Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland

Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland

Bevolkingskernen Bevolking Leeftijd en geslacht Totaal mannen en vrouwen Totaal (aantal) Bevolking Bevolking 2001 - 2008 Saldo binnen- en buitenlandse migratie Saldo binnenlandse migratie (aantal) Bevolking Bevolking 2001 - 2008 Saldo binnen- en buitenlandse migratie Saldo buitenlandse migratie (aantal) Wonen Woningvoorraad Totale woningvoorraad 2008 (aantal) Wonen Woningvoorraad Totale woningvoorraad 2001 (aantal) Nabijheid voorzieningen Winkels dagelijkse boodschappen Afstand tot grote supermarkt (km) Nabijheid voorzieningen Winkels dagelijkse boodschappen Afstand tot ov. dagel. levensmiddelen (km) Omgevingsadressendichtheid (OAD) (per km²) Stedelijkheid (code)
Aduard 2.180 -195 -15 880 865 0,4 0,4 292 5
Almere-Hout 1.065 -75 -25 445 440 5,7 4,6 132 5
Azewijn 210 -20 -5 75 70 3,9 0,3 66 5
Boekend (L.) 365 -5 0 135 130 1,6 2,4 428 5
Edam/Volendam 27.975 -755 -55 11.115 10.690 0,7 0,6 1.459 3
Exloo 1.375 -60 0 610 610 1,0 0,5 212 5
Fijnaart 4.325 110 -5 1.920 1.765 1,2 0,5 604 4
Gulpen 3.035 90 -20 1.425 1.340 0,6 0,4 488 5
Haaren-Kern 3.525 -235 -20 1.395 1.390 0,6 0,6 463 5
Ter Aar 4.125 -415 -5 1.595 1.510 0,5 0,4 554 4
Tuitjenhorn 2.900 190 -5 1.180 970 0,7 0,6 417 5
Urmond-West 775 -95 -5 320 370 0,9 1,3 447 5
Waspik 3.365 15 -20 1.290 1.230 0,5 0,4 454 5
2 000 tot 5 000 inwoners 1.092.195 3.360 -4.130 448.650 420.185 0,6 0,6 468 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over demografie, woningen, nabijheid van voorzieningen, oppervlakten en dichtheden voor steden en dorpen (bevolkingskernen) in Nederland.
Bevolkingskernen worden begrensd door de overgang van een aaneengesloten bebouwd gebied naar het buitengebied.
Gepresenteerde cijfers betreft de inwoners en woningen die aanwezig zijn binnen deze kernen.
Er worden geen gegevens over het gebied buiten de kernen gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar: Verslagjaar 2008.

Frequentie: Eenmalig.

Wijziging per 29 augustus 2014.
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door tabel 'Bevolkingskernen in Nederland 2011'.

Status van de cijfers.
Cijfers zijn afkomstig uit definitieve registers met uitzondering van de WOZ-registratie waar gebruik is gemaakt van voorlopige cijfers.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Bevolkingssamenstelling op 1 januari 2008.
Leeftijd en geslacht
Aantal gehele jaren dat op 1 januari 2008 is verstreken sinds de
geboortedatum van de persoon.
Totaal mannen en vrouwen
Het aantal geregistreerde mannen en vrouwen op 1 januari 2008.
Totaal
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen aselect
afgerond op veelvouden van 5.
Bevolking 2001 - 2008
Saldo binnen- en buitenlandse migratie
De toe- of afname van de bevolking als gevolg van binnenlandse-
en buitenlandse migratie.
Saldo binnenlandse migratie
Saldo van het aantal personen dat zich in de periode 1 januari 2001 tot
1 januari 2008 in een kern vestigde minus het aantal personen dat naar een andere kern of het gebied buiten de kern vertrok.
 
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen aselect
afgerond op veelvouden van 5.
Saldo buitenlandse migratie
Saldo van het aantal personen dat zich in de periode 1 januari 2001 tot
1 januari 2008 vanuit het buitenland in een kern vestigde (immigratie)
minus het aantal personen dat vanuit die kern naar het buitenland vertrok (emigratie).
Op het emigratiecijfer zijn de administratieve correcties toegepast.
 
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen aselect
afgerond op veelvouden van 5.
Wonen
De geregistreerde woongebouwen van Nederland op 1 januari 2008.
 
Het betreft hier de woningvoorraad, de wooneenhedenvoorraad en de
recreatiewoningvoorraad.
 
De cijfers zijn met ingang van 1992 gebaseerd op de administratieve
woningtelling met peildatum 1 januari 1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.
Woningvoorraad
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden. Om als woning te worden geclassificeerd moet een gebouw voldoen aan vier criteria:
 
1. Het dient zodanig te zijn gebouwd of verbouwd dat het geschikt is voor particuliere bewoning.
 
2. Het dient een eigen toegangsdeur te hebben, die direct vanaf de
openbare weg of via een gemeenschappelijke ruimte als een portiek,
galerij, trappenhuis of corridor toegang biedt tot de woonruimte.
 
