Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015

Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015

Perioden Begonnen zaken met verzoekschrift Totaal begonnen zaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Huur- en pachtzaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Ontslagzaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Handelszaken Totaal handelszaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Handelszaken Insolventies (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Handelszaken Overige handelszaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Totaal familiezaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Adoptie (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken BOPZ (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Curatele (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Levensonderhoud (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Omgangsregeling (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Ondertoezichtstelling (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken (Echt)scheiding (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Beheerszaken (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Erfrecht (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Gezag over minderjarige (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Verhaal bijstand (aantal) Begonnen zaken met verzoekschrift Familiezaken Overige familiezaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Totaal beëindigde zaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Totaal beëindigde zaken met beschikking (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Huur- en pachtzaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Ontslagzaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Handelszaken Totaal handelszaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Handelszaken Insolventies (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Handelszaken Overige handelszaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Totaal familiezaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Adoptie (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken BOPZ (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Curatele (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Levensonderhoud (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Omgangsregeling (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Ondertoezichtstelling (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken (Echt)scheiding (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Beheerszaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Erfrecht (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Gezag over minderjarige (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Verhaal bijstand (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Familiezaken Overige familiezaken (aantal) Beëindigde zaken met verzoekschrift Beëindigde zaken met beschikking Totaal anders beëindigd (aantal)
2010 473.300 1.100 22.100 41.100 31.200 9.900 408.900 1.000 21.400 2.900 10.200 3.900 52.200 34.700 179.100 4.200 8.000 1.300 90.100 474.800 443.200 1.000 19.800 34.500 24.100 10.400 388.000 900 19.900 2.500 9.500 3.800 51.000 33.400 170.500 3.200 7.400 1.200 84.600 31.600
2011 502.800 1.100 19.700 44.000 36.000 8.000 438.100 800 22.500 3.200 9.700 3.900 51.800 34.000 202.700 4.300 52.700 1.200 51.100 491.000 413.200 800 17.800 34.100 28.800 5.300 360.600 900 20.700 2.800 9.600 3.600 50.400 33.200 183.000 3.200 7.200 1.200 44.600 77.800
2012 534.400 1.000 21.300 44.500 36.200 8.300 467.600 700 23.500 3.500 10.200 3.800 50.000 36.300 227.200 4.700 53.700 1.300 52.600 522.700 444.200 800 18.700 34.700 29.400 5.300 390.000 800 21.400 2.900 9.200 3.400 48.500 34.500 211.200 3.400 7.000 1.200 46.400 78.500
2013 557.600 1.000 12.000 43.600 35.200 8.400 501.100 600 24.700 3.700 10.800 3.800 47.000 36.500 245.000 5.200 57.400 1.100 65.200 533.200 448.500 800 10.100 33.500 28.300 5.200 404.100 600 23.000 3.500 9.900 3.400 45.700 35.200 215.700 3.600 7.200 1.000 55.300 84.700
2014 600.800 1.200 8.700 41.200 32.100 9.000 549.800 400 25.200 4.500 9.600 2.900 42.100 37.000 284.700 5.300 57.500 1.100 79.600 585.400 491.200 900 7.200 30.800 25.900 5.000 452.200 400 23.500 4.400 9.800 2.900 41.000 36.600 250.900 3.700 8.400 1.000 69.500 94.200
2015 629.700 1.200 8.600 38.800 29.300 9.400 581.200 300 26.500 4.600 8.900 2.800 39.300 36.000 314.600 5.500 61.200 800 80.700 630.300 529.000 1.000 5.600 28.200 22.900 5.300 494.300 300 24.500 4.600 8.800 2.500 38.200 36.000 292.200 3.600 11.300 800 71.600 101.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het aantal begonnen en beëindigde verzoekschriftprocedures bij de sectoren kanton en civiel van de rechtbanken. Het aantal beëindigde zaken in een bepaald jaar is ongeacht het jaar waarin de zaak begonnen is. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Met ingang van 2011 is bij de rechtbanken een wijziging doorgevoerd in de registratie van gezagszaken (zaken met betrekking tot het gezag over minderjarigen). Zaken die tot 2011 bij de overige familiezaken bij de sector kanton van de rechtbanken werden geteld, worden vanaf 2011 als gezagszaken bij de sector civiel geteld. In 2011 ging het in totaal om ongeveer 45 duizend zaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010-2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 16-2-2018
Deze tabel is stopgezet per 16-2-2018. Deze statistiek wordt niet voortgezet in verband met het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Begonnen zaken met verzoekschrift
Een verzoekschriftprocedure is een rechtszaak die, volgens de wet, begint met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Totaal begonnen zaken
Alle zaken die in het verslagjaar begonnen zijn.
