Kerncijfers wijken en buurten 2003

Kerncijfers wijken en buurten 2003

Regio's Perioden Wijken en buurten Regio aanduiding (omschrijving) Wijken en buurten Gemeentecode (code) Wijken en buurten Wijkcode (code) Wijken en buurten Buurtcode (code) Wijken en buurten Gemeentenaam (naam) Bevolking Aantal inwoners (aantal) Bevolking Mannen (aantal) Bevolking Bevolking naar leeftijdsgroep 15 tot 25 jaar (%) Bevolking Niet-westerse allochtonen totaal (%) Bevolking Particuliere huishoudens Eenpersoonshuishoudens (%) Wonen Woningen naar eigendom Huurwoningen (%) Arbeid Werkzame personen Werkzame personen totaal (%) Inkomen Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger (1 000 euro) Sociale zekerheid Uitkeringsontvangers (%) Oppervlakte Totaal (hectare)
Nederland 2003 16.192.570 8.015.470 12 10 34 47 70 18,6 16 4.152.795
Amsterdam 2003 Gemeente 0363 Amsterdam 736.560 363.330 11 33 55 86 64 19,4 21 21.907
Stadsdeel Binnenstad 2003 Wijk 0363 00 Amsterdam 78.950 41.620 9 14 68 77 67 22,5 18 820
Burgwallen-Oude Zijde 2003 Buurt 0363 00 00 Amsterdam 4.110 2.520 10 19 76 82 68 19,4 15 38
Burgwallen-Nieuwe Zijde 2003 Buurt 0363 00 01 Amsterdam 3.600 2.080 11 13 74 77 68 23,2 12 85
Den Helder 2003 Gemeente 0400 Den Helder 60.030 29.830 12 8 35 51 67 17,6 19 17.883
Wijk 01 Stad binnen de Linie-Oost 2003 Wijk 0400 01 Den Helder 9.560 4.940 13 7 44 42 71 17,0 17 472
Oostsloot 2003 Buurt 0400 01 01 Den Helder 1.230 660 14 10 48 31 73 16,7 18 15
Centrum 2003 Buurt 0400 01 02 Den Helder 1.340 640 12 9 58 57 67 17,4 19 19
Papendrecht 2003 Gemeente 0590 Papendrecht 30.510 15.040 11 6 27 39 73 19,5 11 1.077
Wijk 00 Papendrecht 2003 Wijk 0590 00 Papendrecht 30.510 15.040 11 6 27 39 73 19,5 11 1.077
Westpolder 2003 Buurt 0590 00 01 Papendrecht 8.570 4.170 12 6 29 47 69 19,0 13 249
Molenvliet 2003 Buurt 0590 00 02 Papendrecht 3.750 1.880 14 5 15 36 71 20,5 12 102
Kraaihoek 2003 Buurt 0590 00 03 Papendrecht 5.530 2.640 10 10 35 61 70 17,7 15 95
Middenpolder 2003 Buurt 0590 00 04 Papendrecht 2.590 1.280 10 4 32 22 77 20,3 10 78
Wilgendonk 2003 Buurt 0590 00 05 Papendrecht 6.500 3.240 12 4 19 30 78 20,3 8 93
Oosteind en De Kooy 2003 Buurt 0590 00 06 Papendrecht 3.560 1.820 8 8 26 16 71 20,8 8 461
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Overzicht van statistische gegevens op regionaal niveau van gemeenten, wijken
en buurten.

Gegevens beschikbaar: 2003.

Status van de cijfers
Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp expliciet is vermeld dat
het voorlopige cijfers betreft.

