Nationale rekeningen; opbouw nationaal vorderingensaldo 1969 - 2012

Nationale rekeningen; opbouw nationaal vorderingensaldo 1969 - 2012

Perioden Bruto binnenlands product (mln euro) Afschrijvingen (-) (mln euro) Netto binnenlands product (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Beloning van werknemers (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens buitenland Uit het buitenland ontvangen subsidies (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Totaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Beloning van werknemers (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Inkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens buitenland Belastingen op productie en invoer (mln euro) Netto nationaal inkomen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdracht buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Totaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Belastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Sociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten buitenland Overige inkomensoverdrachten (mln euro) Netto beschikbaar nationaal inkomen (mln euro) Consumptieve bestedingen (-) (mln euro) Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Netto nationale besparingen (mln euro) Netto investeringen in vaste activa (-) (mln euro) Verandering in voorraden (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Totaal (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo goederen (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Uitvoersaldo Uitvoersaldo diensten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Ontvangen primaire inkomens (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo primaire inkomens buitenland Betaalde primaire inkomens (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Ontvangen inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Saldo inkomensoverdrachten buitenland Betaalde inkomensoverdrachten (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenland Correctie pensioenvoorziening (saldo) (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Saldo (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Ontvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenland Betaalde kapitaaloverdrachten (-) (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Nationaal vorderingensaldo (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Mutatie vorderingen op het buitenland (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Mutatie schulden aan het buitenland (mln euro) Nationaal vorderingensaldo Statistisch verschil (mln euro)
2005 513.407 75.709 437.698 2.478 143.260 1.011 140.958 1.291 140.782 2.143 136.222 2.417 440.176 -8.219 7.092 1.630 1.019 230 4.213 15.311 210 272 2.316 12.513 431.957 372.028 398 60.327 21.307 598 38.422 43.765 40.710 3.055 2.478 143.260 140.782 -8.219 7.092 15.311 398 -1.751 1.630 3.381 36.671 250.329 213.183 -475
2006 540.216 78.594 461.622 14.525 180.125 988 177.615 1.522 165.600 2.261 160.631 2.708 476.147 -8.020 7.700 1.855 1.061 242 4.542 15.720 228 276 2.255 12.961 468.127 390.317 433 78.243 27.779 1.720 48.744 41.806 41.495 311 14.525 180.125 165.600 -8.020 7.700 15.720 433 -1.888 1.792 3.680 46.856 529.944 482.530 -558
2007 571.773 82.072 489.701 9.502 225.889 962 223.899 1.028 216.387 4.818 208.450 3.119 499.203 -8.757 7.485 1.538 1.120 234 4.593 16.242 312 281 2.228 13.421 490.446 407.971 347 82.822 32.268 2.467 48.087 46.995 43.661 3.334 9.502 225.889 216.387 -8.757 7.485 16.242 347 -1.186 2.711 3.897 46.901 542.617 494.246 -1.470
2008 594.481 85.412 509.069 -12.626 198.213 941 196.230 1.042 210.839 5.979 201.639 3.221 496.443 -8.988 7.874 1.560 1.248 248 4.818 16.862 341 282 2.308 13.931 487.455 423.230 302 64.527 36.437 7 28.083 49.395 43.203 6.192 -12.626 198.213 210.839 -8.988 7.874 16.862 302 -2.104 2.401 4.505 25.979 43.661 17.022 -660
2009 573.235 87.974 485.261 -13.850 158.456 1.045 156.325 1.086 172.306 5.855 164.377 2.074 471.411 -8.267 8.757 624 1.379 248 6.506 17.024 233 284 2.305 14.202 463.144 427.677 230 35.697 20.800 -3.283 18.180 40.067 36.228 3.839 -13.850 158.456 172.306 -8.267 8.757 17.024 230 -2.531 2.331 4.862 15.649 18.803 1.447 -1.707
2010 586.789 89.725 497.064 -9.002 209.011 1.099 207.013 899 218.013 5.432 210.395 2.186 488.062 -8.870 9.375 843 1.529 248 6.755 18.245 689 284 2.304 14.968 479.192 435.169 154 44.177 12.160 2.452 29.565 47.283 41.850 5.433 -9.002 209.011 218.013 -8.870 9.375 18.245 154 -3.259 2.436 5.695 26.306 211.406 186.223 1.123
2011** 599.047 88.944 510.103 1.917 204.902 1.084 202.815 1.003 202.985 6.187 194.215 2.583 512.020 -9.168 8.752 979 1.707 248 5.818 17.920 244 284 2.304 15.088 502.852 439.093 82 63.841 17.922 1.664 44.255 51.424 45.194 6.230 1.917 204.902 202.985 -9.168 8.752 17.920 82 -2.061 2.076 4.137 42.194 301.216 257.229 -1.793
2012* 599.338 89.044 510.294 5.655 169.875 1.077 167.839 959 164.220 6.788 154.743 2.689 515.949 -10.116 8.945 960 1.888 248 5.849 19.061 583 284 2.304 15.890 505.833 443.908 9 61.934 12.963 3.074 45.897 50.349 45.972 4.377 5.655 169.875 164.220 -10.116 8.945 19.061 9 -1.727 1.861 3.588 44.170 47.887 5.272 1.555
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaargegevens van de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product. Het nationaal vorderingensaldo is het verschil tussen de vorderingen van Nederland op het buitenland en de schulden van Nederland aan het buitenland. Het nationaal vorderingen saldo geeft aan hoeveel de gezamenlijke economische sectoren van Nederland kunnen uitlenen dan wel aan financiële middelen moet aantrekken gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.

De macro-economische variabelen in de berekening van het nationaal vorderingen saldo worden uitgedrukt waarde in werkelijke prijzen, in miljoenen euro's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Nationale rekeningen; nationaal vorderingensaldo. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is het eindresultaat van de
productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is
gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle
bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar
bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per
bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie
(basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). De
onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden
belastingen en subsidies en het verschil toegerekende en afgedragen btw
(belasting over de toegevoegde waarde). Het bbp is ook gelijk aan de
waarde van het in Nederland gevormde inkomen.
De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf
voor de economische groei.
Afschrijvingen (-)
De waardevermindering van de kapitaalgoederenvoorraad die het gevolg is
van voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare
schade (zoals brand en diefstal). Kapitaalgoederen zijn bijvoorbeeld
machines, gebouwen, vervoermiddelen en software.
Netto binnenlands product
Het binnenlands product exclusief de afschrijvingen.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen en de aan het
buitenland betaalde beloning van werknemers, belastingen en subsidies op
productie en invoer en inkomen uit vermogen.
Saldo
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen en de aan het
buitenland betaalde beloning van werknemers, belastingen en subsidies op
productie en invoer en inkomen uit vermogen.
Ontvangen primaire inkomens buitenland
De uit het buitenland ontvangen beloning van werknemers, subsidies en
inkomen uit vermogen.
Totaal
De uit het buitenland ontvangen beloning van werknemers, subsidies en
inkomen uit vermogen.
Beloning van werknemers
De uit het buitenland ontvangen beloning van werknemers.
De beloning van werknemers heeft betrekking op de beloning voor geleverde
arbeid. Als werknemer zijn aangemerkt alle ingezeten en niet-ingezeten
personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's
en bv's behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de
beloning van werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van
sociale werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies t.l.v. werkgevers anderzijds.
Inkomen uit vermogen
De uit het buitenland ontvangen rente, dividend, ingehouden winsten op
directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Uit het buitenland ontvangen subsidies
De uit het buitenland ontvangen subsidies, ondermeer uit de Europese unie.
Betaalde primaire inkomens buitenland
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit
vermogen en belastingen op productie en invoer.
Totaal
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit
vermogen en belastingen op productie en invoer.
Beloning van werknemers
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers.
De beloning van werknemers heeft betrekking op de beloning voor geleverde
arbeid. Als werknemer zijn aangemerkt alle ingezeten en niet-ingezeten
personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's
en bv's behoren tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de
beloning van werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van
sociale werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies t.l.v. werkgevers anderzijds.
Inkomen uit vermogen
De aan het buitenland betaalde rente, dividend, ingehouden winsten op
directe buitenlandse investeringen en het overige inkomen uit vermogen.
Belastingen op productie en invoer
De aan het buitenland betaalde belastingen op productie en invoer.
De belastingen op productie en invoer hebben betrekking op alle door
producenten aan de overheid en de EU betaalde belastingen, met
uitzondering van de belastingen over de winst.
Alle belastingen die huishoudens afdragen in hun hoedanigheid van
consument worden echter gerekend tot belastingen op inkomen en vermogen.
Zo wordt het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is
betaald door bewoners, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen.
Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de
eigen huiseigenaren behoren, wordt beschouwd als belasting op productie.
