Bureau Slachtofferhulp; aangemelde zaken en verleende diensten 2009-2013

Bureau Slachtofferhulp; aangemelde zaken en verleende diensten 2009-2013

Perioden Aangemelde zaken Totaal aangemelde zaken (aantal) Aangemelde zaken Aangemeld door de politie (aantal) Aangemelde zaken Eigen initiatief cliënt (aantal) Aangemelde zaken Aangemeld door externe partij (aantal) Verleende diensten Totaal verleende diensten (aantal) Verleende diensten Gestructureerde opvang (aantal) Verleende diensten Andere emotionele ondersteuning (aantal) Verleende diensten Hulp bij verhalen van schade via Voegen (aantal) Verleende diensten Hulp bij verhalen van schade via Fondsen (aantal) Verleende diensten Hulp bij verhalen van schade via Verzekering tegenpartij (aantal) Verleende diensten Begeleiding bij strafproces (aantal) Verleende diensten Opstellen SSV en begeleiden spreekrecht (aantal) Verleende diensten Slachtoffer dader gesprek (aantal) Verleende diensten Praktische ondersteuning (aantal) Verleende diensten Doorverwijzen naar externe partij (aantal) Verleende diensten Opvang bij crisissituatie (aantal) Verleende diensten Opvang bij rampen/calamiteiten (aantal) Verleende diensten Brief door administratie (aantal) Verleende diensten Ondersteunende gesprekken (aantal)
2009 145.528 127.042 14.377 4.109 126.351 1151 38309 7774 3361 1155 3370 4157 86 19691 4028 1.022 27 42.220
2010 162.062 133.709 23.629 4.724 107.847 8346 4187 959 4204 4317 112 24653 5688 1.089 28 42.018 12.246
2011 193.887 165.122 24.384 4.381 155.196 10124 4426 924 7225 4077 141 28095 5711 2 - 63.701 30.770
2012 220.342 190.233 25.674 4.435 166.604 12130 4734 1213 7627 4392 192 28437 5265 72.598 30.005
2013 226.067 180.790 27.180 18.097 155.597 12962 3885 1339 10441 4194 247 31280 5368 49.666 36.215
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft een overzicht van bij Slachtofferhulp Nederland aangemelde zaken en verleende diensten. In de tabel wordt bij de aangemelde zaken onderscheid gemaakt naar de wijze van aanmelden en de verleende diensten worden uitgesplitst naar wijze van dienstverlening. Deze tabel is een voortzetting van de stopgezette tabel: Bureau Slachtofferhulp; beëindigde zaken en verleende diensten. In 2009 is Slachtofferhulp Nederland overgegaan op een nieuw registratiesysteem.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2009 tot en met 2013 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aangemelde zaken
In het betreffende verslagjaar bij de bureaus van Slachtofferhulp Nederland aangemelde en goedgekeurde zaken.
Totaal aangemelde zaken
Aangemeld door de politie
Eigen initiatief cliënt
Het aantal is inclusief de aanmeldingen via de hulplijn telefoon.
Aangemeld door externe partij
Aangemeld door bijvoorbeeld: de huisarts, raad voor de kinderbescherming of maatschappelijk werk.
Verleende diensten
In het betreffende verslagjaar door de bureaus van Slachtofferhulp Nederland verleende diensten.
Totaal verleende diensten
Gestructureerde opvang
Opvang van slachtoffers volgens een protocol. Bijvoorbeeld een gestructureerde volgorde van onderwerpen die tijdens een serie van gesprekken aan bod komen.
---
Gestructureerde opvang is vanaf 2010 geteld in de categorie ondersteunende gesprekken.
Andere emotionele ondersteuning
Hulpverlening waarbij het slachtoffer wordt geholpen het incident te verwerken, anders dan door gestructureerde opvang. Voorbeelden zijn hulp bij angst en dreiging, verlies en rouw en conflicthantering.
---
Andere emotionele ondersteuning is vanaf 2010 geteld in de categorie ondersteunende gesprekken.
