Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

Deelgebieden GWW Perioden Inputprijsindex (2000=100) Mutatie ten opzichte van 1 jaar eerder (%)
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2023 april* 199,2 -0,8
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2023 juli* 202,7 0,4
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2023 oktober* 207,9 3,8
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2024 januari* 207,9 5,2
4211a Wegen met open verharding 2023 april* 179,8 8,6
4211a Wegen met open verharding 2023 juli* 181,9 7,5
4211a Wegen met open verharding 2023 oktober* 183,9 6,9
4211a Wegen met open verharding 2024 januari* 186,7 5,3
4211b Wegen met gesloten verharding 2023 april* 206,3 -15,0
4211b Wegen met gesloten verharding 2023 juli* 214,2 -10,2
4211b Wegen met gesloten verharding 2023 oktober* 236,6 9,4
4211b Wegen met gesloten verharding 2024 januari* 218,9 5,3
4211c Onderhoud wegen 2023 april*
4211c Onderhoud wegen 2023 juli*
4211c Onderhoud wegen 2023 oktober*
4211c Onderhoud wegen 2024 januari*
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2023 april* 207,4 1,3
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2023 juli* 204,6 -0,8
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2023 oktober* 204,4 -0,9
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2024 januari* 205,6 -0,5
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2023 april* 170,1 -1,6
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2023 juli* 168,0 -2,0
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2023 oktober* 167,2 -1,6
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2024 januari* 169,4 -0,2
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2023 april* 207,0 6,5
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2023 juli* 214,1 11,1
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2023 oktober* 213,5 4,0
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2024 januari* 219,4 8,7
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2023 april* 205,3 3,4
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2023 juli* 211,2 4,8
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2023 oktober* 216,1 7,8
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2024 januari* 220,3 9,8
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2023 april* 194,2 1,8
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2023 juli* 198,6 0,7
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2023 oktober* 205,6 2,6
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2024 januari* 210,6 8,0
4321 Elektrische installatie 2023 april* 167,0 -1,0
4321 Elektrische installatie 2023 juli* 162,9 -5,7
4321 Elektrische installatie 2023 oktober* 162,1 -5,1
4321 Elektrische installatie 2024 januari* 163,0 -3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De historische reeks 'Grond-, weg- en waterbouw; inputprijsindex 2000=100, vanaf 1979' geeft de ontwikkeling weer van de kosten arbeid, materiaal en materieel voor Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW) in Nederland. Deze reeks is ontstaan door koppeling van onafhankelijk van elkaar berekende reeksen uit het verleden.
Momenteel worden er acht deelgebieden binnen de GWW onderscheiden. Deze deelgebieden zijn ontleend aan de standaard Classification Products to Activity. Daarnaast is er nog één deelgebied waarvoor vanaf 2005 geen waarneming meer is. Voor elk deelgebied wordt een indexreeks bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een project in de GWW- is opgebouwd. Het prijsindexcijfer voor de Totaal GWW is een gewogen gemiddelde van de acht deelgebieden. De gepubliceerde prijsindexcijfers van de GWW zijn gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau van de betreffende maand. Naast de prijsindexcijfers worden ook de ontwikkelingen ten opzichte van 1 jaar eerder gepubliceerd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing. Ook wijzigingen in accijnzen (zoals bv. die van de ‘rode’ diesel per 1-1-2013) komen in de prijsindexcijfers niet tot uitdrukking.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De reeksen van de verschillende deelgebieden van de Grond-, weg- en waterbouw kunnen verschillende perioden beslaan. Een aantal begint in 1979, terwijl anderen pas bij de basisverlegging naar 2000=100 zijn gestart.
Hieronder staat aangegeven voor welk periode een reeks cijfers bevat:

- 4211c: Onderhoud wegen: vanaf februari 1979; gestopt in oktober 2004
- 4211a: Wegen met open verharding: vanaf februari 1979
- 4211b: Wegen met gesloten verharding: vanaf februari 1979
- 4221: Werken voor vloeistoffen: vanaf februari 1979
- 4312: Bouwrijp maken van terreinen: vanaf februari 1979
- 42/43: Grond-, weg- en waterbouw: vanaf januari 2000
- 4212: Boven- en ondergrondse spoorwegen: vanaf januari 2000
- 4213: Bruggen en tunnels: vanaf januari 2000
- 4291: Waterbouwkundige werken: vanaf januari 2000
- 4321: Elektrische installaties: vanaf januari 2005

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers zijn tot en met 2022 definitief. De overige prijsindexcijfers zijn voorlopig. De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken Cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Wijzigingen per 29 februari 2024:
De prijsindexcijfers van januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers voor april 2024 zullen eind mei 2024 gepubliceerd worden.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex
Inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex in de GWW geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de bestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines) weer.
---
Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste (referentie)periode.
Mutatie ten opzichte van 1 jaar eerder
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling. Hierbij wordt het prijsindexcijfer van een periode vergeleken met het prijsindexcijfer van dezelfde periode een jaar eerder.