Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Perioden Regio's Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Boerenkool (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Knolselderij (are) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Winterpeen (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Boerenkool (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Knolselderij (aantal) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Winterpeen (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Prei (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Sluitkool Witte kool (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Spruitkool (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Prei (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Sluitkool Witte kool (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Spruitkool (aantal)
2008 Nederland 22.002 132.991 528.567 167 289 844 301.226 173.405 324.297 555 357 300
2009 Nederland 20.721 122.325 574.224 176 277 885 292.615 166.114 299.714 525 343 293
2010 Nederland 25.276 131.064 556.760 160 261 858 284.260 160.705 294.997 492 320 259
2011 Nederland 26.177 164.954 610.096 160 308 900 274.776 169.207 291.704 462 332 245
2012 Nederland 19.402 155.873 617.615 147 300 894 242.597 163.561 270.740 430 302 232
2013 Nederland 27.136 152.864 614.157 160 297 877 268.246 167.224 270.799 438 306 234
2014 Nederland 20.589 157.928 612.641 154 304 882 259.340 168.774 272.954 423 300 220
2015 Nederland 20.468 156.072 595.889 82 252 836 219.976 163.306 275.713 326 243 212
2016 Nederland 21.815 172.336 664.411 82 268 914 216.734 167.398 260.649 283 248 207
2017 Nederland 17.948 192.301 647.929 63 299 907 227.913 167.119 263.453 301 244 202
2018 Nederland 17.908 187.590 618.372 64 281 850 199.999 148.123 269.112 269 223 196
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De regionale indeling van de Landbouwtelling is gebaseerd op het hoofdvestigingsadres. Hierdoor kan de regio, waaraan de landbouwactiviteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) worden toegerekend, afwijken van de plaats waar deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond en natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Met ingang van 2010 wordt een nieuwe norm voor de economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering gehanteerd. Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid). Met ingang van 2010 is dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Hierdoor wijzigt de ondergrens voor opname van bedrijven in de publicatie van de Landbouwtelling van 3 nge in 3000 euro SO.
Voor vergelijkbaarheid in de tijd zijn de gegevens van 2000 tot en met 2009 herberekend op basis van SO-normen en -indelingen. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. De meest recente actualisatie vond plaats in 2016; bij de herberekening zijn de SO-normen uit 2010 gehanteerd.

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de geografische toedeling van bedrijven met hoofdvestiging in het buitenland. Dit kan met name in de grensgebieden invloed hebben op de regionale cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de cijfers van 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 september 2020: de voorlopige cijfers van 2020 voor akkerbouw, tuinbouw open, en grasland en groenvoedergewassen zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 19 november 2019: naar aanleiding van verbetering van de afleidingsregels voor pluimvee zijn de cijfers van 2018 herzien.
Daarbij zijn tevens de dieraantallen voor pluimvee, vleeskalveren en vleesvarkens gecorrigeerd voor tijdelijke leegstand op de peildatum.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Volgens de reguliere planning verschijnen in november de voorlopige cijfers van het lopende jaar. De definitieve cijfers komen drie maanden later.
De opengrondsgewassen (akkerbouw, tuinbouw open grond , grasland en voedergewassen) worden dit jaar voor het eerst al eind september gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Boerenkool
Knolselderij
Winterpeen
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Boerenkool
Knolselderij
Winterpeen
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Prei
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Witte kool
Spruitkool
Spruitjes.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Prei
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Witte kool
Spruitkool
Spruitjes.