Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio


Deze tabel bevat gegevens over het aantal agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten en het aandeel van de verbreding in de totale bruto opbrengst van het bedrijf, uitgesplitst naar hoofdbedrijfstype en regio.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het totale aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. Gezien de omvang en het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties) is de invloed op de verbredingscijfers beperkt.
Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:1998

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 13 september 2019: als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast.
Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vragen over verbreding worden niet ieder jaar in de Landbouwtelling opgenomen. In de jaren dat naar verbreding wordt gevraagd verschijnen de voorlopige cijfers in december van dat jaar en komen de definitieve cijfers 3 maanden later.
De eerstvolgende actualisering vind plaats in 2020.

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Bedrijfstypen Regio's Perioden Totaal aantal landbouwbedrijven (aantal) VerbredingsactiviteitVerkoop aan huis (aantal) VerbredingsactiviteitStalling van goederen of dieren (aantal) VerbredingsactiviteitAgrotoerisme (aantal) VerbredingsactiviteitVerwerking landbouwproducten (aantal) VerbredingsactiviteitZorglandbouw (aantal) VerbredingsactiviteitAquacultuur (aantal) VerbredingsactiviteitLoonwerk voor derden (aantal) VerbredingsactiviteitAgrarisch natuur- en landschapsbeheer (aantal) VerbredingsactiviteitAgrarische kinderopvang (aantal) VerbredingsactiviteitBoerderij educatie (aantal) VerbredingsactiviteitEnergieproductie, levering aan derden (aantal) Opbrengst uit verbredingOpbrengst minder dan 10% (in % van bedrijven met verbreding) Opbrengst uit verbredingOpbrengst 10 - 50 % (in % van bedrijven met verbreding) Opbrengst uit verbredingOpbrengst meer dan 50% (in % van bedrijven met verbreding)
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2008 75.151 2.188 2.105 2.147 696 638 18 2.075 5.249 . . . 55 33 12
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2009 73.008 2.252 2.193 2.237 731 707 18 2.180 5.773 64 108 . 54 36 10
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2010 72.324 3.043 2.924 2.832 1.123 865 24 4.050 7.922 184 646 897 58 30 12
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2011 70.392 3.300 3.349 2.884 1.211 931 27 4.357 8.280 209 791 1.187 57 30 13
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2013 67.481 3.127 2.809 2.777 1.041 874 25 4.071 7.404 219 798 1.222 61 28 11
Totaal alle bedrijfstypen Nederland 2016 55.688 2.641 1.955 1.836 734 614 9 3.586 5.268 142 686 994 62 30 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens