Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI 2008, 2009-2013

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI 2008, 2009-2013

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Banen Werknemer (x 1 000) Banen Werkzame persoon (x 1 000) Arbeidsvolume Werknemer (x 1 000) Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet Totaal (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet Omzet binnenland (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet Omzet buitenland (x mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) Bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Inkoopwaarde omzet (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Brutolonen (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Sociale premies ten laste van werkgevers Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige sociale lasten (x mln euro) Bedrijfskosten Personele kosten Overige personele kosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten energieverbruik (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten apparatuur en inventaris (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten vervoermiddelen (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Communicatiekosten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Kosten van overige diensten (x mln euro) Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) Afschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 488,9 596,8 417,7 502,7 439.959 436.386 224.321 212.065 3.575 421.904 345.327 26.791 19.178 4.386 170 3.058 45.943 756 3.458 935 2.462 7.100 697 6.872 23.663 3.843 18.056 18.497
462-469 Groothandel 2013 467,6 562,8 399,6 474,9 432.081 428.670 218.060 210.610 3.412 414.606 340.807 25.458 18.208 4.185 158 2.907 44.639 718 3.316 894 2.329 6.842 624 6.698 23.217 3.703 17.475 17.962
462 Groothandel in landbouwproducten 2013 33,1 43,2 26,5 33,9 46.255 46.097 16.289 29.809 158 45.427 41.976 1.567 1.098 242 9 219 1.662 74 250 66 216 219 42 453 343 221 828 740
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2013 81,8 105,8 67,4 86,3 75.712 74.993 48.405 26.588 719 71.562 60.391 4.204 2.759 646 19 779 6.049 206 526 216 477 1.343 81 1.071 2.129 919 4.151 4.115
464 Groothandel in non-food 2013 112,7 138,6 94,6 114,7 76.011 74.503 38.461 36.042 1.508 70.810 53.385 6.023 4.404 949 43 627 10.527 123 872 156 440 2.677 177 1.896 4.186 876 5.201 5.349
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2013 57,5 64,5 51,4 57,4 62.004 61.780 24.946 36.834 224 58.995 39.996 4.070 2.905 702 25 438 14.608 45 320 52 234 1.471 85 800 11.602 321 3.009 2.919
466 Groothandel in industriemachines 2013 87,2 99,2 76,7 86,9 38.553 38.285 23.407 14.878 269 36.595 27.924 4.611 3.409 769 35 398 3.500 98 526 120 401 498 114 683 1.061 561 1.958 1.817
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2013 82,1 94,0 72,6 82,4 128.089 127.641 62.172 65.468 449 125.983 113.000 4.432 3.261 787 25 359 7.821 156 728 268 507 565 114 1.698 3.786 730 2.106 2.807
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2013 13,3 17,4 10,4 13,4 5.456 5.372 4.380 991 84 5.234 4.135 551 372 90 2 87 472 17 94 17 54 71 12 97 111 76 222 217
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieelresultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2009 t/m 2013.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers vanaf 2014 zullen gepubliceerd worden in de tabel 'Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

---
Banen kunnen worden onderscheiden in banen van werknemers en banen van zelfstandigen.
Het aantal banen betreft het in het verslagjaar gemiddelde aantal bij de bedrijven.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werknemer
Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

---
Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van
goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Totaal
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten
aan derden.
---
Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel
van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen
in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld
na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.
Totaal
Omzet binnenland
De totale omzet uit de hoofdactiviteit aan binnenlandse afnemers.
Omzet buitenland
De totale omzet uit de hoofdactiviteit aan buitenlandse afnemers (export
en transitohandel).
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
---
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, incl. onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schadeuitkeringen
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, t.w.
de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten (PS), de afschrijvingen op
vaste activa en de zgn. overige bedrijfskosten.
Totaal
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
---
De kosten van de niet verkochte productie zijn niet in deze post
begrepen, de kosten van de uit voorraad afkomstige omzet echter wel.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgever komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn in mindering gebracht op de personele
kosten.
Totaal
Brutolonen
Het loon voor aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor
pensioen en vut, het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.
Sociale premies ten laste van werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies.
Totaal
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting, kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de inkoopwaarde van de
omzet, de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.
---
Vanaf 2006 zijn bij de Productiestatistieken de overige personeelskosten
ondergebracht in de rubriek 'Personele kosten'.
Als overige bedrijfskosten worden beschouwd: kosten van energieverbruik,
vervoermiddelen, huisvesting, machines/inventaris/installaties e.d.,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening aan derden,
overige personeelskosten en overige bedrijfskosten die niet apart zijn
gespecificeerd.
Overige personeelskosten betreffen betalingen i.v.m. uitzendkrachten en
ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van
personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea e.d.
Niet apart gespecificeerde bedrijfskosten kunnen betrekking hebben op
kosten voor:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- algemeen beheer (doorbelaste intraconcerndiensten);
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software
(echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen);
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
- kostprijsverhogende heffingen die niet zijn gespecificeerd;
- overige algemene kosten die evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal
Kosten energieverbruik
De kosten van energiedragers verbruikt voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post zijn uitgesloten de kosten van energiedragers die door transportmiddelen worden benut, of die als grondstof worden benut, alsook de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van het verbruik van technische gassen of menggassen
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties, computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds- en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, alsmede agentenprovisie en kosten van speur- en
ontwikkelingswerk door derden.

---
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot de rubriek 'Kosten van overige diensten.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele) telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van overige diensten
De kosten van diensten verleend door derden voor zover nergens anders genoemd.

---
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens anders genoemd);
- kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden,
inclusief de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Vanaf 2006 worden bij de Productiestatistieken de kosten van speur- en ontwikkelingswerk door derden gerekend tot deze rubriek.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
De 'overige bedrijfskosten' niet behorend tot de eerder genoemde
rubrieken.

---
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's
(alleen indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-, dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting, accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
---
Het resultaat behaald uit de productieactiviteiten, i.c. de verkopen van
goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo
voorzieningen en het buitengewoon resultaat.
.