Bbp, productie en bestedingen; aanbod, gebruik naar productgroep 1988-2012

Bbp, productie en bestedingen; aanbod, gebruik naar productgroep 1988-2012

Productgroepen en overige posten Perioden Aanbod van goederen en diensten Totaal aanbod Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Aanbod van goederen en diensten Aanbod uit binnenlandse productie Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Aanbod van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en diensten Totaal gebruik Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en diensten Intermediair verbruik Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en diensten Consumptieve bestedingen Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en diensten Bruto investeringen in vaste activa Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en diensten Verandering in voorraden Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Gebruik van goederen en diensten Uitvoer van goederen en diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro)
Totaal productgroepen 2012* 1.509.275 1.057.182 452.093 1.638.053 622.133 419.862 90.192 3.074 502.792
Totaal overige posten 2012* 163.851 138.710 25.141 128.980 35.722 51.680 16.787 0 24.791
Niet toegerekende goederen en diensten 2012* 13.509 7.348 6.161 13.509 7.469 683 5.335 0 22
Loondiensten, veredeling en handelsd. 2012* 31.720 21.636 10.084 31.720 18.109 . . 0 13.611
Toegerekende BTW 2012* . . . 42.739 10.144 23.629 8.966 0 .
Handels- en vervoersmarges 2012* 110.216 109.726 490 . . . . 0 .
Consumptie huishoudens in buitenland 2012* 12.234 . 12.234 12.234 . 12.234 . 0 .
Consumptie buitenlanders in Nederland 2012* . . . 27.634 . 13.817 . 0 13.817
Verkoop van gebruikte vaste activa 2012* . . . 2.486 . . 2.486 0 .
Uitvoer van gebruikte vaste activa 2012* . . . 1.169 . . 1.169 0 1.169
Consumptie van gebruikte vaste activa 2012* . . . 1.317 . 1.317 1.317 0 .
Cif/fob-correctie 2012* -3.828 . -3.828 -3.828 . . . 0 -3.828
Totaal aanbod/gebruik 2012* 1.673.126 1.195.892 477.234 1.767.033 657.855 471.542 106.979 3.074 527.583
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van de aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen de aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.
De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van goederen en diensten
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de
binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten.
Totaal aanbod
De som van goederen en diensten die voortgebracht zijn door de
binnenlandse productie en de ingevoerde goederen en diensten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Aanbod uit binnenlandse productie
Goederen en diensten die voortgebracht zijn door binnenlandse productie.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Invoer van goederen en diensten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Gebruik van goederen en diensten
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van
economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de
investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden.
Totaal gebruik
Goederen en diensten die gebruikt worden voor het productieproces van
economische activiteiten (intermediair verbruik), de consumptie, de
investeringen in vaste activa, de uitvoer en de verandering in voorraden.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Intermediair verbruik
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de
collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve
bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland
worden gedaan. Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens,
instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de
overheid.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Bruto investeringen in vaste activa
Bruto investeringen in vaste activa door vennootschappen, huishoudens
inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens
(IZWh) en de overheid.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Verandering in voorraden
Alle grondstoffen, halffabrikaten, onderhanden werk en eindproducten, die
op een bepaald moment bij de producenten aanwezig zijn. Een uitzondering
is het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in
vaste activa van de opdrachtgever is gerekend, en niet tot veranderingen
in voorraden in de bouwnijverheid. Het gaat hierbij om nog niet voltooide
woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige werken.
Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het
verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook
ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar
zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt. Negatieve
veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande
voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces
verbruikt te worden.
De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er
geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan.
Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen
dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode
geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde
verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs. Met
deze waarderingsmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de
productiewaarde en daarmee de toegevoegde waarde worden beïnvloed door
prijsveranderingen van de voorraden gedurende de periode van waarneming.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Uitvoer van goederen en diensten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door
ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland
zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van
Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de
bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en
diplomaten.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.