Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2010-2060

Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2010-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting mannen (jaar) Levensverwachting bij geboorte Levensverwachting vrouwen (jaar) Migratie Immigratie (aantal) Migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal) Overige correcties (aantal)
Prognose 2010 182.106 1,77 135.568 78,82 82,71 147.448 119.427 28.021 4.898
Prognose 2015 16.941.204 67,9 181.027 1,75 142.714 79,78 83,45 143.898 127.408 16.490 5.303
Prognose 2020 17.228.780 71,5 186.644 1,75 151.804 80,64 84,05 144.789 130.121 14.668 5.497
Prognose 2025 17.488.346 75,6 190.457 1,75 164.664 81,25 84,51 144.010 129.676 14.334 5.497
Prognose 2030 17.687.800 81,9 191.111 1,75 180.530 81,73 84,90 142.837 128.203 14.634 5.497
Prognose 2035 17.806.968 87,7 187.797 1,75 195.979 82,17 85,29 142.881 126.983 15.898 5.497
Prognose 2040 17.840.780 90,1 183.517 1,75 207.207 82,67 85,71 143.724 126.921 16.803 5.497
Prognose 2045 17.818.800 88,3 182.752 1,75 212.149 83,18 86,15 144.053 127.420 16.633 5.497
Prognose 2050 17.781.680 86,1 185.294 1,75 214.144 83,65 86,57 144.234 128.014 16.220 5.497
Prognose 2055 17.750.568 85,0 188.134 1,75 213.526 84,07 86,97 144.368 128.572 15.796 5.497
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
Drie leeftijdsgroepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65
jaar en ouder
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting bij geboorte van mannen en vrouwen.
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende
prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente
inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Demografische druk
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in
verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in
de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende
deel van de bevolking.
Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Totaal vruchtbaarheidscijfer
Totaal vruchtbaarheidscijfer
De som van de afzonderlijke leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers.
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een
vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Levensverwachting bij geboorte
Levensverwachting
Het aantal jaren dat iemand van deze leeftijd naar verwachting nog te
leven heeft onder de veronderstelling dat de sterftekansen vanaf het
kalenderjaar in de toekomst niet meer zullen veranderen.
Levensverwachting mannen
Levensverwachting vrouwen
Migratie
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.
Overige correcties
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee
opeenvolgende jaren die niet volgen uit de geregistreerde stromen
(geboorte, sterfte, migratie en administratieve correcties).