Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerde bedragen per maand, 1998-2015

Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerde bedragen per maand, 1998-2015

Perioden Arbeidsongeschiktheid totaal uitgekeerd (mln euro) WAO uitgekeerde bedragen (mln euro) WAZ uitgekeerde bedragen (mln euro) Wajong uitgekeerde bedragen (mln euro) WIA IVA uitgekeerde bedragen (mln euro) WIA WGA uitgekeerde bedragen (mln euro)
2004 11.454,3 9.445,2 519,0 1.490,1
2005 10.899,8 8.850,6 497,8 1.551,4
2006 10.310,2 8.096,2 443,2 1.637,9 27,5 105,3
2007 10.561,0 7.922,7 415,5 1.804,4 108,9 309,5
2008 10.957,5 7.882,7 397,5 1.963,6 203,3 511,4
2009 11.132,7 7.609,9 367,0 2.146,1 317,4 692,2
2010 11.215,1 7.209,0 310,6 2.303,0 461,0 931,4
2011 11.178,7 6.725,4 274,1 2.401,0 623,0 1.155,2
2012 10.779,7 6.088,9 237,0 2.271,1 782,6 1.400,1
2013 10.797,2 5.638,7 209,3 2.420,1 949,8 1.579,4
2014 januari 823,3 419,3 15,3 196,4 84,7 107,6
2014 februari 825,3 418,2 15,2 196,0 85,2 110,7
2014 maart 825,7 414,8 14,8 197,1 86,7 112,2
2014 april 826,4 411,8 14,4 198,3 88,0 113,8
2014 mei 1.639,5 791,6 27,9 380,5 164,2 275,2
2014 juni 844,7 402,2 14,0 199,6 89,5 139,4
2014 juli 854,8 402,8 14,2 201,8 92,0 144,0
2014 augustus 852,4 399,2 14,0 202,5 93,1 143,6
2014 september 849,4 395,5 13,7 203,1 93,9 143,2
2014 oktober 852,8 393,4 13,7 204,2 95,5 146,0
2014 november 853,4 390,4 13,7 205,4 97,4 146,5
2014 december 853,8 387,7 13,4 205,8 97,3 149,5
2014 10.901,5 5.227,0 184,3 2.590,8 1.167,5 1.731,8
2015 januari 866,5 387,6 13,8 209,8 102,5 152,9
2015 februari 866,3 386,7 13,5 209,5 103,3 153,4
2015 maart 867,7 384,5 13,3 210,4 105,9 153,6
2015 april 866,2 381,8 13,0 210,2 105,7 155,5
2015 mei 1.674,3 733,7 24,8 402,8 198,1 314,9
2015 juni 861,2 373,3 12,5 210,1 108,8 156,5
2015 juli 863,2 371,8 12,8 211,1 111,0 156,5
2015 augustus 857,3 368,3 12,5 210,6 111,6 154,3
2015 september 854,6 366,0 12,4 211,3 112,3 152,6
2015 oktober 859,2 363,7 12,2 212,0 114,1 157,1
2015 november* 861,0 360,8 12,2 212,3 116,0 159,6
2015 december* 856,6 357,5 11,8 211,4 114,9 160,9
2015* 11.154,2 4.835,7 164,9 2.721,5 1.404,3 2.027,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in de bedragen die zijn uitbetaald op grond van arbeidsongeschiktheidswetgeving.
Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Ter attentie:
Bedrageninformatie kan berusten op twee verschillende methoden:
- de transactiemethode (ook wel transactiebasis genoemd), waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarop de betaling betrekking heeft, ongeacht de periode waarop de betaling daadwerkelijke heeft plaatsgevonden;
- de registratiemethode (ook wel kasbasis of registratiebasis genoemd), waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarin de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, ongeacht de periode waarop de betaling betrekking heeft.

De uitkeringsbedragen in deze tabel zijn vastgesteld volgens de registratiemethode. Hierdoor wijken de bedragen af van dezelfde soort bedragen die op StatLine zijn terug te vinden bij de overheidsfinanciën.
De bedragen die daar worden weergegeven hebben betrekking op de premies en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen in termen van het Europees systeem van rekeningen (ESR95).
Dit systeem ligt ten grondslag aan het stelsel van Nationale rekeningen en is gebaseerd op de transactiemethode.

Met ingang van januari 2012 zijn de uitkeringsbedragen in deze tabel exclusief de WSW-besparingen.

Gegevens zijn beschikbaar van 1998 t/m 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 2 maanden en de jaarcijfers 2015.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 maart 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheid totaal uitgekeerd
Het totale aantal uitgekeerde bedragen op grond van de arbeidsongeschiktheidswetten en -regelingen WAO, WAZ, Wajong, Wet Wajong, WIA:regeling IVA en WIA:regeling WGA.
Met ingang van januari 2012 zijn de uitgekeerde bedragen exclusief de WSW-besparingen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar).
De wet is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek werden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ.
Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hadden, is er niets veranderd.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd.
Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.

Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong)
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden.
In tegenstelling tot de "oude" Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk.
Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA is per 29 december 2005 van kracht geworden en vervangt de WAO.
De wet geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering.
De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig gehandicapten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.
WAO uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
De WAO is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar).
De WAO is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
WAZ uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
De WAZ is een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek werden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ.
Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hadden, is er niets veranderd.
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
Wajong uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).
De Wajong is een wettelijke voorziening in de financiële gevolgen aan langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA, omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd.
Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden.
In tegenstelling tot de "oude" Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk.
Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
Met het van kracht worden van de Participatiewet m.i.v. januari 2015 kunnen alleen jonggehandicapten, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, nog instromen in de wet Wajong. Jonggehandicapten die nog kunnen werken kunnen vanaf januari 2015 voor ondersteuning bij het zoeken naar werk terecht bij gemeenten.
Jongeren die vóór 2015 al een Wajong-uitkering hadden houden deze uitkering.
WIA
Het aantal uitgekeerde bedragen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA is van kracht geworden op 29 december 2005 en vervangt de WAO.
De wet geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering.
De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig gehandicapten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.
IVA uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met uitkeringen op grond van de regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA), exclusief nabetalingen.
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
WGA uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met uitkeringen op grond van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), exclusief nabetalingen.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.