Afhankelijk van de belastingplichtige kan een zelfde belastingsoort dus
tot beide belastingen zijn gerekend.
De invoerrechten aan de EU zijn gerekend tot de belastingen op invoer. De
invoerrechten die (via de overheid) door niet-ingezetenen aan de EU worden
betaald, worden niet geregistreerd.
De belastingen op productie en invoer worden geregistreerd volgens het
bestemmingscriterium. Belastingen die door de centrale overheid worden
geïnd ten behoeve van de lokale overheid of de EU worden dus niet geboekt
bij de centrale overheid.
Netto nationaal inkomen
Het nationaal inkomen is gelijk aan het bruto binnenlands product (bbp)
plus het per saldo uit het buitenland ontvangen (primaire) inkomen.
Het netto nationaal inkomen is gelijk aan het bruto nationaal inkomen min
de afschrijvingen.
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten.
Het verschil tussen ontvangen inkomensoverdrachten en betaalde
inkomensoverdrachten.
Saldo
Saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten.
Het verschil tussen ontvangen inkomensoverdrachten en betaalde
inkomensoverdrachten.
Ontvangen inkomensoverdracht buitenland
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, de
sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige
inkomensoverdrachten.
Totaal
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, de
sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige
inkomensoverdrachten.
Belastingen op inkomen en vermogen
De uit het buitenland ontvangen belastingen op inkomen en vermogen.
Bij vennootschappen omvatten de belastingen op inkomen en vermogen met
name de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Deze belastingen
hebben als grondslag de winst van vennootschappen.
Bij huishoudens worden als belastingen op inkomen en vermogen alle
belastingen beschouwd, die periodiek worden geheven op het inkomen of het
vermogen, zoals inkomstenbelasting, loonbelasting en vermogensbelasting.
Niet-periodieke heffingen, zoals de successierechten, zijn als
kapitaaloverdrachten aangemerkt.
Enkele belastingsoorten die bij producenten gerekend worden tot
belastingen op productie en invoer worden bij huishoudens, in hun
hoedanigheid van consument, beschouwd als belastingen op inkomen en
vermogen. Zo is de motorrijtuigenbelasting op auto's die privé worden
gebruikt, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen.
De behandeling van de dividendbelasting vloeit voort uit de bruto
registratie van dividend, dat wil zeggen inclusief dividendbelasting. Dit
betekent dat de dividendbelasting geboekt dient te worden bij de sector
die het dividend ontvangt. Dit heeft tot gevolg dat er ook
dividendbelasting aan het buitenland wordt betaald en uit het buitenland
wordt ontvangen.
Sociale premies
De uit het buitenland ontvangen sociale premies.
Sociale premies omvatten premies wettelijke sociale verzekering,
pensioenpremies, overige particuliere sociale premies en toegerekende
sociale premies. Deze premies komen ten laste van werkgevers, werknemers,
zelfstandigen en niet-werkenden.
In de praktijk wordt het werkgeversdeel van deze premies rechtstreeks door
de werkgevers aan de verzekeraars betaald. Omdat de werkgeverspremies ook
deel uit maken van de loonkosten zijn zij in eerste aanleg behandeld als
beloning van werknemers aan huishoudens. Vanuit de huishoudens vloeien ze
daarna, samen met de premies die niet ten laste komen van werkgevers, naar
de verzekeraars.
Sociale uitkeringen in geld
De uit het buitenland ontvangen sociale uitkeringen in geld.
Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om de financiële lasten
te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal
risico's en behoeften (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid,
ouderdom, nabestaanden en werkloosheid).
Sociale uitkeringen omvatten uitkeringen wettelijke sociale verzekering,
uitkeringen sociale voorziening, pensioenuitkeringen, overige particuliere
sociale premies en uitkeringen rechtstreeks door werkgevers.
Overige inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten zoals ondermeer
schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Betaalde inkomensoverdrachten buitenland
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de
sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige
inkomensoverdrachten.
Totaal
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de
sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige
inkomensoverdrachten.
Belastingen op inkomen en vermogen
De aan het buitenland betaalde belastingen op inkomen en vermogen.
Bij vennootschappen omvatten de belastingen op inkomen en vermogen met
name de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Deze belastingen
hebben als grondslag de winst van vennootschappen.
Bij huishoudens worden als belastingen op inkomen en vermogen alle
belastingen beschouwd, die periodiek worden geheven op het inkomen of het
vermogen, zoals inkomstenbelasting, loonbelasting en vermogensbelasting.