Wijzigingen per 21 februari 2011:
De cijfers over 2003 maakten voorheen deel uit van een omvangrijke tabel met
cijfers tot en met 2009. Vanwege de omvang van deze tabel zijn met het toevoegen
van de cijfers van 2010, de cijfers van 2003 in een eigen tabel geplaatst.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Wijken en buurten
De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen
het laagste regionale niveau en zijn afgebakend vanuit
verschil in landschap of sociaal-economische structuur. Wijken zijn
optellingen van één of meer aaneengesloten buurten.
Regio aanduiding
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Gemeentecode
De gemeentecode geeft de numerieke aanduiding van gemeenten weer, die door
het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld. Deze viercijferige code is
gekoppeld aan de naam van de gemeente: wijzigt de naam van een gemeente,
dan wijzigt ook de code.
Wijkcode
Voor de codering van de binnen gemeenten onderscheiden wijken is een
tweecijferige code opgenomen.
Buurtcode
Voor de codering van de binnen wijken onderscheiden buurten is een
tweecijferige code opgenomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de
officiële schrijfwijze.
Bevolking
Aantal inwoners
Het aantal inwoners op 1 januari. Dit gegeven is ontleend aan de
Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
De standcijfers van het aantal inwoners kunt u niet gebruiken voor
een correcte weergave van de ontwikkeling in de tijd. De grenzen of codes
van wijken en buurten kunnen jaarlijks wijzigen waardoor adressen
van een andere code worden voorzien.
De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Mannen
Het aantal mannen heeft betrekking op 1 januari. Aantallen mannen
zijn ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA).
De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Bevolking naar leeftijdsgroep
15 tot 25 jaar
Dit veld geeft het aantal inwoners weer dat op 1 januari 15 tot 25
jaar oud is, uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners. Dit
gegeven is ontleend aan de Structuurtelling Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA).
Het percentage is vermeld bij 50 of meer inwoners per buurt.
Niet-westerse allochtonen totaal
Het aantal niet-westerse allochtonen op 1 januari, uitgedrukt in hele
procenten van het aantal inwoners. Dit gegeven is ontleend aan de
Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
.
Allochtoon zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is
geboren. Ze worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van
hun geboorteland. Tot de categorie 'niet-westers' behoren allochtonen uit
Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en
Japan. Op grond van hun sociaal-economische en -culturele positie worden
allochtonen uit deze twee landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het
gaat vooral om mensen die in voormalig Nederlands Indië zijn geboren en
werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
.
Het percentage is vermeld bij 50 of meer inwoners per buurt. Tot en met
2003 gold bovendien de aanvullende eis van de aanwezigheid van minimaal 10
niet-westerse allochtonen en werd het aantal vóór omrekening naar een
percentage eerst afgerond op vijftallen.
Particuliere huishoudens
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of
samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks
onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we
meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met
kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en
overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet
gerekend.
Eenpersoonshuishoudens
Het aantal huishoudens met één persoon, die ouder is dan 14 jaar,
uitgedrukt in hele procenten van het totaal aantal particuliere
huishoudens.
Het aandeel eenpersoonshuishoudens is ontleend aan de Structuurtelling
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Het percentage is opgenomen indien er 10 of meer huishoudens in de
buurt voorkomen.
Wonen
Woningen naar eigendom
Dit gegeven is verkregen met behulp van de gegevens van de WOZ voor het
gebruikers- en het eigenaarsdeel. Bij het vaststellen van het aandeel
huur- of koopwoningen is uitgegaan van de bewoonde adressen volgens de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Confrontatie van deze adressen met
de totale woningvoorraad naar eigendom, levert de tweedeling huur- of
koopadressen op. Adressen met eigendom onbekend zijn bij deze berekening
buiten beschouwing gebleven. Als gevolg hiervan kunnen deze percentages
gering afwijken van gepubliceerde gemeentelijke uitkomsten.
De huurwoningen kunnen verhuurd worden door zowel een vereniging als door
een particulier eigenaar. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal
Statistisch Bestand (SSB) en betreft een voorlopig cijfer.
Huurwoningen
Het aandeel huurwoningen op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt
in hele procenten van het aantal woningen. De huurwoningen kunnen verhuurd
worden door zowel een vereniging als door een particulier eigenaar. Dit
gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en betreft
een voorlopig cijfer.
Het percentage is vermeld bij minimaal 5 woningen op de laatste vrijdag
van september en als minimaal 50 procent van de woningen toebedeeld kon
worden aan huur- of koopwoningen.
Arbeid
Werkzame personen
Personen van 15 tot 65 jaar met inkomsten uit arbeid als werknemer
en/of zelfstandige.
De cijfers zijn ontleend aan het Sociaal Statisch Bestand (SSB) en
betreffen voorlopige cijfers.
Werkzame personen totaal
Het aandeel werkzame personen op de laatste vrijdag van september,
uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners van 15 tot 65 jaar.
Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en
betreft een voorlopig cijfer.
Het percentage is vermeld bij meer dan 5 werkzame personen op de laatste
vrijdag van september en meer dan 50 inwoners per buurt op 1 januari.
Inkomen
Het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) is een zeer grote steekproef van 1,9
miljoen huishoudens (ruim 5 miljoen personen), zodat voor de uitkomsten
voor kleine gebieden een grote onnauwkeurigheid voor kan komen. Zo is
bijvoorbeeld voor verslagjaar 2002 en 2003 voor een gebied met 200 tot 300
inwoners de standaardfout van het gemiddeld inkomen per inwoner
respectievelijk 1,5 duizend euro en 0,7 duizend euro.
De gegevens (met uitzondering van het aandeel pensioenontvangers) zijn
afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek van het voorgaande jaar. De
cijfers gepubliceerd bij 2003 hebben dus betrekking op het inkomen over
2002. Het betreft voorlopige cijfers.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per individu met 52 weken inkomen in het
voorgaande jaar. Het besteedbaar inkomen is het totaal aan inkomsten van
een individu, verminderd met betaalde premies en belastingen. Individuen
met 52 weken inkomen hebben het gehele voorgaande jaar inkomsten genoten,
al dan niet in deeltijd. Groepen inkomensontvangers die buiten deze
definitie vallen zijn bijvoorbeeld seizoenswerkers en oproepkrachten.
Dit gegeven is afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek. De genoemde
bedragen zijn afgerond op duizendtallen met één cijfer achter de komma,
dus bijvoorbeeld een waarde van 14,9 moet worden gelezen als 14,9 duizend
euro. De waarde is vermeld bij minimaal 200 inwoners per buurt.
Sociale zekerheid
Uitkeringsontvangers
Het aandeel uitkeringsontvangers van 15 tot 65 jaar op de laatste vrijdag
van september, uitgedrukt in hele procenten van het aantal personen van 15
tot 65 jaar. Bij uitkeringen gaat het hier om uitkeringen krachtens de
Algemene Bijstandswet (ABW), de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de
Werkloosheidswet (WW) of een andere uitkering. Dit gegeven is ontleend aan
het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en betreft een voorlopig cijfer. Het
percentage is vermeld bij meer dan 5 uitkeringsontvangers op de laatste
vrijdag van september en meer dan 50 inwoners per buurt op 1 januari.
Oppervlakte
Voor de bepaling van oppervlaktecijfers is gebruik gemaakt van het
digitale gemeentegrenzenbestand van de Topografische Dienst Kadaster (TDN)
en het digitale wijk- en buurtgrenzenbestand van het CBS. De totale
oppervlakte per gemeente is inclusief het gemeentelijk ingedeeld
buitenwater; bij de wijk- en buurtcijfers is geen buitenwater opgenomen.
Hierdoor kan de optelling van de wijken of buurten verschillen met de
gepubliceerde totalen per gemeente. Deze verschillen doen zich vooral voor
bij kustgemeenten.
Totaal
De totale oppervlakte is de som van de oppervlakten water en land in hele
hectaren (ha.)