Gesubsidieerde rechtsbijstand; gebruikers toevoegingen 2007-2011

Gesubsidieerde rechtsbijstand; gebruikers toevoegingen 2007-2011

Geslacht Leeftijd Herkomst Perioden Totaal unieke gebruikers toevoegingen (aantal) Gebruikers naar moduultype Civiel (aantal) Gebruikers naar moduultype Ambtshalve (aantal) Gebruikers naar moduultype Straf (aantal) Gebruikers naar rechtsgebied Civiel recht Erfrecht (aantal) Gebruikers naar rechtsgebied Civiel recht Personen- en familierecht (aantal) Gebruikers naar rechtsgebied Civiel recht Verbintenissenrecht (aantal) Gebruikers naar rechtsgebied Bestuursrecht Sociale voorzieningen (aantal) Gebruikers naar rechtsgebied Bestuursrecht Vreemdelingenrecht (aantal) Gebruikers naar rechtsgebied Strafrecht Strafrecht (verdachten) (aantal) Gebruikers naar rechtsgebied Strafrecht Strafrecht (overig) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 209.340 161.990 28.170 34.930 770 73.310 28.740 14.500 15.590 46.130 17.280
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2008 215.020 163.910 30.940 36.830 900 77.270 30.320 13.840 13.070 49.080 19.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2009 209.040 166.390 21.680 38.110 920 79.600 31.900 13.420 11.390 41.530 17.940
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2010 202.830 162.490 21.650 33.970 980 81.320 31.600 12.910 10.810 37.690 17.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2011 194.780 153.770 22.180 33.550 950 79.070 28.210 13.140 9.620 37.510 17.450
Mannen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 114.620 75.900 23.320 27.840 290 24.800 15.650 8.030 9.670 38.580 12.790
Mannen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2008 117.910 76.110 25.460 29.540 330 25.970 16.530 7.570 8.280 41.180 14.040
Mannen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2009 113.060 78.140 18.170 30.500 360 27.180 17.250 7.500 7.490 34.810 13.390
Mannen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2010 107.870 74.820 17.910 27.270 370 27.700 17.060 7.080 7.030 31.830 13.190
Mannen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2011 103.020 69.520 18.250 26.960 370 26.900 15.080 7.130 6.030 31.660 12.830
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2007 94.730 86.090 4.860 7.090 480 48.500 13.100 6.470 5.920 7.550 4.490
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2008 97.110 87.800 5.480 7.290 570 51.310 13.800 6.270 4.790 7.900 5.060
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2009 95.980 88.250 3.510 7.610 560 52.420 14.650 5.930 3.900 6.730 4.550
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2010 94.960 87.670 3.730 6.700 620 53.620 14.540 5.830 3.780 5.850 4.700
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomstgroepering 2011 91.760 84.250 3.940 6.590 580 52.170 13.140 6.010 3.590 5.850 4.630
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt in de eerste lijn verstrekt door het Juridisch Loket en in de tweede lijn door rechtsbijstandsverleners die bij de Raad voor Rechtsbijstand zijn ingeschreven.

Deze tabel bevat de aantallen unieke gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand met persoonskenmerken naar moduultype en rechtsgebied.
Gebruikers kunnen meerdere toevoegingen krijgen op meerdere rechtsgebieden en/of moduultypen. Het totaal aan gebruikers is dus ongelijk aan de onderliggende rechtsgebieden en/of moduultypen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2011.
Deze tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal unieke gebruikers toevoegingen
Unieke personen die een toevoeging krijgen.
Een toevoeging is een verklaring op grond waarvan een rechtzoekende
aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Gebruikers naar moduultype
Het moduultype geeft aan welke soort toevoeging is afgegeven.
Er wordt onderscheid gemaakt in drie moduultypen: ambtshalve, civiele en
straftoevoegingen.
Civiel
Alle toevoegingen behalve ambtshalve toevoegingen en toevoegingen
op het terrein van straf- en asielrecht.
Dit betekent dat toevoegingen op bijvoorbeeld het terrein van bestuurs-
of sociale zekerheidsrecht hier ook onder de noemer civiele
toevoegingen vallen.
Ambtshalve
Toewijzing door de rechter van een advocaat die kosteloos rechtsbijstand
verleent aan verdachten, vreemdelingen of psychiatrische patiënten
die in bewaring zijn gesteld.
Straf
Alle toevoegingen op het terrein van straf- en asielrecht.
Gebruikers naar rechtsgebied
Het probleem waarmee de rechtzoekende de Raad verzoekt om een
toegevoegde advocaat wordt gecategoriseerd door de medewerker van
de Raad naar een bepaald rechtsgebied (in casu naar een deelterrein
van het rechtsgebied, bijvoorbeeld: een probleem op het terrein van
sociale zekerheid wordt gerangschikt naar sociale voorzieningen en
sociale verzekeringen).
In totaal zijn er 18 rechtsterreinen onderscheiden.
Civiel recht
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers
onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het
civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.
Erfrecht
Deelgebied van het burgerlijk dat regelt hoe moet worden omgegaan
met de rechten en plichten van een overledene en de overgang
daarvan op nabestaanden.
Personen- en familierecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming,
geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de
hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Verbintenissenrecht
Deelgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de juridische
gevolgen van handelingen tussen(rechts)personen.
Bestuursrecht
Onderdeel van het recht dat de verhouding regelt tussen burgers en
overheid en tussen overheden onderling. Hierbij kan een
belanghebbende een beslissing van het bestuur aanvechten bij de
rechter.
Sociale voorzieningen
Onderdeel van het sociaal zekerheidsrecht dat uitsluitend wordt
gefinancierd door belastingen: Wet werk en bijstand (WWB), voorheen
Algemene bijstandswet (Abw); Algemene Kinderbijslagwet (AKW); Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
De sociale voorzieningen gelden in de regel voor alle ingezetenen van
Nederland.
Vreemdelingenrecht
Onderdeel van bestuursrecht, dat betrekking heeft op de toelating, het
verblijf en de verwijdering van niet-Nederlanders.
Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee peilers: het reguliere
vreemdelingenrecht en het asielrecht.
Strafrecht
Onderdeel van het recht dat regelt hoe mensen zich in de samenleving
dienen te gedragen en hoe de overheid kan en mag reageren op
strafbare feiten.
Strafrecht (verdachten)
Strafrecht (overig)