3. Het dient tenminste 14 vierkante meter aan verblijfsruimte te bevatten.
De verblijfsruimte wordt tussen de muren gemeten en is de in de woning
gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. Hieronder vallen onder meer de keuken, woonkamer(s), slaapkamer(s) en werk- en
hobbykamer(s). Niet tot de verblijfsruimte behoren de verkeersruimte,
toiletruimte, badruimte, bergruimte en technische ruimte.
 
4. Het dient te beschikken over een toilet en over een keukeninrichting
die is bestemd voor bereiding van complete maaltijden.
 
De zogenoemde bedrijfswoningen vormen een specifieke groep. Deze zijn
volgens de bouw bestemd voor zowel bewoning door een particulier
huishouden als voor de uitoefening van een bepaald beroep of bedrijf.
Er zijn twee soorten bedrijfswoningen: boerderijen of tuinderswoningen en woningen met winkel en/of werkplaats. Het tweede en het vierde criterium voor woningen zijn aangepast aan enkele specifieke eigenschappen van bedrijfswoningen. Naast de bouwtechnische criteria kan er ook sprake zijn van een juridisch criterium.
Totale woningvoorraad 2008
Totaal aantal woongebouwen uit de woningvoorraad per 1 januari 2008.
 
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen aselect
afgerond op veelvouden van 5.
Totale woningvoorraad 2001
Totaal aantal woongebouwen uit de woningvoorraad van 1 januari 2001 die zijn gelegen binnen de kernafbakening van 2008.
 
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen aselect
afgerond op veelvouden van 5.
Nabijheid voorzieningen
De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde
voorziening, berekend over de weg.
 
Als afstand geldt de afstand tot de dichtsbijzijnde voorziening per 2008,
tenzij anders aangegeven.
 
De afstand is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden.
Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen.
Verbindingen via het buitenland worden echter niet meegenomen. Ook wordt er geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige
inrijverboden, behalve bij rijks- en provinciale wegen.
 
De gemiddeld kortste afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners van een kern de exacte ligging (x,y-coördinaat) van het adres kon worden vastgesteld.
Winkels dagelijkse boodschappen
Afstand tot grote supermarkt
De gemiddelde afstand van alle inwoners tot de dichtstbijzijnde grote
supermarkt, berekend over de weg.
 
Grote supermarkt
Winkel met meerdere soorten dagelijkse artikelen en een minimale
oppervlakte van 150 m².
Afstand tot ov. dagel. levensmiddelen
Afstand tot overige dagelijkse levensmiddelen.
 
De gemiddelde afstand van alle inwoners tot een van de dichtstbijzijnde
overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen, berekend over de weg.
 
Overige winkel voor dagelijkse levensmiddelen
Groenteboer, bakker, vlaaienwinkel, toko, chocoladewinkel,
koffie/theewinkel, delicatessenwinkel, kaaswinkel, mini supermarkt,
notenwinkel, poelier, reformwinkel, slagerij, slijterij, tabakswinkel,
visboer, zoetwarenwinkel, ziekenhuiswinkel en vrij toegankelijke winkel
op kampeerterrein.
Omgevingsadressendichtheid (OAD)
De OAD is gedefinieerd als het gemiddelde aantal adressen dat een adres in zijn omgeving heeft. Als omgeving van het adres wordt een cirkel aangehouden met een straal van één kilometer.
 
De OAD is het gemiddelde van de OAD van alle adressen in de betreffende kern. De OAD wordt uitgedrukt in adressen per vierkante kilometer.
 
Het CBS gebruikt de OAD ter bepaling van de stedelijkheid van een
bepaald gebied (rastervierkant, wijk, buurt, gemeente).
Adressen en de coördinaten van de rastervierkanten zijn afkomstig uit het Geografisch basisregister (GBR) dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
Dit register bevat alle adressen van Nederland die zijn voorzien van de
postcode, de gemeentecode, de wijk- en buurtcode en het betrokken 500 bij 500 meter vierkant. De waarde van de OAD wordt per vierkant berekend en toegekend aan alle adressen in dit vierkant.
 
Voor meer informatie over de OAD en zijn rol in de bepaling van de
stedelijkheid van een gebied wordt verwezen naar het artikel:
'Een nieuwe maatstaf voor stedelijkheid: de omgevingsadressendichtheid'
in de Maandstatistiek van de bevolking, jaargang 40, juli 1992, 14-27,
CBS.
Stedelijkheid
De indeling naar stedelijkheid is gebaseerd op de gemiddelde
omgevingsadressendichtheid van een kern.
 
Allereerst is voor ieder adres binnen de kern de adressendichtheid
vastgesteld van een gebied met een straal van 1 kilometer.
De omgevingsadressendichtheid van een kern is de gemiddelde waarde hiervan en wordt uitgedrukt in adressen per km².
 
De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassegrenzen van 2500,
1500, 1000 en 500 adressen per km².
De volgende klassen worden onderscheiden:
1. Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer);
2. Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500);
3. Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500);
4. Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000);
5. Niet-stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500).
 
Meer informatie is opgenomen in de Maandstatistiek van de bevolking,
juli 1992, en het Statistisch magazine nr.3, 1992.