Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Bestemming van invoer Perioden Invoer van goederen en diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van goederen en diensten Waarde prijsniveau 2005 (mln euro) Invoer van goederen en diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Invoer van goederen en diensten Prijsindexcijfers (2005=100) Invoer van goederen Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van goederen Waarde prijsniveau 2005 (mln euro) Invoer van goederen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Invoer van goederen Prijsindexcijfers (2005=100) Invoer van diensten Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Invoer van diensten Waarde prijsniveau 2005 (mln euro) Invoer van diensten Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Invoer van diensten Prijsindexcijfers (2005=100)
06 Winning van aardolie en aardgas 2012* 2.076 1.559 0,1 133,1 1.713 1.230 -1,0 139,2 363 321 4,6 113,1
33 Reparatie en installatie van machines 2012* 2.262 2.083 1,9 108,6 1.979 1.823 1,3 108,6 283 258 6,0 109,6
63 Diensten op het gebied van informatie 2012* 61 51 1,8 120,5 5 4 . . 56 46 3,8 120,9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 726 650 6,8 111,7 278 254 0,4 109,6 448 395 11,1 113,5
M Specialistische zakelijke diensten 2012* 6.682 6.102 3,3 109,5 875 950 -1,6 92,1 5.807 5.149 4,1 112,8
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 726 650 6,8 111,7 278 254 0,4 109,6 448 395 11,1 113,5
69 Juridische diensten en administratie 2012* 516 497 6,4 103,9 58 77 1,8 75,3 458 423 7,0 108,3
73-75 Reclame, design, overige diensten 2012* 2.352 2.136 3,0 110,1 438 457 -1,4 95,9 1.914 1.677 4,0 114,1
74-75 Design en veterinaire diensten 2012* 1.232 1.115 0,5 110,5 362 378 -1,4 95,7 870 733 1,3 118,7
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* 3.892 3.345 5,3 116,3 750 655 -0,6 114,4 3.142 2.685 6,8 117,0
77 Verhuur van roerende goederen 2012* 509 409 0,4 124,4 247 213 -3,3 116,1 262 191 3,8 136,8
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2012* 31 37 . . 20 44 . . 11 11 . .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 2.931 2.578 -12,5 113,7 1.313 1.196 -23,9 109,8 1.618 1.369 -0,7 118,1
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2012* 2.931 2.578 -12,5 113,7 1.313 1.196 -23,9 109,8 1.618 1.369 -0,7 118,1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2012* 1.391 1.298 9,8 107,1 589 595 0,0 99,0 802 698 18,2 114,8
95 Reparatie van consumentenartikelen 2012* 107 108 1,9 99,0 81 80 0,0 101,7 26 29 8,3 90,3
Totaal invoer voor finale bestedingen 2012* 268.332 254.034 6,0 105,6 225.696 215.960 6,2 104,5 42.636 37.868 5,2 112,6
Goederen en diensten n.e.g. 2012* 233 228 6,9 102,2 233 228 6,9 102,2 0 0 . .
Totaal invoer 2012* 477.234 407.063 3,3 117,2 374.386 317.540 3,6 117,9 102.848 90.135 2,3 114,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten. Invoer naar bestemming geeft aan waar de ingevoerde goederen en diensten naar toe gaan. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de ingevoerde goederen en diensten naar economische activiteiten voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen weer. Daarnaast bevat deze tabel gegevens van invoergoederen en invoerdiensten die niet te verdelen zijn over economische activiteiten en de finale bestedingen.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende
grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoer van goederen en diensten
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Waarde prijsniveau 2005
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie. Volumemutaties ten opzichte van het
referentiejaar 2005.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een
bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2005.
Invoer van goederen
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die
vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn
gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Waarde prijsniveau 2005
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie. Volumemutaties ten opzichte van het
referentiejaar 2005.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een
bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2005.
Invoer van diensten
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Waarde prijsniveau 2005
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie. Volumemutaties ten opzichte van het
referentiejaar 2005.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een
bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2005.