Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen, 2010-2015

Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen, 2010-2015

Geslacht Leeftijd AO-wetten Perioden Instroom arbeidsongeschiktheid Totaal instroom (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheid Werknemers (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheid Overheidspersoneel (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten (aantal) Instroom arbeidsongeschiktheid Overige instromers (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheid Totaal uitstroom (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheid Reden: herstel (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheid Bereiken 65-jarige leeftijd (aantal) Uitstroom arbeidsongeschiktheid Overige uitstromers (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 januari 4.390 2.580 0 10 830 970 1.890 510 0 1.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 februari 3.430 2.270 0 0 390 770 4.430 510 2.640 1.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 maart 3.320 2.340 0 0 260 720 4.690 470 2.880 1.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 april 3.110 2.220 0 0 160 730 4.840 440 3.330 1.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 mei 2.910 2.040 10 10 190 670 4.560 470 3.020 1.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 juni 3.260 2.300 0 0 190 780 4.990 470 3.320 1.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 juli 2.950 2.100 0 0 210 630 4.750 490 3.050 1.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 augustus 3.120 2.240 0 0 170 700 4.850 540 3.340 970
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 september 3.560 2.590 0 0 150 810 4.630 500 2.970 1.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 oktober 3.610 2.580 0 0 170 860 5.070 470 3.480 1.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 november* 3.530 2.560 0 0 160 800 4.530 520 2.920 1.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015 december* 2.750 2.040 0 0 100 620 4.110 550 2.870 690
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal AO-wetten 2015* 39.930 27.860 30 30 2.960 9.050 53.340 5.930 33.810 13.590
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van een aantal wetten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:
- geslacht;
- leeftijd;
- AO-wet;
- reden van beëindiging.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 2 maanden en de jaarcijfers 2015.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Instroom arbeidsongeschiktheid
Nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (instroom) die in de verslagperiode zijn toegekend, gespecificeerd naar de (arbeids)positie van de uitkeringsontvangers voorafgaand aan hun arbeidsongeschiktheid.
Het gaat om uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
Totaal instroom
Het totaal aantal nieuw toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de verslagperiode.
Met ingang van juni 2012 is de waarnemingsperiode gewijzigd van gebroken maanden in kalendermaanden.
Voor de maand juni 2012 als overgangsmaand heeft dit tot gevolg dat alleen de instroom van de 2e helft van de maand wordt weergegeven.
Werknemers
Het aantal nieuw toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de verslagperiode aan personen die voorheen in loondienst werkzaam waren in de particuliere sector.
Ook als werknemer wordt geteld overheidspersoneel dat instroomt in de WIA.
Overheidspersoneel
Het aantal nieuw toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de verslagperiode aan personen die voorheen in loondienst werkzaam waren bij de overheid, semi-overheid, onderwijs dan wel beroepsmilitair.
Overheidspersoneel dat in de WIA instroomt wordt geteld als werknemer.
Zelfstandigen
Het aantal nieuw toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de verslagperiode aan personen die voorheen, anders dan in loondienst, werkzaam waren in de particuliere sector.
Jonggehandicapten
Het aantal nieuw toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wajong (tot 2010) of wet Wajong (vanaf 2010) in de verslagperiode aan personen die op hun 17e verjaardag arbeidsongeschikt waren.
Met het van kracht worden van de Participatiewet m.i.v. januari 2015 kunnen alleen jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn nog instromen in de wet Wajong.
Overige instromers
Het aantal nieuw toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de verslagperiode aan personen die niet behoorden tot de groepen werknemers, overheidspersoneel, zelfstandigen, jonggehandicapten.
Uitstroom arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die in de verslagperiode zijn beëindigd (uitstroom) gespecificeerd naar reden van beëindiging.
Het gaat om uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong),
de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
Totaal uitstroom
Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat in de verslagperiode is beëindigd.
Reden: herstel
Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat in de verslagperiode is beëindigd, omdat de mate van arbeidsongeschiktheid is afgenomen tot minder dan 15% (WAO) of tot minder dan 25% (WAZ en Wajong) of tot minder dan 35% (WIA).
Bereiken 65-jarige leeftijd
Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO-uitkeringen) dat in de verslagperiode is beëindigd, omdat de leeftijd van 65 jaar werd bereikt (AOW-leeftijd).
Tot 1 januari 2012 was de datum van beëindiging van een AO-uitkering als gevolg van het bereiken van de AOW-leeftijd de eerste dag van de maand waarin de leeftijd van 65 jaar werd bereikt.
Als gevolg van een wetswijziging bij de AOW is met ingang van 1 januari 2012 die beëindigingsdatum gelijkgesteld aan de datum waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.
Hierdoor zijn er geen personen meer jonger dan 65 jaar op het moment dat hun AO-uitkering eindigt door het bereiken van de AOW-leeftijd.
N.B. Als gevolg van na-ijlende effecten bij de invoering van de wetswijziging zijn er in de periode januari t/m mei 2012 nog waarnemingen van personen jonger dan 65 jaar.
Overige uitstromers
Het totale aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat in de verslagperiode is beëindigd om een andere reden dan herstel of het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.