Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omvang en samenstelling van arbeidskosten van bedrijven en instellingen in Nederland. Gegeven zijn de totale arbeidskosten, de arbeidskosten per gewerkt uur, per betaald uur, per voltijdeenheid, en de gewerkte uren per voltijdeenheid. Verder is de structuur van de arbeidskosten gegeven, waarin de arbeidskosten zijn uitgesplitst in diverse componenten (gedetailleerde structuur). Ook is de structuur van de arbeidsduur gegeven, waarin de arbeidsduur is uitgesplitst in een aantal componenten. De cijfers zijn beschikbaar per bedrijfstak (SBI 2008).

Het Arbeidskostenonderzoek 2008 is op een aantal punten gewijzigd vergeleken met het onderzoek van 2004. Zie paragraaf 4 voor de belangrijkste veranderingen.

Het Arbeidskostenonderzoek maakt deel uit van een door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, gecoördineerd Europees onderzoek.

Gegevens beschikbaar over 2008

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Structuur van de arbeidskosten
Totaal (opbouw) arbeidskosten
Direct loon
Onder direct loon wordt verstaan:
De regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren, vermeerderd met de waarde van niet-belastbare vakantiebonnen, het spaarloon, gespaard bedrag levensloopregeling, de werknemersbijdrage pensioen en vut en de vergoedingen voor woon werkverkeer. Tot het direct loon worden niet gerekend: bijzondere beloningen, loon voor niet-gewerkte tijd, loon bij ziekte.
Bijzondere beloningen
Onder bijzondere beloningen wordt verstaan:
De niet-regelmatig verrichte betalingen in geld die tot het brutoloon sociale verzekeringen behoren zoals vakantiegeld, 13e maand, eindejaarsuitkeringen, gratificaties, tantièmes en winstuitkeringen. Ook de onbelaste winstuitkeringen zijn in de bijzondere beloningen begrepen. Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: ontslagvergoedingen
Loon voor niet-gewerkte tijd
Onder loon voor niet-gewerkte tijd wordt verstaan: loon dat voor verlofuren, uren van feestdagen en kort verzuim wordt betaald.
Loon in natura
Loon in natura is de waarde van alle goederen en diensten die door de werkgever aan werknemers worden verstrekt. Voorbeelden van loon in natura zijn: privé-gebruik auto van de zaak, voordelig reizen met het openbaar vervoer, laagrentende leningen en kerstpakketten.