Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming 1969 - 2012

Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming 1969 - 2012

Bestemming Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Waarde prijsniveau 2005 (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Prijsindexcijfers (2005=100)
36 Waterleidingbedrijven 2012* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de Nationale rekeningen over de investeringen in goederen en diensten. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de aankoop van investeringen goederen en diensten over de economische activiteiten. Ook geeft deze publicatie de desinvesteringen in de vorm van verkoop van vaste activa aan het buitenland en de huishoudens. Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Waarde prijsniveau 2005
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie. Volumemutaties ten opzichte van het
referentiejaar 2005.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een
bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2005.