Rijk; overdrachten bestemming,functie, 2003 - 2010

Rijk; overdrachten bestemming,functie, 2003 - 2010

Functies Perioden Overdrachten totaal (mln euro) Overdrachten bedrijven (mln euro) Overdrachten centrale overheid (mln euro) Overdrachten decentrale overheid (mln euro) Overdrachten soc. verzekeringsinst. (mln euro) Overdrachten huishoudens (mln euro) Overdrachten IZW-huishoudens (mln euro) Overdrachten buitenland (mln euro) Overdrachten onverdeeld (mln euro)
Totaal beleidsterreinen 2010* 140.301 4.997 10.415 67.904 24.416 21.293 1.314 8.783 1.180
Algemeen overheidsbestuur 2010* 35.733 347 4.574 22.280 - 3 94 8.425 11
Landsverdediging 2010* 214 29 9 8 - - - 168 -
Openbare orde en veiligheid 2010* 5.884 123 37 5.654 - 28 23 17 2
Economische aangelegenheden 2010* 16.075 3.017 4.358 7.527 404 -359 10 116 1.002
Milieubescherming 2010* 761 161 3 493 0 12 62 7 23
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2010* 545 0 13 531 - - 2 0 0
Volksgezondheid 2010* 14.623 979 361 400 12.859 - 15 8 -
Recreatie, cultuur en religie 2010* 1.834 312 45 447 - 3 1.026 1 -
Onderwijs 2010* 26.470 - 799 23.152 - 2.367 - 9 143
Sociale bescherming 2010* 38.161 27 216 7.413 11.152 19.239 82 33 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel maakt het mogelijk om overdrachten te koppelen aan
beleidsterreinen. Overdrachten zijn betalingen waar geen directe
tegenprestatie tegenover staat. Voorbeelden hiervan zijn subsidies,
premies, uitkeringen en overdrachten tussen overheidslagen.
Overheidslagen zijn te verdelen in de centrale overheid, lokale overheid
en wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.
De verdeling van de beleidsterreinen is gebaseerd op internationale
voorschriften (Classifications of Functions of Government). In deze
voorschriften worden 10 beleidsterreinen onderscheiden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2009 en eerder zijn definitief.

Wijzigingen per 24 augustus 2011:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2009 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Overdrachten totaal
Overdrachten omvatten alle betalingen waar geen directe tegenprestatie
tegenover staat. Voorbeelden zijn subsidies, premies, uitkeringen, giften,
boetes, investeringsbijdragen, afdrachten aan de Europese Unie en
overdrachten tussen verschillende overheidslagen.
Overdrachten bedrijven
Overdrachten aan bedrijven - of subsidies - zijn betalingen waar geen
directe tegenprestatie tegenover staat. De overheid (of Europese Unie)
subsidiëren marktproducenten met het doel het productieniveau, de
productprijs of de kosten van productiefactoren te beïnvloeden.
Voorbeelden zijn loon-, rente- en werkgelegenheidssubsidies en bijdragen
in de tekorten van ondernemingen.
Overdrachten centrale overheid
Tot de centrale overheid worden gerekend het rijk, wetenschappelijk
onderwijs, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en instellingen zonder
winstoogmerk onder toezicht van de centrale overheid.
Overdrachten decentrale overheid
Tot de decentrale overheid worden gerekend de provincies, waterschappen,
gemeenschappelijke regelingen, gemeenten, bijzonder onderwijs,
instellingen zonder winstoogmerk onder toezicht van de decentrale
overheid.
Overdrachten soc. verzekeringsinst.
Overdrachten aan sociale verzekeringsinstellingen.
Sociale verzekeringsinstellingen zijn instellingen die uitkeringen
verstrekken voor wettelijke verzekeringsregelingen.Voorbeelden zijn het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).
Overdrachten huishoudens
Huishoudens worden onderscheiden in particuliere en institutionele
huishoudens. Ze omvatten niet alleen op zichzelf of in gezinsverband
wonende personen, maar ook personen in verpleeginrichtingen,
bejaardentehuizen, gevangenissen en internaten.
Indien de tot de huishoudens gerekende personen een eigen bedrijf hebben,
wordt dit bedrijf ook tot de huishoudens gerekend. Dit is het geval bij de
zelfstandigen en de eigenwoningbezitters.
Overdrachten IZW-huishoudens
Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens betreffen
verenigingen en stichtingen die diensten verrichten voor gezinnen en
merendeels worden gefinancierd door contributies en giften van huishoudens
(bijvoorbeeld kerken, omroep- en voetbalverenigingen).
Overdrachten buitenland
Tot het buitenland worden gerekend de niet ingezeten eenheden als de
lidstaten en instellingen van de Europese Unie, ontwikkelingslanden en
internationale organisaties.
Overdrachten onverdeeld
Het is niet bekend naar welke sector het geld toe gaat.