en het verschil toegerekende en afgedragen btw
(belasting over de toegevoegde waarde). Het bbp is ook gelijk aan de
waarde van het in Nederland gevormde inkomen.
De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf
voor de economische groei.
Invoer van goederen en diensten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Totaal
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Finale bestedingen
Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa
(bruto), veranderingen in voorraden en uitvoer.
Nationale finale bestedingen
Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa
(bruto) en veranderingen in voorraden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de
collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve
bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland
worden gedaan.
Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen
zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
Totaal
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de
collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve
bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland
worden gedaan. Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens,
instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de
overheid.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan
een jaar in het productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen,
machines, vervoermiddelen en dergelijke. Tot de investeringen in vaste
activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in
vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om
woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele
producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat
voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten,
zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen
en taxateurs.
Op het niveau van de totale economie (en de sectoren) worden de
investeringen gecorrigeerd voor de aan- en verkopen van gebruikte vaste
activa.
Totaal
Investeringen in vaste activa: Uitgaven voor geproduceerde materiële of
immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden
gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen
en dergelijke. Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in
vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om
woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele
producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat
voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten,
zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen
en taxateurs.
Op het niveau van de totale economie (en de sectoren) worden de
investeringen gecorrigeerd voor de aan- en verkopen van gebruikte vaste
activa.
Verandering in voorraden
Alle grondstoffen, halffabrikaten, onderhanden werk en eindproducten, die
op een bepaald moment bij de producenten aanwezig zijn.
Een uitzondering is het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de
investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend, en niet
tot veranderingen in voorraden in de bouwnijverheid. Het gaat hierbij om
nog niet voltooide woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige
werken.
Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het
verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook
ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar
zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt. Negatieve
veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande
voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces
verbruikt te worden.
De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er
geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan.
Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen
dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode
geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde
verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs. Met
deze waarderingsmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de
productiewaarde en daarmee de toegevoegde waarde worden beïnvloed door
prijsveranderingen van de voorraden gedurende de periode van waarneming.
Uitvoer van goederen en diensten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door
ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland
zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van
Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de
bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en
diplomaten.
Totaal
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door
ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland
zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van
Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de
bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en
diplomaten.