Huur- en pachtzaken
Burgerrechtelijke zaak die betrekking heeft op een conflict tussen verhuurder en huurder over bijvoorbeeld het vorderen van huur bij een huurachterstand, de ontbinding van een huurovereenkomst, een ontruiming of de verplichting van de verhuurder tot het verhelpen van onderhoudsgebreken. Bij pacht is er sprake van een huurovereenkomst die in het bijzonder het gebruik van land, boerderijen en dergelijke regelt.
Ontslagzaken
Arbeidszaken op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan om het ontbinden van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.
Handelszaken
Burgerrechtelijke zaak die niet tot het terrein van het familierecht
behoort. Het gaat bij handelszaken bijvoorbeeld over een faillissement, eigendomsgeschil of geldvordering. Binnen de handelszaken (in ruime zin) bestaat een onderscheid naar handelszaken (in enge zin), arbeidszaken en huurzaken.
Totaal handelszaken
Insolventies
Zaken met betrekking tot situaties waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
Overige handelszaken
Familiezaken
Burgerrechtelijke zaak op familierechtelijk terrein, bijvoorbeeld met
betrekking tot een echtscheiding, alimentatie, adoptie, omgangsregeling, voogdijkwestie of gedwongen opname in een psychiatrische kliniek.
Totaal familiezaken
Adoptie
Verandering van een familierechtelijke betrekking: er komt een nieuwe band tot stand tussen een kind en (adoptie)ouder(s).
BOPZ
Zaak met betrekking tot gedwongen opname en behandeling
in psychiatrische ziekenhuizen. De wet Bijzondere Opneming in
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) regelt de gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Curatele
Burgerrechtelijke maatregel waarbij de kantonrechter iemand aanstelt als curator, als iemand door zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is de eigen financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen.
Levensonderhoud
Zaak waarin de rechter wordt verzocht om in een echtscheidingsprocedure of in een latere aparte procedure aan een betrokken persoon die niet voldoende inkomen heeft om in het levensonderhoud te voorzien - en zich dit ook niet in redelijkheid kan verwerven - een uitkering tot levensonderhoud toe te kennen. De rechter bepaalt aan de hand van de behoefte van de verzoeker en de draagkracht van de verweerder hoe hoog de uitkering tot levensonderhoud moet zijn.
Omgangsregeling
Regeling waarin de burgerrechter heeft vastgelegd wanneer en hoe vaak een ouder met zijn kind(eren) mag omgaan.
Ondertoezichtstelling
Maatregel die het ouderlijk gezag beperkt en die inhoudt dat de ouders bij de opvoeding van hun kinderen hulp en steun krijgen van een gezinsvoogdijwerker. Ze zijn verplicht diens aanwijzingen op te volgen.
(Echt)scheiding
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Beheerszaken
Burgerlijke zaak aangaande het beheer van goederen van minderjarigen, van meerderjarigen die onder curatele zijn gesteld en van onder bewindgestelde meerderjarigen.
Erfrecht
Burgerlijke zaak waarbij de overgang van bezittingen en schulden van erflater op erfgenamen wordt geregeld.
Gezag over minderjarige
Het (ouderlijk) gezag over één of meer kinderen. De rechter kan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind dit gezag ontzeggen/onttrekken, of beperken, en het (deels) aan iemand anders toewijzen.
Verhaal bijstand
Regeling met betrekking tot het terugvorderen van bijstand.
