Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp) 1969 - 2012

Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp) 1969 - 2012

Perioden Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Nationale bestedingen Consumptieve bestedingen Totaal (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Nationale bestedingen Consumptieve bestedingen Huishoudens (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Nationale bestedingen Consumptieve bestedingen Overheid (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Nationale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Nationale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Bedrijven en huishoudens (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Nationale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Overheid (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Nationale bestedingen Verandering in voorraden (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen en diensten Totaal (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen en diensten Goederen (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Uitvoer van goederen en diensten Diensten (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (-) Totaal (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (-) Goederen (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (-) Diensten (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Waarde in werkelijke prijzen Bruto binnenlands product (mln euro) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Nationale bestedingen Consumptieve bestedingen Totaal (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Nationale bestedingen Consumptieve bestedingen Huishoudens (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Nationale bestedingen Consumptieve bestedingen Overheid (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Nationale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Nationale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Bedrijven en huishoudens (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Nationale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Overheid (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Nationale bestedingen Verandering in voorraden (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Uitvoer van goederen en diensten Totaal (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen en diensten (-) Totaal (%) Bbp vanuit de finale bestedingen Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Bruto binnenlands product (%)
2007 407.971 264.099 143.872 114.340 95.354 18.986 2.467 424.229 342.311 81.918 377.234 298.650 78.584 571.773 2,4 1,8 3,5 5,5 5,8 4,2 . 6,4 5,6 3,9
2008 423.230 270.417 152.813 121.849 101.314 20.535 7 453.442 362.462 90.980 404.047 319.259 84.788 594.481 1,8 1,3 2,8 4,5 4,3 5,4 . 2,0 2,3 1,8
2009 427.677 263.537 164.140 108.774 87.234 21.540 -3.283 393.050 300.908 92.142 352.983 264.680 88.303 573.235 0,5 -2,1 5,0 -12,0 -15,3 4,4 . -7,7 -7,1 -3,7
2010 435.169 268.199 166.970 101.885 80.548 21.337 2.452 461.717 361.676 100.041 414.434 319.826 94.608 586.789 0,4 0,3 0,5 -7,4 -8,8 -1,8 . 11,6 10,3 1,5
2011** 439.093 271.763 167.330 106.866 86.837 20.029 1.664 502.393 397.068 105.325 450.969 351.874 99.095 599.047 -0,6 -1,1 0,2 6,1 9,5 -7,0 . 4,1 4,2 0,9
2012* 443.908 273.294 170.614 102.007 82.010 19.997 3.074 527.583 420.358 107.225 477.234 374.386 102.848 599.338 -1,3 -1,6 -0,7 -4,0 -4,6 -1,3 . 3,2 3,3 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. Het bruto binnenlands product is een belangrijk macro-economische begrip. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de Nationale rekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Nationale rekeningen; opbouw binnenlands product (bbp). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bbp vanuit de finale bestedingen
De benadering van het bruto binnenlands product vanuit de nationale finale bestedingen (consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa (bruto), veranderingen in voorraden), de uitvoer en de invoer.
Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Nationale bestedingen
Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa (bruto) en veranderingen in voorraden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan. Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
Totaal
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan. Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
Huishoudens
Consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh).
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke. Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.
Totaal
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke. Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.
Bedrijven en huishoudens
Investeringen in vaste activa door vennootschappen, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh).
Overheid
Investeringen in vaste activa door de sector overheid.
Verandering in voorraden
Alle grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk en eindproducten, die op een bepaald moment bij de producenten aanwezig zijn. Een uitzondering is het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend, en niet tot veranderingen in voorraden in de bouwnijverheid. Het gaat hierbij om nog niet voltooide woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige werken. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.
De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs. Met deze waarderingsmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de productiewaarde en daarmee de toegevoegde waarde worden beïnvloed door prijsveranderingen van de voorraden gedurende de periode van waarneming.
Uitvoer van goederen en diensten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Totaal
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Goederen
Uitvoer van tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen, machines en dergelijke.
Diensten
Uitvoer van producten die niet tastbaar zijn, zoals horeca, handel, transport, zorg, overheid.
Invoer van goederen en diensten (-)
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Totaal
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Goederen
Invoer van tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen, machines en dergelijke.
Diensten
Invoer van producten die niet tastbaar zijn, zoals horeca, handel, transport, zorg, overheid.
Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is het eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). De onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil toegerekende en afgedragen btw (belasting over de toegevoegde waarde). Het bbp is ook gelijk aan de waarde van het in Nederland gevormde inkomen.
De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Nationale bestedingen
Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa (bruto) en veranderingen in voorraden.
Consumptieve bestedingen
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan. Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
Totaal
Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele behoeften of wensen of van de collectieve behoeften van leden van de gemeenschap. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan. Consumptieve bestedingen vinden plaats door huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de overheid.
Huishoudens
Consumptieve bestedingen door huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh).
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke. Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.
Totaal
Uitgaven voor geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke. Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:
- het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.;
- militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen;
- verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is;
- de bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.
Bedrijven en huishoudens
Investeringen in vaste activa door vennootschappen, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh).
Overheid
Investeringen in vaste activa door de sector overheid.
Verandering in voorraden
Alle grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk en eindproducten, die op een bepaald moment bij de producenten aanwezig zijn. Een uitzondering is het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend, en niet tot veranderingen in voorraden in de bouwnijverheid. Het gaat hierbij om nog niet voltooide woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige werken. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.
De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs. Met deze waarderingsmethode wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de productiewaarde en daarmee de toegevoegde waarde worden beïnvloed door prijsveranderingen van de voorraden gedurende de periode van waarneming.
Uitvoer van goederen en diensten
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Totaal
Tot de uitvoer van goederen worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Invoer van goederen en diensten (-)
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Totaal
De invoer van goederen betreft de voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht. Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is het eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). De onverdeelde transacties betreffen het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en het verschil toegerekende en afgedragen btw (belasting over de toegevoegde waarde). Het bbp is ook gelijk aan de waarde van het in Nederland gevormde inkomen.
De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei.