Milieurekeningen; watergebruik naar verschillende gebruikersgroepen

Milieurekeningen; watergebruik naar verschillende gebruikersgroepen

Watergebruikers Perioden Gebruik van leidingwater (mln m3) Gebruik van grondwater Totaal gebruik van grondwater (mln m3) Gebruik van oppervlakte water (mln m3)
Totaal watergebruikers 2008 1.093,1 972,2 13.285,5
Particuliere huishoudens 2008 718,2 . .
Totaal producenten 2008 374,9 . .
Totaal landbouw, bosbouw en visserij 2008 47,5 51,7 22,6
Akkerbouw 2008 1,1 7,5 3,7
Tuinbouw 2008 7,2 9,0 4,6
Veeteelt 2008 33,9 32,4 10,2
Overige landbouw 2008 5,1 2,9 4,0
Visserij 2008 0,1 - -
Delfstoffenwinning 2008 4,2 0,1 1,1
Totaal industrie 2008 200,0 155,5 3.296,4
Voedings- en genotmiddelenindustrie 2008 55,9 51,1 141,8
Textiel- en lederindustrie 2008 1,1 2,8 4,5
Papierindustrie 2008 3,6 18,6 106,5
Uitgeverijen en drukkerijen 2008 1,9 0,7 0,3
Aardolie-industrie 2008 22,2 0,0 776,9
Chemische basisproductenindustrie 2008 47,6 9,2 1.963,2
Chemische eindproductenindustrie 2008 11,4 17,0 55,7
Rubber- en kunststofindustrie 2008 1,4 24,2 13,0
Basismetaalindustrie 2008 36,2 17,4 226,3
Metaalproductenindustrie 2008 3,8 2,5 2,0
Machine-industrie 2008 2,7 0,8 0,5
Electrotechnische industrie 2008 3,8 3,0 0,5
Transportmiddelenindustrie 2008 2,5 0,4 1,1
Overige industrie 2008 5,9 7,7 4,1
Totaal energie- en waterleidingbedrijven 2008 3,4 763,7 9.534,6
Energiebedrijven 2008 3,3 1,7 9.044,6
Waterleidingbedrijven 2008 0,1 762,0 490,0
Bouwnijverheid 2008 9,6 . .
Handel, horeca en reparatie 2008 26,1 . .
Vervoer, opslag en communicatie 2008 8,4 . .
Financiële en zakelijke dienstverlening 2008 30,7 . .
Overheid 2008 16,6 . .
Totaal zorg en overige dienstverlening 2008 28,4 . .
Gezondheids- en welzijnszorg 2008 17,7 . .
Milieudienstverlening 2008 3,7 1,2 430,8
Overige diensten 2008 7,1 . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de
waterrekeningen samen. Hierin kan men het (fysieke) gebruik van water
door de Nederlandse activiteiten terugvinden.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van leidingwater,
gebruik en de onttrekking van grondwater en van oppervlaktewater.
Het gebruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan
huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische
activiteit (inclusief huishoudens), per soort water en per jaar de omvang
van het gebruik wordt weergegeven. De soorten water die worden meegenomen
zijn leidingwater, grondwater oppervlaktewater.
Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de econo-
mische gegevens in de Nationale rekeningen, is het mogelijk om het
effect van de economische prestaties van Nederland voor het gebruik van
water uit het natuurlijk milieu cijfermatig in beeld te brengen.
Met behulp van de waterrekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opge-
steld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende soorten water
voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003.

Frequentie: jaarlijks (t/m 2008).

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Toelichting onderwerpen

Gebruik van leidingwater
Gebruik van water met drinkwaterkwaliteit geproduceerd door de
waterleidingsbedrijven.
Dit is gezuiverd grond- of oppervlaktewater dat door een buizennet wordt
getransporteerd.
Gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven
komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Totaal gebruik van grondwater
Gebruik van water dat uit de ondergrond wordt opgepompt of naar boven
komt. Dit kan zoet, maar ook brak of zout zijn.
Gebruik van oppervlakte water
Gebruik van water van binnenwateren zoals rivieren, meren, kanalen (met
uitzondering van grondwater), overgangswater, kustwateren en, voorzover
het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren (o.a. de zee).