Overige familiezaken
Beëindigde zaken met verzoekschrift
Een verzoekschriftprocedure is een rechtszaak die, volgens de wet, begint met een verzoekschrift (rekest) aan de rechter om een bepaalde beslissing te nemen. Een verzoekschriftprocedure eindigt in de meeste gevallen met een eindbeschikking. Een deel van de zaken eindigt met een schikking of wordt ingetrokken.

Totaal beëindigde zaken
Alle zaken die in het verslagjaar beëindigd zijn.
Beëindigde zaken met beschikking
Totaal beëindigde zaken met beschikking
Huur- en pachtzaken
Burgerrechtelijke zaak die betrekking heeft op een conflict tussen verhuurder en huurder over bijvoorbeeld het vorderen van huur bij een huurachterstand, de ontbinding van een huurovereenkomst, een ontruiming of de verplichting van de verhuurder tot het verhelpen van onderhoudsgebreken. Bij pacht is er sprake van een huurovereenkomst die in het bijzonder het gebruik van land, boerderijen en dergelijke regelt.
Ontslagzaken
Arbeidszaken op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan om het ontbinden van een arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter.
Handelszaken
Burgerrechtelijke zaak die niet tot het terrein van het familierecht
behoort. Het gaat bij handelszaken bijvoorbeeld over een faillissement, eigendomsgeschil of geldvordering. Binnen de handelszaken (in ruime zin) bestaat een onderscheid naar handelszaken (in enge zin), arbeidszaken en huurzaken.
Totaal handelszaken
Insolventies
Zaken met betrekking tot situaties waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.
Overige handelszaken
Familiezaken
Burgerrechtelijke zaak op familierechtelijk terrein, bijvoorbeeld met
betrekking tot een echtscheiding, alimentatie, adoptie, omgangsregeling, voogdijkwestie of gedwongen opname in een psychiatrische kliniek.
Totaal familiezaken
Adoptie
Verandering van een familierechtelijke betrekking: er komt een nieuwe band tot stand tussen een kind en (adoptie)ouder(s).
BOPZ
Zaak met betrekking tot gedwongen opname en behandeling
in psychiatrische ziekenhuizen. De wet Bijzondere Opneming in
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) regelt de gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
Curatele
Burgerrechtelijke maatregel waarbij de kantonrechter iemand aanstelt als curator, als iemand door zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is de eigen financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen.
Levensonderhoud
Zaak waarin de rechter wordt verzocht om in een echtscheidingsprocedure of in een latere aparte procedure aan een betrokken persoon die niet voldoende inkomen heeft om in het levensonderhoud te voorzien - en zich dit ook niet in redelijkheid kan verwerven - een uitkering tot levensonderhoud toe te kennen. De rechter bepaalt aan de hand van de behoefte van de verzoeker en de draagkracht van de verweerder hoe hoog de uitkering tot levensonderhoud moet zijn.
Omgangsregeling
Regeling waarin de burgerrechter heeft vastgelegd wanneer en hoe vaak een ouder met zijn kind(eren) mag omgaan.
Ondertoezichtstelling
Maatregel die het ouderlijk gezag beperkt en die inhoudt dat de
ouders bij de opvoeding van hun kinderen hulp en steun krijgen van een gezinsvoogdijwerker. Ze zijn verplicht diens aanwijzingen op te volgen.
(Echt)scheiding
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter.
Beheerszaken
Burgerlijke zaak aangaande het beheer van goederen van minderjarigen, van meerderjarigen die onder curatele zijn gesteld en van onder bewindgestelde meerderjarigen.
Erfrecht
Burgerlijke zaak waarbij de overgang van bezittingen en schulden van erflater op erfgenamen wordt geregeld.
Gezag over minderjarige
Het (ouderlijk) gezag over één of meer kinderen. De rechter kan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind dit gezag ontzeggen/onttrekken, of beperken, en het (deels) aan iemand anders toewijzen.
Verhaal bijstand
Regeling met betrekking tot het terugvorderen van bijstand.
Overige familiezaken
Totaal anders beëindigd