Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012

Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Beloning van werknemers Beloning van werknemers (mln euro) Beloning van werknemers Lonen (mln euro) Beloning van werknemers Sociale premies t.l.v. werkgevers (mln euro) Beloning van werknemers Beloning per arbeidsvolume Beloning per arbeidsjaar (1 000 euro) Arbeidsvolume van werknemers Gewerkte uren (mln uren) Banen van werknemers Voltijdbanen Totaal mannen en vrouwen (x 1 000) Banen van werknemers Deeltijdbanen Totaal mannen en vrouwen (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 1969 27.744 22.398 5.346 6,7 8.093 . .
A-U Alle economische activiteiten 1970 31.770 25.610 6.160 7,5 8.055 . .
A-U Alle economische activiteiten 1980 94.001 72.414 21.587 20,7 7.637 . .
A-U Alle economische activiteiten 1990 127.116 109.225 17.891 26,2 8.116 . .
A-U Alle economische activiteiten 2000 211.803 170.718 41.085 36,8 9.648 . .
A-U Alle economische activiteiten 2007 280.309 220.159 60.150 47,5 9.946 3.889 3.947
A-U Alle economische activiteiten 2008 294.716 230.750 63.966 49,0 10.181 3.963 4.010
A-U Alle economische activiteiten 2009 298.488 233.570 64.918 50,3 10.028 3.844 4.061
A-U Alle economische activiteiten 2010 300.491 234.552 65.939 51,0 9.943 3.815 4.047
A-U Alle economische activiteiten 2011** 306.215 238.903 67.312 51,8 9.997 3.811 4.094
A-U Alle economische activiteiten 2012* 309.190 239.022 70.168 52,8 9.913 3.768 4.079
C Industrie 1969 7.573 6.161 1.412 6,3 2.345 . .
C Industrie 1970 8.417 6.844 1.573 7,0 2.304 . .
C Industrie 1980 18.056 14.113 3.943 17,8 1.700 . .
C Industrie 1990 24.544 21.285 3.259 26,0 1.568 . .
C Industrie 2000 32.680 26.574 6.106 37,9 1.453 . .
C Industrie 2007 37.248 29.465 7.783 48,6 1.291 641 210
C Industrie 2008 38.839 30.559 8.280 50,3 1.301 640 220
C Industrie 2009 38.192 30.049 8.143 51,0 1.238 615 219
C Industrie 2010 38.074 29.908 8.166 52,3 1.225 607 205
C Industrie 2011** 38.524 30.297 8.227 53,4 1.220 601 203
C Industrie 2012* 38.847 30.276 8.571 54,6 1.205 593 201
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de beloning van werknemers en het arbeidsvolume van werknemers, die werkzaam zijn bij Nederlandse bedrijven en instellingen. De beloning van werknemers wordt onderverdeeld naar lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. Het arbeidsvolume van werknemers wordt gegeven in gemiddeld aantal banen
(onderverdeeld naar voltijdbanen/deeltijdbanen en geslacht), gemiddeld aantal arbeidsjaren, gewerkte uren, betaalde uren en overeengekomen uren jaar.

Gegevens beschikbaar van : 1969 tot en met 2012

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 en 2012 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beloning van werknemers
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers.
---
Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl.
gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura,
vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van
werkgevers.
Beloning van werknemers
Lonen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid
verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de
werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste
komen van de werknemer. Definitie volgens de Nationale rekeningen (NR).
Sociale premies t.l.v. werkgevers
De ten laste van werkgevers komende premies voor wettelijke sociale
verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies)
en toegerekende sociale premies.
---
De sociale premies t.l.v. werkgevers worden meestal rechtstreeks door de
werkgevers afgedragen aan de verzekeraars. Om tot het juiste
loonkostenbegrip te komen worden ze echter in de nationale rekeningen
per conventie geboekt als twee transacties: a)een betaling van
werkgevers aan hun werknemers en b)een afdracht van de werknemers aan de
verzekeraars.
Beloning per arbeidsvolume
De beloning van werknemers gedeeld door het arbeidsvolume van werknemers
Beloning per arbeidsjaar
De beloning van werknemers gedeeld door de arbeidsjaren van werknemers
Arbeidsvolume van werknemers
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in
arbeidsjaren of gewerkte uren.
---
In deze tabel wordt alleen het arbeidsvolume van werknemers gegeven.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren feitelijk gewerkte uren van een werknemer of een
zelfstandige.
---
De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de
betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te
vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet
gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim,
zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet,
ouderschapsverlof, kort verzuim en extra vrije tijd voor ouderen. De
gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Banen van werknemers
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
---
In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen van werknemers bij
Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen
per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de
verslagperiode.
Voltijdbanen
Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het
aantal overeengekomen te werken uren behoort bij een volledige dag- en
weektaak.
Totaal mannen en vrouwen
Deeltijdbanen
Baan van een werknemer waarbij op een bepaald peilmoment/-periode het
aantal overeengekomen uren lager ligt dan het aantal dat behoort bij een
volledige dag- en weektaak.
Totaal mannen en vrouwen