Kerncijfers wijken en buurten 2003

Kerncijfers wijken en buurten 2003

Regio's Perioden Bodemgebruik Niet-stedelijk bodemgebruik In hectare land Bos en open natuurlijk terrein (ha) Bodemgebruik Niet-stedelijk bodemgebruik In percentage Bos en open natuurlijk terrein (%)
Noordelijk Natuurreservaat 2003 688 79
Oostelijk Natuurreservaat 2003 507 81
Laren-Natuurgebied 2003 502 88
Natuurkundigenbuurt 2003 0 0
Natuurkundigenbuurt 2003 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens op regionaal niveau van gemeenten, wijken
en buurten.

Gegevens beschikbaar: 2003.

Status van de cijfers
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat
het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per 21 februari 2011:
De cijfers over 2003 maakten voorheen deel uit van een omvangrijke tabel met
cijfers tot en met 2009. Vanwege de omvang van deze tabel zijn met het toevoegen
van de cijfers van 2010, de cijfers van 2003 in een eigen tabel geplaatst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Bodemgebruik
Het bodemgebruik in Nederland op 1 januari, uitgedrukt in hele hectaren
(ha.) en als percentage van de oppervlakte land. Bij de categorieën
bodemgebruik 2003 in percentages is de landoppervlakte 2003, zoals deze is
bepaald in het bestand Bodemgebruik 2003, als uitgangspunt genomen. Dit
betekent echter dat optelling van de categorieën bodemgebruik kan afwijken
van de gepubliceerde totale oppervlakte land. Dat oppervlaktecijfer is
namelijk afgeleid uit het bestand Bodemgebruik 2000. Dit bestand was op
het moment van publiceren van de cijfers over oppervlakte land het meest
recente bestand Bodemgebruik. Bij het maken van de indeling van gemeenten
in wijken en buurten wordt de oppervlakte buitenwater buiten beschouwing
gelaten. De wijk-/buurtgrenzen volgen de land-watergrens, die op het
moment van indelen bekend is. Deze land-watergrens kan licht afwijken van
de daadwerkelijke land-watergrens in het betreffende jaar die periodiek in
het bestand Bodemgebruik wordt vastgesteld. Hierdoor kan het voorkomen dat
de wijken en buurten niet optellen naar gemeenten. Deze verschillen doen
zich vooral voor bij kustgemeenten.
Niet-stedelijk bodemgebruik
Tot niet-stedelijk bodemgebruik worden de volgende categorieën
bodemgebruik gerekend: agrarisch terrein en bos en open natuurlijk
terrein.
In hectare land
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos, als droog of als nat open natuurlijk terrein.
In percentage
Bos en open natuurlijk terrein
Terrein in gebruik als bos, als droog of als nat open natuurlijk terrein.