Bouw; toegevoegde waarde, volumemutatie en -index 2000 - 2012

Bouw; toegevoegde waarde, volumemutatie en -index 2000 - 2012

Perioden Volumemutaties (%) Volume-indexcijfers (2005 = 100)
2010 januari** -17,4 95,0
2010 februari** -21,4 89,4
2010 maart** -12,0 105,7
2010 1e kwartaal** -16,9 96,7
2010 april** -11,8 104,3
2010 mei** -12,7 92,1
2010 juni** -6,5 114,4
2010 2e kwartaal** -10,2 103,6
2010 juli** -10,9 81,1
2010 augustus** -2,6 59,5
2010 september** -10,7 113,0
2010 3e kwartaal** -9,0 84,5
2010 oktober** -9,9 103,4
2010 november** -2,4 102,6
2010 december** -10,1 64,0
2010 4e kwartaal** -7,2 90,0
2010* -11,1 93,7
2011 januari* 11,0 105,5
2011 februari* 16,9 104,5
2011 maart* 3,4 109,3
2011 1e kwartaal* 10,1 106,5
2011 april* 1,5 105,8
2011 mei* 17,4 108,2
2011 juni* -5,5 108,1
2011 2e kwartaal* 3,6 107,4
2011 juli* -1,7 79,7
2011 augustus* 2,9 61,2
2011 september* 4,7 118,3
2011 3e kwartaal* 2,2 86,4
2011 oktober* -2,4 101,0
2011 november* 1,4 104,1
2011 december* 8,4 69,4
2011 4e kwartaal* 1,6 91,5
2011* 4,5 97,9
2012 januari* -7,6 97,6
2012 februari* -13,7 90,2
2012 maart* -10,0 98,4
2012 1e kwartaal* -10,4 95,4
2012 april* -9,0 96,2
2012 mei* -12,7 94,4
2012 juni* -1,8 106,2
2012 2e kwartaal* -7,8 99,0
2012 juli* -7,0 74,1
2012 augustus* -1,1 60,6
2012 september* -10,2 106,2
2012 3e kwartaal* -7,1 80,3
2012 oktober* -5,0 96,0
2012 november* -8,3 95,4
2012 december* -15,6 58,5
2012 4e kwartaal* -8,9 83,3
2012* -8,6 89,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid. Dit is een productie-indicator voor de bouwnijverheid. Deze indicator beoogt de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde in basisprijzen van de bedrijfstak bouwnijverheid (SBI 2008: 41, 42 en 43) weer te geven. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 2011 en de Kwartaalrekeningen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De volumemutaties zijn mutaties ten opzichte van dezelfde periode voorgaand jaar. De volume-indexcijfers hebben als basis 2005 = 100.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000 tot en met december 2012.

Status van de cijfers
De cijfers sluiten aan op de cijfers over de toegevoegde waarde in de Kwartaalrekeningen en de Nationale (jaar-)rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. De aansluiting op de Nationale
jaarrekeningen betreft achtereenvolgens de Voorlopige, Nader Voorlopige en Definitieve raming. Voor de kwartaalcijfers betreft het aansluiting bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de Kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal en van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Wijzigingen per 29 maart 2013:
Deze tabel is gestopt per 29 maart 2013 en voortgezet als "Bouwnijverheid; volume-index (2010=100) toegevoegde waarde in basisprijzen". Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010. Bij de berekening van indices geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Het CBS heeft vanwege deze wijzigingen een nieuwe tabel uitgebracht. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na het stopzetten van deze tabel worden de cijfers niet meer aangepast, daarom blijven de cijfers van de laatste twee jaren (nader) voorlopig. De overige perioden zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Volumemutaties
Volumemutatie:
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde
goederen- of dienstentransactie of salditransactie.
---
Productie-indicator voor de bouwnijverheid.
Volumemutaties t.o.v. zelfde periode vorig jaar.
Volume-indexcijfers
Volumemutatie:
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde
goederen- of dienstentransactie of salditransactie.
---
Productie-indicator voor de bouwnijverheid.
Volume-indexcijfers op basis 2005 = 100.