Bbp, productie en bested.; productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

Bbp, productie en bested.; productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

Economische activiteit en overige posten Perioden Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Productie basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Intermediair verbruik (-) (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Waarde in werkelijke prijzen Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Productie basisprijzen (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Intermediair verbruik (-) (%) Toegevoegde waarde vanuit productie Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (%) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Beloning van werknemers Totaal beloning werknemers (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Netto exploitatie-overschot (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Afschrijvingen (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Niet-productgebonden belastingen, sub... Saldo (mln euro) Toegevoegde waarde uit inkomensvorming Waarde in werkelijke prijzen Bruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro)
A-U Alle economische activiteiten 2010 1.135.971 611.851 524.120 0,8 0,1 1,7 300.491 133.246 89.725 658 524.120
A-U Alle economische activiteiten 2011** 1.181.898 645.280 536.618 0,8 0,4 1,2 306.215 140.336 88.944 1.123 536.618
A-U Alle economische activiteiten 2012* 1.194.584 656.547 538.037 -1,3 -1,3 -1,1 309.190 137.890 89.044 1.913 538.037
Goederen en diensten n.e.g. 2010 1.266 1.266 . -1,4 -1,4 . . . . . .
Goederen en diensten n.e.g. 2011** 1.293 1.293 . 0,3 0,3 . . . . . .
Goederen en diensten n.e.g. 2012* 1.308 1.308 . -0,3 -0,3 . . . . . .
Verschil toegerekende en afgedragen BTW 2010 . . . . . . . -127 . . .
Verschil toegerekende en afgedragen BTW 2011** . . . . . . . 1.004 . . .
Verschil toegerekende en afgedragen BTW 2012* . . . . . . . 1.040 . . .
Totaal activiteiten en overige posten 2010 1.137.237 613.117 524.120 0,8 0,1 1,7 300.491 133.119 89.725 658 523.993
Totaal activiteiten en overige posten 2011** 1.183.191 646.573 536.618 0,8 0,4 1,2 306.215 141.340 88.944 1.123 537.622
Totaal activiteiten en overige posten 2012* 1.195.892 657.855 538.037 -1,3 -1,3 -1,1 309.190 138.930 89.044 1.913 539.077
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het macro-economische productieproces.
Hier worden van verschillende bedrijfseenheden (bedrijfsklassen) de productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomenscomponenten van de toegevoegde waarde weergegeven.

De onderwerpen van deze tabel komen overeen met de tabeltitels uit het hoofdstuk productie, verbruik en inkomensvorming van de papieren publicatie Nationale rekeningen. De bedrijfsklassen zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De sectoren zijn ingedeeld volgens het Europese Systeem van rekeningen 1995 (ESR 1995).

Bij een aantal onderwerpen (transacties) tellen de bedragen van de bedrijfsklassen niet op tot het macrototaal. Dit komt omdat bepaalde onderdelen van transacties niet naar bedrijfsklassen te verdelen zijn.
De niet naar bedrijfsklassen te verdelen transacties zijn:
- goederen en diensten n.e.g. (niet elders genoemd)
- verschil toegerekende en afgedragen btw
De aansluitingsposten bij de bedrijfstakken zijn opgenomen in een apart onderdeel: Overige posten.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Percentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; productie en inkomens naar bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Toegevoegde waarde vanuit productie
Opbouw van de bruto toegevoegde waarde basisprijzen als saldo van de
productie en het intermediair verbruik. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Intermediair verbruik (-)
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Productie basisprijzen
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder btw) en productgebonden subsidies.
Intermediair verbruik (-)
Alle producten die in de verslagperiode zijn verbruikt in het
productieproces. Dit kunnen al of niet in de verslagperiode aangekochte
grondstoffen, halffabrikaten en brandstoffen zijn maar ook diensten zoals
communicatiediensten, schoonmaakdiensten en diensten van externe
accountants.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.
Toegevoegde waarde uit inkomensvorming
Bruto toegevoegde waarde uitgesplitst naar inkomenscomponenten. Bruto is
inclusief afschrijvingen.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Beloning van werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers.
Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland
in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's
behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van
werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale
werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.
Totaal beloning werknemers
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers.
Werknemers zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland
in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's
behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van
werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale
werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.
Netto exploitatie-overschot
Het exploitatieoverschot per bedrijfsklasse is het saldo dat resteert
nadat de toegevoegde waarde tegen basisprijzen is verminderd met de
beloning van werknemers en het saldo van niet-productgebonden belastingen
op productie en niet-productgebonden subsidies op productie. Bij
zelfstandigen wordt dit saldo gemengd inkomen genoemd omdat het ook de
beloning voor de door hen geleverde arbeid bevat.
Het exploitatieoverschot van de totale economie wordt bepaald door het
totaal van de bedrijfsklassen te vermeerderen met het verschil
toegerekende en afgedragen belasting over de toegevoegde waarde (btw).
Netto exploitatieoverschot houdt in dat het exploitatieoverschot exclusief
de afschrijvingen is.
Afschrijvingen
De waardevermindering van de kapitaalgoederenvoorraad die het gevolg is
van voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare
schade (zoals brand en diefstal).
Kapitaalgoederen zijn bijvoorbeeld machines, gebouwen, vervoermiddelen en
software.
Niet-productgebonden belastingen, sub...
Het saldo van de niet-productgebonden belastingen en de
niet-productgebonden subsidies.
Saldo
Het saldo van de niet-productgebonden belastingen en de
niet-productgebonden subsidies.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De toegevoegde waarde is gelijk aan het verschil tussen de productie en
het intermediair verbruik (exclusief aftrekbare belasting over de
toegevoegde waarde (btw))van een bedrijfseenheid. De som van de
toegevoegde waarde van alle bedrijfseenheden is een belangrijke component
van het bruto binnenlands product (bbp). De toegevoegde waarde wordt
gewaardeerd tegen basisprijzen. Bruto is inclusief afschrijvingen.