Wijken en buurten; inwoners en uitkeringen, 1999-2009, regio-indeling 2009

Wijken en buurten; inwoners en uitkeringen, 1999-2009, regio-indeling 2009

Regio's Perioden Regiocode (koppelvariabele) (omschrijving) Bevolking Totale bevolking (aantal) Bevolking Bevolking naar geslacht Vrouwen (aantal) Bevolking Bevolking naar leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar (aantal) Bevolking Bevolking naar burgerlijke staat Gehuwd (aantal) Bevolking Bevolking naar herkomstgroepering Totaal autochtonen (aantal) Personen met een uitkering Bijstandsuitkering (aantal) Personen met een uitkering Arbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen met een uitkering WW-uitkering (aantal)
Nederland 1999 NL01 15.764.760 7.969.730 5.035.500 7.068.350 13.061.190 436.120 855.020 174.610
Nederland 2004 NL01 16.261.600 8.214.160 4.869.300 7.037.240 13.169.520 398.270 892.410 253.510
Nederland 2009 NL01 16.488.830 8.330.780 4.527.910 6.885.720 13.198.400 . . .
Amsterdam 1999 GM0363 727.810 370.340 287.940 209.320 410.020 58.440 46.650 8.940
Amsterdam 2004 GM0363 741.210 375.670 282.020 206.520 386.000 45.330 45.230 15.620
Amsterdam 2009 GM0363 755.610 383.730 270.220 197.470 381.760 . . .
Stadsdeel Binnenstad 1999 WK036300 79.760 38.180 38.580 15.940 53.990 5.410 4.200 1.140
Stadsdeel Binnenstad 2004 WK036300 80.150 38.000 35.830 16.910 51.190 4.390 4.170 1.820
Stadsdeel Binnenstad 2009 WK036300 81.150 39.000 31.860 17.370 50.970 . . .
's-Gravenhage 1999 GM0518 440.950 227.390 147.050 153.580 268.120 25.100 23.130 5.190
's-Gravenhage 2004 GM0518 469.080 239.530 156.980 158.900 264.450 23.620 24.850 7.370
's-Gravenhage 2009 GM0518 481.820 244.590 156.660 155.960 253.850 . . .
Aa en Hunze 1999 GM1680 24.770 12.420 7.080 12.810 23.410 220 1.500 320
Aa en Hunze 2004 GM1680 25.230 12.720 6.360 12.560 23.950 250 1.460 440
Aa en Hunze 2009 GM1680 25.660 12.900 5.640 12.590 24.190 . . .
Annen 1999 BU16800000 3.290 1.700 950 1.670 3.110 30 140 40
Annen 2004 BU16800000 3.560 1.840 970 1.730 3.400 30 140 50
Annen 2009 BU16800000 3.560 1.840 800 1.690 3.370 . . .
Leidschendam-Voorburg 1999 GM1916 74.840 39.020 22.340 33.930 58.750 1.610 3.040 750
Leidschendam-Voorburg 2004 GM1916 73.880 38.600 20.320 31.700 55.020 1.700 3.150 860
Leidschendam-Voorburg 2009 GM1916 72.740 37.940 18.490 29.860 53.160 . . .
Wijk 03 Voorburg West 1999 WK191603 5.060 2.610 1.410 2.310 4.150 40 180 40
Wijk 03 Voorburg West 2004 WK191603 4.940 2.600 1.340 2.150 3.810 50 140 60
Wijk 03 Voorburg West 2009 WK191603 4.930 2.610 1.270 2.070 3.770 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over inwoners en personen met uitkeringen op het niveau van gemeenten, wijken en buurten. Het bijzondere aan deze tabel is dat de gegevens over de jaren 1999 t/m 2009 getoond worden naar de gemeente-, wijk- en buurtindeling van 2009. Hierdoor kunnen de cijfers voor wijken en buurten door de tijd heen met elkaar vergeleken worden. Dit in tegenstelling tot de cijfers uit de StatLinetabel Kerncijfers wijken en buurten. In die tabel zijn vergelijkingen door de tijd veelal niet mogelijk door jaarlijkse wijzigingen in de wijk- en buurtindeling.

De tabel bevat cijfers die kunnen afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op StatLine. Zie voor meer informatie paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1999.

Status van de cijfers: Definitief.

Wijzigingen per 21 april 2011:

Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd over:
- Personen met een bijstandsuitkering
- Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
- Personen met een WW-uitkering

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 21 april 2011.
Voor informatie over het (laten) samenstellen van soortgelijke uitkomsten via maatwerk, zie Onderzoek op maat en voorbeelden.

Toelichting onderwerpen

Regiocode (koppelvariabele)
Vergemakkelijkt het koppelen met andere tabellen.
.
De gekozen regioaanduiding betreft gemeente, wijk of buurt. De regiocode 2009 bestaat in deze tabel uit maximaal 10 posities. De eerste twee posities bestaan uit de letters GM (gemeente), WK (wijk) of BU (buurt). Hiermee kunnen de verschillende regionale niveaus van elkaar
onderscheiden worden.
De code van een gemeente wordt gevormd door 2 letters en 4 cijfers. Dit zijn de letters GM gevolgd door de gemeentecode van 4 cijfers. De gemeentecode geeft de numerieke aanduiding van gemeenten weer die door het CBS in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld.
De code van een wijk wordt gevormd door 2 letters en 6 cijfers. Dit zijn de letters WK gevolgd door de gemeentecode van 4 cijfers en de wijkcode van 2 cijfers.
De code van een buurt wordt gevormd door 2 letters en 8 cijfers. Dit zijn de letters BU gevolgd door de gemeentecode van 4 cijfers, de wijkcode van 2 cijfers en de buurtcode van 2 cijfers.
Bevolking
Totale bevolking
Het aantal inwoners op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Bevolking naar geslacht
Vrouwen
Het aantal vrouwen op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
Bevolking naar leeftijdsgroep
25 tot 45 jaar
Het aantal inwoners dat op 1 januari 25 tot 45 jaar oud is. De cijfers zijn afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt.
Bevolking naar burgerlijke staat
Gehuwd
Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is. De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd. De cijfers zijn afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt.
Bevolking naar herkomstgroepering
Herkomstgroepering is een kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Dit kenmerk maakt onderscheid tussen autochtoon en allochtoon. Binnen de allochtonen is er een onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Dit onderscheid is ingegeven door de grote verschillen in sociaal-economische en culturele situatie. Binnen de groep niet-westerse allochtonen worden de vier grote doelgroepen van het minderhedenbeleid van de overheid onderscheiden, te weten de herkomstlanden Turkije, Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen/Aruba.
Totaal autochtonen
Het aantal autochtonen op 1 januari. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren. De cijfers zijn afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt.
Personen met een uitkering
Wanneer een persoon meer dan één uitkering heeft, dan wordt deze persoon bij elke soort uitkering meegeteld. Een persoon die bijvoorbeeld zowel een bijstandsuitkering als een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, wordt zowel meegeteld bij de categorie 'Personen met een bijstandsuitkering' als bij de categorie 'Personen met een AO-uitkering'.
Bijstandsuitkering
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een bijstandsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
.
Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de ABW.
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen.
.
Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
WW-uitkering
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een werkloosheidsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen.