Inkomensverdeling; alle huishoudens met inkomen naar regio, 2005-2014

Inkomensverdeling; alle huishoudens met inkomen naar regio, 2005-2014

Hoogte van het inkomen Regio's Perioden Huishoudens met inkomen Aantal huishoudens (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Mediaan besteedbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro)
Totaal huishoudens Nederland 2014 7.771,7 34,6 28,4 24,4 21,3
Totaal huishoudens Aa en Hunze 2014 11,3 36,7 31,3 25,6 22,3
Totaal huishoudens Amsterdam 2014 443,5 30,9 23,6 23,7 19,4
Totaal huishoudens Groningen (gemeente) 2014 115,9 23,8 19,1 18,5 16,6
Totaal huishoudens Heerlen 2014 45,8 28,2 23,7 21,3 18,9
Totaal huishoudens Mill en Sint Hubert 2014 4,5 37,5 32,4 25,1 22,3
Totaal huishoudens Nissewaard 2014 38,9 35,2 30,6 24,9 22,7
Totaal huishoudens Voerendaal 2014 5,5 38,2 32,8 26,6 23,6
Totaal huishoudens Zwolle 2014 58,4 32,8 27,7 23,4 21,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het besteedbaar inkomen van alle huishoudens in Nederland met inkomen (incl. personen die in tehuizen en inrichtingen verblijven) uitgesplitst naar hoogte van het inkomen.

De gegevens over het inkomen komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. De inkomensgegevens hebben betrekking op het aangegeven onderzoeksjaar; de peildatum van de bevolking is 1 januari van het jaar volgend op het inkomensonderzoeksjaar.
Met ingang van het RIO 2010 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten van het RIO (2005 – 2009) zijn gebaseerd op een steekproef van ca. 2 miljoen huishoudens. Om vergelijking tussen 2010 integraal en 2009 steekproef mogelijk te maken zijn voor 2009 eveneens op basis van integrale waarneming uitkomsten gepubliceerd waardoor voor het jaar 2009 (breukjaar) zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming zijn opgenomen.

De cijfers zijn uitgesplitst naar
- landsdeel
- provincie
- COROP-gebied
- grootstedelijke agglomeratie
- stadsgewest
- gemeente
per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Vanaf het onderzoeksjaar 2007 hebben er verbeteringen plaatsgevonden in het inkomensproductiesysteem van het Regionaal Inkomensonderzoek(RIO). Deze verbeterde onderzoeksmethode is ook toegepast op RIO2006 en RIO2005, zodat er vanaf 2005 een reeks vergelijkbare cijfers ontstaat. Er moet rekening gehouden worden met geringe verschillen bij een vergelijk van deze uitkomsten met reeds gepubliceerde RIO onderzoeksresultaten.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2005 t/m 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met inkomen
Aantal huishoudens
Aantal huishoudens met inkomen op 31 december van het onderzoeksjaar.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden.
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e),
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, - premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen. Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden.
Mediaan besteedbaar inkomen
Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van huishoudens met inkomen van laag naar hoog worden gerangschikt. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met
- betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e),
- premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden,
- premies ziektekostenverzekeringen, en
- belastingen op inkomen en vermogen.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per huishouden. Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen gestandaardiseerd. Bij het standaardiseren wordt het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn equivalentiefactoren beschikbaar die afgestemd zijn op het aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uit drukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Hierbij is de CBS-equivalentieschaal gebruikt, waarbij het eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen. Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per huishouden.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van huishoudens met inkomen van laag naar hoog worden gerangschikt. Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen gestandaardiseerd. Bij het standaardiseren wordt het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn equivalentiefactoren beschikbaar die afgestemd zijn op het aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uit drukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Hierbij is de CBS-equivalentieschaal gebruikt, waarbij het eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen.