Bbp, productie en bestedingen; productie- en inkomens naar sector 1988-2012

Bbp, productie en bestedingen; productie- en inkomens naar sector 1988-2012

Economische sectoren Perioden Toegevoegde waarde vanuit productie Productie basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Waarde prijsniveau 2005 (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Prijsindexcijfers (2005=100) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Beloning van werknemers Totaal beloning werknemers (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Beloning van werknemers Lonen en salarissen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Beloning van werknemers Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Afschrijvingen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Netto exploitatie overschot (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Niet-productgebonden belastingen, sub... Saldo (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Niet-productgebonden belastingen, sub... Niet-productgebonden belastingen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Niet-productgebonden belastingen, sub... Niet-productgebonden subsidies (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Verschil toegerekende en afgedragen BTW (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Waarde prijsniveau 2005 (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Prijsindexcijfers (2005=100)
Totaal economische sectoren 2008 1.149.443 621.204 528.239 500.273 2,1 105,6 294.716 230.750 63.966 85.412 146.867 1.689 6.423 4.734 445 528.239 500.273 2,1 105,6
Totaal economische sectoren 2009 1.096.415 585.563 510.852 483.757 -3,3 105,6 298.488 233.570 64.918 87.974 126.603 562 6.823 6.261 2.775 510.852 483.757 -3,3 105,6
Totaal economische sectoren 2010 1.137.237 613.117 524.120 491.985 1,7 106,5 300.491 234.552 65.939 89.725 133.119 658 7.087 6.429 -127 524.120 491.985 1,7 106,5
Totaal economische sectoren 2011** 1.183.191 646.573 536.618 497.884 1,2 107,8 306.215 238.903 67.312 88.944 141.340 1.123 7.242 6.119 1.004 536.618 497.884 1,2 107,8
Totaal economische sectoren 2012* 1.195.892 657.855 538.037 492.196 -1,1 109,3 309.190 239.022 70.168 89.044 138.930 1.913 7.468 5.555 1.040 538.037 492.196 -1,1 109,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het macro-economische productieproces.
Hier worden van verschillende economische sectoren de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten van de toegevoegde waarde weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Toegevoegde waarde vanuit productie
Opbouw van de bruto toegevoegde waarde basisprijzen als saldo van de
productie en het intermediair verbruik. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Intermediair verbruik (-)
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Waarde prijsniveau 2005
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie. Volumemutaties ten opzichte van het
referentiejaar 2005.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een
bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2005.
Toegevoegde waarde uit inkomensvorming
Bruto toegevoegde waarde uitgesplitst naar inkomenscomponenten. Bruto is
inclusief afschrijvingen.
Beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers.
Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland
in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's
behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van
werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale
werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.
Totaal beloning werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers.
Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland
in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's
behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van
werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale
werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.
Lonen en salarissen
Alle betalingen in geld of natura aan werknemers met uitzondering van het
loon bij ziekte, de ontslagvergoedingen en de tegemoetkomingen in de
ziektekosten.
De lonen zijn inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en
de sociale premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten
de lonen naast het direct aan werknemers betaalde loon ook de aanvullingen
hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon
in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op
kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook
bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in
verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het
woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend.
Sociale premies t.l.v. werkgevers
Sociale premies ten laste van werkgevers.
Deze premies hebben betrekking op de werkgeversbijdragen in het kader van
de wettelijke en contractuele sociale zekerheid. Sociale premies zijn de
premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies, overige
particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies.
Afschrijvingen
De waardevermindering van de kapitaalgoederenvoorraad die het gevolg is van voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare schade (zoals brand en diefstal).
Kapitaalgoederen zijn bijvoorbeeld machines, gebouwen, vervoermiddelen en software.
Netto exploitatie overschot
Het exploitatieoverschot per bedrijfsklasse is het saldo dat resteert
nadat de toegevoegde waarde tegen basisprijzen is verminderd met de
beloning van werknemers en het saldo van niet-productgebonden belastingen op productie en niet-productgebonden subsidies op productie. Bij zelfstandigen wordt dit saldo gemengd inkomen genoemd omdat het ook de beloning voor de door hen geleverde arbeid bevat.
Het exploitatieoverschot van de totale economie wordt bepaald door het
totaal van de bedrijfsklassen te vermeerderen met het verschil
toegerekende en afgedragen belasting over de toegevoegde waarde (btw).
---
Netto exploitatieoverschot houdt in dat de exploitatieoverschot exclusief
de afschrijvingen is.
Niet-productgebonden belastingen, sub...
Het saldo van de niet-productgebonden belastingen en de
niet-productgebonden subsidies.
Saldo
Het saldo van de niet-productgebonden belastingen en de
niet-productgebonden subsidies.
Niet-productgebonden belastingen
Hieronder vallen de belastingen op productie die producenten moeten
betalen, ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of
verkochte producten. Voorbeelden hiervan zijn de onroerendezaakbelasting,
reinigingsrechten en rioolrechten betaald door producenten.
Niet-productgebonden subsidies
Hieronder vallen de subsidies op productie. De hoogte van de subsidie is
onafhankelijk van de waarde of de hoeveelheid geproduceerde en verkochte
producten. Het betreft vooral de loonsubsidies.
Verschil toegerekende en afgedragen BTW
Het verschil tussen de toegerekende en de afgedragen btw ontstaat onder
meer door kwijtscheldingen, oninbaar geleden bedragen, boetes, de Regeling
kleine ondernemers en door ontwijking van afdracht van btw. Het verschil
tussen toegerekende en afgedragen btw wordt niet verdeeld over de
bedrijfsklassen. Dit verschil wordt op het niveau van de totale economie
geteld bij de toegevoegde waarde (en het exploitatieoverschot / gemengd
inkomen).
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Waarde prijsniveau 2005
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie. Volumemutaties ten opzichte van het
referentiejaar 2005.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een
bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2005.