Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Overheidssectoren Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
Rechterlijke macht 2022 jaargem. /jaartotaal* 0,2 1,3 1,3
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij de overheid en het onderwijs.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar overheidssector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2021 definitief, cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Met ingang van het derde kwartaal van 2008 neemt het vacature-onderzoek het aantal vacatures bij het ministerie van Defensie veel beter waar. Hierdoor worden in het derde kwartaal van 2008 ruim 7 duizend vacatures extra geteld. Deze vacatures zijn zichtbaar bij de overheid. Bij de interpretatie van de uitkomsten dient hiermee rekening te worden gehouden. Door deze vacatures van Defensie zijn de aantallen openstaande, ontstane en vervulde vacatures in het derde kwartaal van 2008 niet volledig consistent met het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal. De resultaten van deze tabel zijn tot en met het tweede kwartaal van 2009 gebaseerd op teruggerekende data op basis van de waarneming volgens SBI 1993. Gegevens vanaf het derde kwartaal van 2009 zijn gebaseerd op de waarneming volgens SBI 2008. Hierdoor zijn de aantallen openstaande, ontstane en vervulde vacatures in het derde kwartaal van 2009 niet volledig consistent met het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal.

Wijzigingen per 14 februari 2023:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2022 en de jaarcijfers van 2022, ook zijn de cijfers van gemeentelijke overheid, onderwijs en defensie van het derde kwartaal van 2022 vrijgegeven en toegevoegd. Vanaf het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers van de gemeentelijke overheid, onderwijs en defensie niet meer onderdrukt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 1e kwartaal van 2023 worden in mei 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Onder een vacature wordt verstaan een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagjaar zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
Met betrekking tot vacatures bij overheidsinstellingen wordt op het enquêteformulier benadrukt dat een open plaats alleen dan als vacature dient te worden gezien als normale interne of externe werving is toegestaan. Open plaatsen bij reorganisaties of afslankingen die alleen mogen worden bezet door medewerkers waarvan een arbeidsplaats verdwijnt mogen niet als vacature worden geteld.
Het gewogen jaargemiddelde van de openstaande vacatures wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1.
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2.
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1.
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.