Niet-periodieke heffingen, zoals de successierechten, zijn als
kapitaaloverdrachten aangemerkt.
Enkele belastingsoorten die bij producenten gerekend worden tot
belastingen op productie en invoer worden bij huishoudens, in hun
hoedanigheid van consument, beschouwd als belastingen op inkomen en
vermogen. Zo is de motorrijtuigenbelasting op auto's die privé worden
gebruikt, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen.
De behandeling van de dividendbelasting vloeit voort uit de bruto
registratie van dividend, dat wil zeggen inclusief dividendbelasting. Dit
betekent dat de dividendbelasting geboekt dient te worden bij de sector
die het dividend ontvangt. Dit heeft tot gevolg dat er ook
dividendbelasting aan het buitenland wordt betaald en uit het buitenland
wordt ontvangen.
Sociale premies
De aan het buitenland betaalde sociale premies.
Sociale premies omvatten premies wettelijke sociale verzekering,
pensioenpremies, overige particuliere sociale premies en toegerekende
sociale premies. Deze premies komen ten laste van werkgevers, werknemers,
zelfstandigen en niet-werkenden.
In de praktijk wordt het werkgeversdeel van deze premies rechtstreeks door
de werkgevers aan de verzekeraars betaald. Omdat de werkgeverspremies ook
deel uit maken van de loonkosten zijn zij in eerste aanleg behandeld als
beloning van werknemers aan huishoudens. Vanuit de huishoudens vloeien ze
daarna, samen met de premies die niet ten laste komen van werkgevers, naar
de verzekeraars.
Sociale uitkeringen in geld
De aan het buitenland betaalde sociale uitkeringen in geld.
Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om de financiële lasten
te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal
risico's en behoeften (zoals ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid,
ouderdom, nabestaanden en werkloosheid).
Sociale uitkeringen omvatten uitkeringen wettelijke sociale verzekering,
uitkeringen sociale voorziening, pensioenuitkeringen, overige particuliere
sociale premies en uitkeringen rechtstreeks door werkgevers.
Overige inkomensoverdrachten
De aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten zoals ondermeer
schadeverzekeringspremies en schadeverzekeringsuitkeringen.
Netto beschikbaar nationaal inkomen
De som van het beschikbaar inkomen (exclusief de afschrijvingen) van alle
sectoren samen. Het is gelijk aan het nationaal inkomen plus de per saldo
uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten.
Consumptieve bestedingen (-)
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de
rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de
collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve
bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland
worden gedaan. Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens,
instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de
overheid.
Correctie pensioenvoorziening
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening. Deze
correctie is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen die aan
huishoudens toebehoren, in de besparingen van de huishoudens tot
uitdrukking te kunnen brengen. Deze voorzieningen worden in de financiële
rekeningen en de balansen beschouwd als vorderingen van huishoudens.
De correctie is gelijk aan de pensioenpremies minus de
pensioenuitkeringen. Zo blijven de besparingen van huishoudens op
hetzelfde niveau als wanneer de pensioenpremies en uitkeringen niet als
inkomenstransacties zouden zijn opgenomen.
De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten
huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn
tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende
verzekeringsinstellingen.
Netto nationale besparingen
Het verschil tussen het beschikbare inkomen en de consumptieve
bestedingen. De nationale besparingen zijn de besparingen van de totale
economie. Netto is exclusief afschrijvingen.
Netto investeringen in vaste activa (-)
Investeringen in vaste activa exclusief afschrijvingen.
Investeringen in vaste activa zijn uitgaven voor geproduceerde materiële
of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces
worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en
dergelijke. Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in
vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om
woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele
producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat
voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten,
zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen
en taxateurs.
Verandering in voorraden (-)
Alle grondstoffen, halffabrikaten, onderhanden werk en eindproducten, die
op een bepaald moment bij de producenten aanwezig zijn. Een uitzondering
is het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in
vaste activa van de opdrachtgever is gerekend, en niet tot veranderingen
in voorraden in de bouwnijverheid. Het gaat hierbij om nog niet voltooide
woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige werken.
Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het
verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook
ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar
zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt. Negatieve
veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande
voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces
verbruikt te worden.
De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er
geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan.
Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen
dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode
geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde
verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs. Met
deze waarderingsmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de
productiewaarde en daarmee de toegevoegde waarde worden beïnvloed door
prijsveranderingen van de voorraden gedurende de periode van waarneming.
Saldo lopende transacties buitenland
Het saldo van de lopende transacties met het buitenland is opgebouwd uit
drie onderdelen:
- het uitvoeroverschot, dat is het bedrag waarmee de uitvoer de invoer
overtreft;
- het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens. De primaire
inkomens omvatten belastingen op productie en invoer, subsidies, beloning
van werknemers en inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend;
- het saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten. De
inkomensoverdrachten omvatten de dividendbelasting, de uitkeringen sociale
verzekering en de overige inkomensoverdrachten.
Het saldo lopende transacties van Nederland met het buitenland wijkt af
van het saldo lopende rekening volgens de betalingsbalans op
transactiebasis, zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank in
samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS). De
verschillen tussen beide saldi worden vooral veroorzaakt door definitie-
en meetverschillen.
Saldo
Het saldo van de lopende transacties met het buitenland is opgebouwd uit
drie onderdelen:
- het uitvoeroverschot, dat is het bedrag waarmee de uitvoer de invoer
overtreft;
- het saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens. De primaire
inkomens omvatten belastingen op productie en invoer, subsidies, beloning
van werknemers en inkomen uit vermogen, zoals rente en dividend;
- het saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten. De
inkomensoverdrachten omvatten de dividendbelasting, de uitkeringen sociale
verzekering en de overige inkomensoverdrachten.
Het saldo lopende transacties van Nederland met het buitenland wijkt af
van het saldo lopende rekening volgens de betalingsbalans op
transactiebasis, zoals vastgesteld door De Nederlandsche Bank in
samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS). De
verschillen tussen beide saldi worden vooral veroorzaakt door definitie-
en meetverschillen.
Uitvoersaldo
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van
goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Totaal
Het uitvoeroverschot is verschil tussen de waarde van de uitvoer van
goederen en diensten en de waarde van de invoer van goederen en diensten.
Uitvoersaldo goederen
Het uitvoeroverschot van goederen is verschil tussen de waarde van de
uitvoer van goederen en de waarde van de invoer van goederen.
Uitvoersaldo diensten
Het uitvoeroverschot van diensten is verschil tussen de waarde van de
uitvoer van diensten en de waarde van de invoer van diensten.
Saldo primaire inkomens buitenland
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen en de aan het
buitenland betaalde beloning van werknemers, belastingen en subsidies op
productie en invoer en inkomen uit vermogen.
Saldo
Het verschil tussen de uit het buitenland ontvangen en de aan het
buitenland betaalde beloning van werknemers, belastingen en subsidies op
productie en invoer en inkomen uit vermogen.
Ontvangen primaire inkomens
De uit het buitenland ontvangen beloning van werknemers, subsidies en
inkomen uit vermogen.
Betaalde primaire inkomens (-)
De aan het buitenland betaalde beloning van werknemers, inkomen uit
vermogen en belastingen op productie en invoer.
Saldo inkomensoverdrachten buitenland
Saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten.
Het verschil tussen ontvangen inkomensoverdrachten en betaalde
inkomensoverdrachten.
Saldo
Saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten.
Het verschil tussen ontvangen inkomensoverdrachten en betaalde
inkomensoverdrachten.
Ontvangen inkomensoverdrachten
De uit het buitenland ontvangen belasting op inkomen en vermogen, de
sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige
inkomensoverdrachten.
Betaalde inkomensoverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde belasting op inkomen en vermogen, de
sociale premies, de sociale uitkeringen in geld en de overige
inkomensoverdrachten.
Correctie pensioenvoorziening (saldo)
Per saldo uit het buitenland ontvangen correctie pensioenvoorziening. Deze
correctie is bedoeld om de verandering in de pensioenvoorzieningen die aan
huishoudens toebehoren, in de besparingen van de huishoudens tot
uitdrukking te kunnen brengen. Deze voorzieningen worden in de financiële
rekeningen en de balansen beschouwd als vorderingen van huishoudens.
De correctie is gelijk aan de pensioenpremies minus de
pensioenuitkeringen. Zo blijven de besparingen van huishoudens op
hetzelfde niveau als wanneer de pensioenpremies en uitkeringen niet als
inkomenstransacties zouden zijn opgenomen.
De correctie wordt ook gemaakt voor de voorzieningen van niet-ingezeten
huishoudens bij Nederlandse verzekeringsinstellingen. Uiteraard zijn
tegenovergestelde correcties noodzakelijk bij de betreffende
verzekeringsinstellingen.
