Dierlijke mest; mest en mineralen per diercategorie, 1990-2013

Dierlijke mest; mest en mineralen per diercategorie, 1990-2013

Regio's Perioden Mestproductie Gehele veestapel Totaal dunne mest (mln kg) Mestproductie Gehele veestapel Totaal vaste mest (mln kg) Mineralenuitscheiding Gehele veestapel Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Gehele veestapel Fosfaatuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Rundvee Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Rundvee Fosfaatuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Schapen en geiten Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Schapen en geiten Fosfaatuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Paarden en pony's Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Paarden en pony's Fosfaatuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Varkens Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Varkens Fosfaatuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Pluimvee Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Pluimvee Fosfaatuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Konijnen en pelsdieren Stikstofuitscheiding (1 000 kg) Mineralenuitscheiding Konijnen en pelsdieren Fosfaatuitscheiding (1 000 kg)
Nederland 1990 84.948 2.497 691.200 229.100 451.800 120.800 20.500 4.700 3.800 1.400 149.700 69.000 64.900 33.000 400 200
Nederland 2000 71.943 3.617 549.100 190.900 339.200 102.100 17.800 4.900 6.300 2.300 120.600 48.200 62.600 32.100 2.500 1.300
Nederland 2002 67.930 3.599 504.400 172.900 320.100 97.400 16.200 4.700 6.400 2.300 99.100 39.700 60.300 27.400 2.300 1.400
Nederland 2005 66.649 3.469 478.800 169.700 297.300 93.100 12.600 4.300 7.100 2.600 101.200 41.500 58.400 26.800 2.300 1.400
Nederland 2012 68.157 3.050 460.900 160.600 277.400 87.200 11.100 4.200 6.500 2.500 104.900 39.200 58.200 26.000 2.700 1.400
Nederland 2013* 70.195 2.976 471.100 164.000 287.200 90.300 11.200 4.200 6.500 2.500 103.700 38.800 59.800 26.800 2.700 1.400
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over de mestproductie en de daarmee uitgescheiden hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali. De mestproductie wordt naar soort mest onderscheiden. De soorten mest en de mineralenuitscheiding worden uitgesplitst naar verschillende soorten vee binnen de veestapel. Tevens wordt in de tabel een overzicht gegeven van de oppervlakte bemestbare cultuurgrond en van de omvang in aantallen van de onderscheiden soorten vee.
De gegevens voor totaal Nederland kunnen verder worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, landbouwgebied, concentratiegebied en stroomgebied. Voor de meeste onderwerpen kunnen op aanvraag uitkomsten per gemeente worden verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
- cijfers tot en met 2012 zijn definitief;
- cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Deze tabel wordt opgevolgd door: Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie.

Toelichting onderwerpen

Mestproductie
De mestproductie is gedefinieerd als de hoeveelheid mest die na enkele
maanden bewaring aanwezig is in stalopslag en in opslag buiten de stal,
inclusief voerresten, schoonmaakwater en vermorst drinkwater. Voor
rundvee, schapen, paarden en pony's komt daar nog de hoeveelheid mest bij die deze dieren produceren wanneer ze in de wei lopen.
Gehele veestapel
De gehele veestapel omvat de volgende in de landbouwtelling
waargenomen diersoorten:
- rundvee;
- schapen en geiten;
- paarden en pony's;
- vlees- en fokvarkens (incl. biggen);
- pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels,
parelhoenders en dergelijke);
- konijnen, nertsen en vossen (exclusief overige edelpelsdieren).
Totaal dunne mest
Dunne mest:
Mest die verpompbaar is en die bestaat uit feces of urine van
landbouwhuisdieren, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings-
of regenwater.
---
De totale productie van dunne mest omvat: alle rundveemest
(uitgezonderd de mestproductie in de stal van vleeskoeien), de weidemest
van schapen, paarden en pony's, alle varkensmest, de mest van leghennen in een stalsysteem met dunne mest en vanaf 2009 de mest van nertsen.
Totaal vaste mest
Vaste mest:
Niet-verpompbare (steekvaste) mest van landbouwhuisdieren.
---
De totale productie van vaste mest omvat: de stalmest van vleeskoeien,
schapen, geiten, paarden en pony's, de pluimveemest in stalsystemen met vaste mest en de mest van konijnen en pelsdieren. Vanaf 2009 wordt nertsenmest niet langer tot vaste mest gerekend.
Mineralenuitscheiding
De hoeveelheid uitgescheiden mineralen stikstof, fosfaat en kali in
dierlijke mest.
Gehele veestapel
De gehele veestapel omvat de volgende in de landbouwtelling
waargenomen diersoorten:
- rundvee;
- schapen en geiten;
- paarden en pony's;
- vlees- en fokvarkens (incl. biggen);
- pluimvee (exclusief overig pluimvee: ganzen, fazanten, struisvogels,
parelhoenders en dergelijke);
- konijnen, nertsen en vossen (exclusief overige edelpelsdieren).
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof (N-totaal) zonder aftrek van
stikstof die vervluchtigt in de vorm van NH3, N2, NO en N2O.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5).
Rundvee
Rundvee omvat de runderen die worden gehouden voor de melkproductie, voor de instandhouding of uitbreiding van de melkveestapel, of voor de vleesproductie.
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof (N-totaal) zonder aftrek van
stikstof die vervluchtigt in de vorm van NH3, N2, NO en N2O.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5).
Schapen en geiten
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof (N-totaal) zonder aftrek van
stikstof die vervluchtigt in de vorm van NH3, N2, NO en N2O.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5).
Paarden en pony's
Uitsluitend de op geregistreerde landbouwbedrijven voorkomende paarden
en pony's. Dit betreft naar schatting eenderde van het totale aantal
paarden en pony's in Nederland.
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof (N-totaal) zonder aftrek van
stikstof die vervluchtigt in de vorm van NH3, N2, NO en N2O.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5).
Varkens
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof (N-totaal) zonder aftrek van
stikstof die vervluchtigt in de vorm van NH3, N2, NO en N2O.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5).
Pluimvee
Pluimvee:
leghennen en ouderdieren daarvan, vleeskuikens en ouderdieren daarvan,
eenden voor de vleesproductie inclusief ouderdieren en kalkoenen.
---
De mestproductie van overig pluimvee zoals ganzen, fazanten, struisvogels, parelhoenders en dergelijke blijft in deze tabel buiten beschouwing.
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof (N-totaal) zonder aftrek van
stikstof die vervluchtigt in de vorm van NH3, N2, NO en N2O.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5).
Konijnen en pelsdieren
Konijnen, nertsen en (tot en met 2008) vossen.
Stikstofuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid stikstof (N-totaal) zonder aftrek van
stikstof die vervluchtigt in de vorm van NH3, N2, NO en N2O.
Fosfaatuitscheiding
De uitgescheiden hoeveelheid fosfaat (als P2O5).