Emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie en bouwjaar, 2009

Emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie en bouwjaar, 2009

Voertuigcategorie Bouwjaar voertuig Wegtype NOx (gram/km) PM10 (gram/km)
Personenauto-benzine Bouwjaargroep 2000 en ouder Bebouwde kom 0,59 0,014
Personenauto-benzine Bouwjaargroep 2000 en ouder Buitenwegen 0,43 0,007
Personenauto-benzine Bouwjaargroep 2000 en ouder Autosnelwegen 0,69 0,007
Personenauto-benzine Bouwjaar 2001 Bebouwde kom 0,12 0,006
Personenauto-benzine Bouwjaar 2001 Buitenwegen 0,06 0,002
Personenauto-benzine Bouwjaar 2001 Autosnelwegen 0,03 0,002
Personenauto-benzine Bouwjaar 2005 Bebouwde kom 0,07 0,007
Personenauto-benzine Bouwjaar 2005 Buitenwegen 0,02 0,002
Personenauto-benzine Bouwjaar 2005 Autosnelwegen 0,01 0,002
Personenauto-benzine Bouwjaar 2009 Bebouwde kom 0,07 0,007
Personenauto-benzine Bouwjaar 2009 Buitenwegen 0,02 0,002
Personenauto-benzine Bouwjaar 2009 Autosnelwegen 0,01 0,002
Personenauto-diesel Bouwjaargroep 2000 en ouder Bebouwde kom 0,90 0,220
Personenauto-diesel Bouwjaargroep 2000 en ouder Buitenwegen 0,55 0,104
Personenauto-diesel Bouwjaargroep 2000 en ouder Autosnelwegen 0,63 0,130
Personenauto-diesel Bouwjaar 2001 Bebouwde kom 0,89 0,058
Personenauto-diesel Bouwjaar 2001 Buitenwegen 0,55 0,025
Personenauto-diesel Bouwjaar 2001 Autosnelwegen 0,54 0,056
Personenauto-diesel Bouwjaar 2005 Bebouwde kom 0,51 0,018
Personenauto-diesel Bouwjaar 2005 Buitenwegen 0,38 0,010
Personenauto-diesel Bouwjaar 2005 Autosnelwegen 0,39 0,025
Personenauto-diesel Bouwjaar 2009 Bebouwde kom 0,51 0,018
Personenauto-diesel Bouwjaar 2009 Buitenwegen 0,38 0,010
Personenauto-diesel Bouwjaar 2009 Autosnelwegen 0,39 0,025
Personenauto-LPG Bouwjaargroep 2000 en ouder Bebouwde kom 0,81 0,012
Personenauto-LPG Bouwjaargroep 2000 en ouder Buitenwegen 0,56 0,007
Personenauto-LPG Bouwjaargroep 2000 en ouder Autosnelwegen 0,70 0,007
Personenauto-LPG Bouwjaar 2001 Bebouwde kom 0,39 0,005
Personenauto-LPG Bouwjaar 2001 Buitenwegen 0,20 0,002
Personenauto-LPG Bouwjaar 2001 Autosnelwegen 0,15 0,002
Personenauto-LPG Bouwjaar 2005 Bebouwde kom 0,15 0,005
Personenauto-LPG Bouwjaar 2005 Buitenwegen 0,06 0,002
Personenauto-LPG Bouwjaar 2005 Autosnelwegen 0,02 0,002
Personenauto-LPG Bouwjaar 2009 Bebouwde kom 0,15 0,005
Personenauto-LPG Bouwjaar 2009 Buitenwegen 0,06 0,002
Personenauto-LPG Bouwjaar 2009 Autosnelwegen 0,02 0,002
Vrachtauto-diesel Bouwjaargroep 2000 en ouder Bebouwde kom 10,50 0,538
Vrachtauto-diesel Bouwjaargroep 2000 en ouder Buitenwegen 8,65 0,323
Vrachtauto-diesel Bouwjaargroep 2000 en ouder Autosnelwegen 7,94 0,256
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2001 Bebouwde kom 11,00 0,170
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2001 Buitenwegen 7,81 0,110
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2001 Autosnelwegen 6,94 0,085
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2005 Bebouwde kom 11,24 0,119
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2005 Buitenwegen 7,11 0,071
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2005 Autosnelwegen 6,10 0,052
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2009 Bebouwde kom 11,58 0,046
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2009 Buitenwegen 6,31 0,025
Vrachtauto-diesel Bouwjaar 2009 Autosnelwegen 3,54 0,018
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat emissiefactoren voor de uitlaatgassen van wegvoertuigen.Het betreft hierbij de emissies van stoffen die invloed hebben op de luchtkwaliteit op leefniveau en waarvoor wettelijke normen gelden bij de typegoedkeuring van wegvoertuigen.

Emissiefactoren geven de emissie weer per eenheid activiteit, in dit geval per afgelegde kilometer. Zij worden toegepast bij de berekening van de emissies door het wegverkeer (zie paragraaf 3).
De hier weergegeven emissiefactoren zijn geldig voor het jaar 2009 en zijn uitgesplitst naar voertuigcategorie en bouwjaar van het voertuig.

Wettelijke normen voor typegoedkeuring van personenauto's ten aanzien van luchtverontreinigende stoffen in de uitlaatgassen zijn vanaf 1973 van kracht. Auto's die niet aan deze (Europese) normen voldoen mogen niet op de markt worden gebracht. Aanvankelijk kon door verbetering van de motortechniek aan de normen worden voldaan. Voortdurende aanscherpingen van de normen maakten de toepassing van katalysatoren noodzakelijk. De laatste aanscherpingen dateren van 1992 (EURO1), 1996 (EURO2), 2000 (EURO3) en van 2005 (EURO4). Bestelauto's moeten sinds 1992 aan dezelfde eisen voldoen als personen-auto's.
Effectieve uitlaatgasnormen voor zware bedrijfsvoertuigen zijn in 1988 ingevoerd. Deze normen zijn inmiddels een aantal malen aangescherpt. In 2005 was de EURO4-norm van kracht. Een verdere aanscherping is ingegaan in 2008 (EURO5).

Status van de cijfers:
Definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
N.v.t. Het betreft hier een nieuwe tabel met emissiefactoren voor het kalenderjaar 2009.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De publicatie van de emissiefactoren wegverkeer als StatLinetabel is in 2010 stopgezet. Voor de meest recente emissiefactoren wordt verwezen naar de tabellenset bij het methodenrapport voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland. Dit rapport wordt ieder jaar geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

NOx
Emissie van stikstofoxiden (NO + NO2) per door het voertuig afgelegde
kilometer.
Deze emissie wordt in de motor gevormd door verbranding van stikstof
afkomstig uit de buitenlucht. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en
spelen een rol bij smogvorming.
Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Emissie van fijn stof (PM10) per door het voertuig afgelegde kilometer.
PM10 bestaat uit (roet)deeltjes kleiner dan 10 micrometer doorsnede.
Deze worden gevormd bij de verbranding van de motorbrandstof. Fijn stof
is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.