Saldo kapitaaloverdrachten buitenland
Het saldo uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten is het
verschil tussen de uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten en de
aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten.
Kapitaaloverdrachten zijn betalingen of overdracht van eigendom van activa
(geen voorraden of geld) waar geen tegenprestatie tegenover staat. De
betaling van een kapitaaloverdracht drukt op het vermogen van de betaler.
De ontvangst van een kapitaalsoverdracht is over het algemeen bedoeld om
investeringen in vaste activa, of andere lange termijn uitgaven, van de
ontvanger te financieren.
Er zijn vier deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen,
vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en de toegerekende
kapitaaloverdrachten.
Saldo
Het saldo uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten is het
verschil tussen de uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten en de
aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten.
Kapitaaloverdrachten zijn betalingen of overdracht van eigendom van activa
(geen voorraden of geld) waar geen tegenprestatie tegenover staat. De
betaling van een kapitaaloverdracht drukt op het vermogen van de betaler.
De ontvangst van een kapitaalsoverdracht is over het algemeen bedoeld om
investeringen in vaste activa, of andere lange termijn uitgaven, van de
ontvanger te financieren.
Er zijn vier deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen,
vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en de toegerekende
kapitaaloverdrachten.
Ontvangen kapitaaloverdrachten
De uit het buitenland ontvangen kapitaaloverdrachten.
Kapitaaloverdrachten zijn betalingen of overdracht van eigendom van activa
(geen voorraden of geld) waar geen tegenprestatie tegenover staat. De
betaling van een kapitaaloverdracht drukt op het vermogen van de betaler.
De ontvangst van een kapitaalsoverdracht is over het algemeen bedoeld om
investeringen in vaste activa, of andere lange termijn uitgaven, van de
ontvanger te financieren.
Er zijn vier deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen,
vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en de toegerekende
kapitaaloverdrachten.
Betaalde kapitaaloverdrachten (-)
De aan het buitenland betaalde kapitaaloverdrachten.
Kapitaaloverdrachten zijn betalingen of overdracht van eigendom van activa
(geen voorraden of geld) waar geen tegenprestatie tegenover staat. De
betaling van een kapitaaloverdracht drukt op het vermogen van de betaler.
De ontvangst van een kapitaalsoverdracht is over het algemeen bedoeld om
investeringen in vaste activa, of andere lange termijn uitgaven, van de
ontvanger te financieren.
Er zijn vier deeltransacties onderscheiden: investeringsbijdragen,
vermogensheffingen, overige kapitaaloverdrachten en de toegerekende
kapitaaloverdrachten.
Nationaal vorderingensaldo
Het nationaal vorderingensaldo is het saldo van middelen en bestedingen op de lopende rekening en de kapitaalrekening van de gezamenlijke binnenlandse sectoren. In de financiële rekening van Nederland geeft het saldo aan voor welk bedrag nieuwe leningen worden aangegaan met het buitenland en/of financiële activa worden verkocht (bij een tekort) of voor welk bedrag schulden worden afgelost aan het buitenland en/of financiële activa worden gekocht (bij een overschot).
Nationaal vorderingensaldo
Het nationaal vorderingensaldo is het saldo van middelen en bestedingen op de lopende rekening en de kapitaalrekening van de gezamenlijke binnenlandse sectoren. In de financiële rekening van Nederland geeft het saldo aan voor welk bedrag nieuwe leningen worden aangegaan met het buitenland en/of financiële activa worden verkocht (bij een tekort) of voor welk bedrag schulden worden afgelost aan het buitenland en/of financiële activa worden gekocht (bij een overschot).
Mutatie vorderingen op het buitenland
Verandering van vorderingen op het buitenland.
Som van veranderingen in diverse type van vorderingen op het buitenland.
Mutatie schulden aan het buitenland
Verandering van schulden aan het buitenland.
Som van veranderingen in diverse type van schulden aan het buitenland.
Statistisch verschil
Het vorderingensaldo is in principe gelijk aan de verandering in
financieel vermogen. Doordat er verschillende bronnen worden gebruikt voor
het bepalen van de lopende en kapitaaltransacties enerzijds en de
financiële transacties anderzijds, ontstaan er echter statistische
verschillen.
Het is met het beschikbare statistische materiaal nog niet mogelijk om
deze verschillen weg te werken.