ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2009

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (aantal) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met interne netwerken (LAN) LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Totaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Mobiel breedband Mobiel breedband totaal (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, algemene toepassingen Ten minste één algemene toepassing (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Ten minste één aangeboden faciliteit (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, communicatie met overheden Ten minste één soort communicatie (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Verkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor inkoop Inkoop via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties Open Source Software Totaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor procesinnovaties Was belangrijk (in % totaal aantal procesinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor organisatieinnovaties Was enigszins belangrijk (in % totaal aantal org. innovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor marketinginnovaties Was onbelangrijk (in % totaal aantal mark. innovatoren)
10 en meer werkzame personen 65.518 61 83 98 91 28 91 65 95 23 43 21 25 72 5 33 43 24 7
500 en meer werkzame personen 1.190 63 98 100 99 72 95 95 100 36 72 54 52 92 22 42 43 26 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
In Nederland aanwezige bedrijven met minimaal 10 werkzame personen per 31
december, binnen de populatie van dit onderzoek.
ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten
als ICT-gebruikers.
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief
netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek,
bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd
automatiseringsafdeling'.
Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt
van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking,
spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals
boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat voor het eigen werk geregeld een computer
met toegang tot het internet gebruikt.
Bedrijven met interne netwerken (LAN)
Gebruik van computers die binnen het eigen bedrijf onderling gekoppeld
zijn. Hieronder vallen ook koppelingen tussen meerdere vestigingen van
hetzelfde bedrijf. Zo'n koppeling (netwerk) heet een Local Area Network
(LAN) en kan zowel een "vaste" als "draadloze" verbinding hebben.
Er kunnen meerdere vormen van LAN (draadloos, intranet, extranet) in een
bedrijf voorkomen.
LAN
Aantal bedrijven met een LAN (Local Area Network).
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier zowel internet als overige niet-openbare
elektronische system.
Internet
Internet, naar soort verbinding
Het gebruik van internet naar het soort verbinding dat door de bedrijven
wordt gebruikt. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast
elkaar voorkomen.
Breedband
Bedrijven maken voor hun verbinding met internet gebruik van 'ADSL, VDSL
en SDSL en dergelijke', of van andere hoogwaardige vaste verbindingen
zoals glasvezel en huurlijnen of van een hoogwaardige mobiele
internetverbinding.
(A/S/V)DSL is een afkorting voor (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate)
Digital Subscriber Line.
Totaal breedband
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een vaste of mobiele breedbandaansluiting.
Mobiel breedband
Bedrijven maken voor hun verbinding met internet gebruik van mobiel
breedband via een draagbare computer en/of via een mobiele telefoon
(smartphone).
Mobiel breedband totaal
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
mobiel breedband via een draagbare computer en/of via een mobiele
telefoon (smartphone).
Internet, algemene toepassingen
Het gebruikmaken van internet door bedrijven voor één of meer van de
volgende algemene toepassingen: training en opleiding en financiële
transacties.
Ten minste één algemene toepassing
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor één of meerdere
algemene toepassingen. Een bedrijf kan van meerdere toepassingen
tegelijkertijd gebruikmaken.
Internet, aangeboden faciliteiten
Het aanbieden door bedrijven op internet van faciliteiten/voorzieningen,
zoals klantondersteuning, werven van personeel en informatie over het
bedrijf en haar producten.
Ten minste één aangeboden faciliteit
Aantal bedrijven dat één of meerdere faciliteiten aanbiedt op internet.
Een bedrijf kan meerdere faciliteiten tegelijkertijd aanbieden.
Internet, communicatie met overheden
Het gebruikmaken van internet voor communicatie met overheden.
Bijvoorbeeld voor het elektronisch verzorgen van belastingaangiftes,
inschrijven op openbare aanbestedingen, aanvragen van bouwvergunningen
inclusief bijbehorende betalingen, subsidies en dergelijke en het
verkrijgen van overige informatie.
Ten minste één soort communicatie
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor communicatie
met overheden. Bedrijven kunnen meerdere vormen van contact met de
overheid hebben, bijvoorbeeld eerst een formulier downloaden en dat
vervolgens ingevuld elektronisch terugzenden.
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier
gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven
e-mail).
Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar,
algemeen toegankelijk), of via niet-openbare systemen waaronder Automated
Data Exchange (ADE).
Verkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het
verkopen van goederen en diensten.
Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier
gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief
handgeschreven e-mail).
Inkoop via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het inkopen
van goederen en diensten.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
ICT-applicaties: speciale software met een beperkte toepassing
(bijvoorbeeld een boekhoudpakket).
ERP-software
Aantal bedrijven met Enterprise Resource Planning (ERP) software.
ERP-software integreert systematisch de gegevens van de verschillende
bedrijfsonderdelen zoals inkoop, planning, logistiek en productie.
Open Source Software
Open source software is niet per definitie gratis en wordt gekenmerkt door
drie aspecten:
1 de broncode van de software is (gedeeltelijk) vrij beschikbaar;
2 iedereen mag aanvullingen of verbeteringen aanbrengen;
3 iedereen mag de software verder verspreiden.
Totaal open source software
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van open source software.
Automated Data Exchange (ADE)
Automatische gegevensuitwisseling: betreft gegevensuitwisseling tussen
bedrijven via internet of een ander netwerk, in een afgesproken format
(bijvoorbeeld XML, EDIFACT of XBRL). Een handgetypte e-mail valt hier dus
niet onder.
Ten minste één soort ADE
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van één of meer vormen van
automatische gegevensuitwisseling: Automated Data Exchange (ADE). Een
bedrijf kan meerdere vormen van ADE toepassen.
Supply Chain Management (SCM)
Supply Chain Management (SCM, ketenintegratie) betreft de integratie van
het bedrijfsproces en ICT-systeem van een bedrijf met dat van
zakenpartners om de beschikbaarheid en levering van producten/diensten te
coördineren. Het gaat om elektronische gegevensuitwisseling over verwachte
productie, voorraden, vraag, levering, productontwikkeling en dergelijke
en kan plaatsvinden via internet of een ander netwerk.
Een handgetypte e-mail valt hier niet onder.
Totaal bedrijven met SCM
Totaal aantal bedrijven dat aan Supply Chain Management (ketenintegratie)
doet.
Innovatieve activiteiten
Innovatie:
Het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten
(productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk
verbeterde productieprocessen (procesinnovatie). Daarnaast behoren ook
organisatorische innovatie en marketinginnovatie tot het concept
innovatie.
Innovatie kan grofweg in twee hoofdtypen worden ingedeeld: technologische
en niet-technologische innovatie. Technologische innovatie omvat
productinnovatie en procesinnovatie, niet-technologische innovatie
betreft organisatorische innovatie en marketinginnovatie.
Innovaties kunnen nieuw zijn voor een bedrijf, maar hoeven dat dan niet
te zijn voor de betreffende bedrijfstak of markt. Ook kan het zijn dat
een innovatie oorspronkelijk door het bedrijf zelf of door andere
bedrijven is voorbereid.
ICT-gebruik voor productinnovaties
Productinnovatoren:
Bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden
laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten.
Het betreft niet eerder op de markt gebrachte producten dan wel bestaande
producten met duidelijk verbeterde gebruiksmogelijkheden of een hogere
kwaliteit.
Was zeer belangrijk
ICT-gebruik voor procesinnovaties
Procesinnovatoren:
Bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden
laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde processen, logistiek of
ondersteunende processen ten behoeve van het voortbrengen van de
producten van het bedrijf. Het betreft hier niet eerder gebruikte
processen of het zijn bestaande, sterk verbeterde processen.
Organisatorische veranderingen vallen hier niet onder.
Was belangrijk
ICT-gebruik voor organisatieinnovaties
Organisatieinnovatoren
Bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden
laten ontwikkelen van een nieuwe of sterk verbeterde organisatie van het
bedrijf en/of managementmethoden.
Het betreft hier het integreren/reorganiseren van afdelingen/
bedrijfsfuncties en/of het veranderen van managementstructuren. Kennis-
en kwaliteitsmanagement en werkplekreorganisatie vallen hier ook onder.
Fusies en overnames vallen hier niet onder.
Was enigszins belangrijk
ICT-gebruik voor marketinginnovaties
Marketinginnovatoren
Bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden
laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde marketingconcepten en/of
-strategieën.
Bijvoorbeeld niet eerder toegepaste verkoopmethoden en/of het doorvoeren
van puur esthetische veranderingen aan producten.
Was onbelangrijk