Hulp bij verhalen van schade via
Voegen
Hulp aan slachtoffers bij het indienen van een schadeclaim tegen de verdachte in het strafproces door middel van een zogenoemd voegingsformulier. Voegen is de juridische term voor toevoegen aan de stukken die gebruikt worden in de rechtzaak tegen de verdachte. Het Wetboek van Strafvordering maakt het mogelijk dat het slachtoffer in het strafproces aanspraak op schadevergoeding kan maken. Hij moet zich dan als benadeelde partij voegen in het strafproces met vordering. Als de rechter de vordering toewijst moet het slachtoffer zelf in actie komen om ervoor te zorgen dat hij de vordering ook int bij de verdachte. Met de invoering van de Wet Terwee in 1995 zijn de wettelijke mogelijkheden voor het slachtoffer tot schadevergoeding vergroot. Zo heeft de strafrechter de mogelijkheid om uit zichzelf de verdachte tot een schadevergoeding te veroordelen: de schadevergoedingsmaatregel. Het voordeel hiervan is, anders dan bij de "vordering benadeelde partij", dat als de rechter deze straf oplegt, de officier van justitie de inning van de schade voor zijn rekening neemt en het geïnde bedrag aan het slachtoffer doorbetaalt.
Fondsen
Hulp aan slachtoffers van geweldsmisdrijven bij het verkrijgen van een tegemoetkoming in de schade van de overheid, via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hulp aan slachtoffers met schade aan motorvoertuigen via het Waarborgfonds (motorverkeer) als de schade is aangericht door een onverzekerde chauffeur, door een onbekende dader of met een gestolen auto.
Verzekering tegenpartij
Hulp aan slachtoffers bij het verkrijgen van een tegemoetkoming in de schade van de verzekering van de dader.
Begeleiding bij strafproces
Steun aan slachtoffers tijdens het bijwonen van de zitting van de rechtbank. Het slachtoffer kan opgeroepen worden als getuige of kan als toeschouwer de zitting bijwonen. In het strafproces kan het slachtoffer op verschillende manieren een rol spelen. Naast de aangifte van een delict, die overigens iedereen kan doen die kennis heeft van een strafbaar feit, kan het slachtoffer voor bepaalde delicten een klacht indienen. Een klacht is een bijzonder soort aangifte. Een klacht is een aangifte met het verzoek om vervolging.
Opstellen SSV en begeleiden spreekrecht
Hulp aan slachtoffers bij het opstellen en eventueel het afleggen van een
slachtofferverklaring. In 2004 werd de schriftelijke slachtofferverklaring (SSV) landelijk ingevoerd. Sinds 2005 hebben slachtoffers het wettelijke recht om ter zitting een mondelinge verklaring af te leggen over de gevolgen van het delict (het spreekrecht). Het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring zijn bedoeld voor slachtoffers of nabestaanden van misdrijven waar acht jaar of meer gevangenisstraf voor kan worden gegeven. Ook zijn het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring bedoeld voor een aantal andere in de wet omschreven misdrijven. Hieronder vallen onder andere bepaalde zedenmisdrijven, stalking, bedreiging en mishandeling welke dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad. Daarnaast is het spreekrecht en de schriftelijke slachtofferverklaring bedoeld voor slachtoffers of nabestaanden van zwaar lichamelijk letsel door schuld of een verkeersongeval met dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. Op 1 januari 2005 is de wet 'invoering van spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden.' in werking getreden. In gevallen van ernstig persoonlijk slachtofferschap, vooral in zedenzaken, ligt de schade vooral op het emotionele vlak. Een slachtoffer of diens nabestaande kan op de terechtzitting een verklaring afleggen over de gevolgen die het tenlastegelegde feit bij hem teweeggebracht heeft. Dit spreekrecht bestaat alleen voor bepaalde ernstige misdrijven. Het spreekrecht betekent niet dat het slachtoffer medebeslissingsrecht heeft in de afdoening van 'zijn' strafzaak.
Slachtoffer dader gesprek
Een slachtoffer-dadergesprek is een contact tussen een slachtoffer en de dader, dat beiden de kans geeft de andere kant van het misdrijf te zien. Door samen naar de gevolgen, motieven en vragen rondom het misdrijf te kijken kunnen slachtoffers en daders zich anders tot elkaar gaan verhouden. Een slachtoffer-dadergesprek vindt plaats op vrijwillige basis en altijd onder begeleiding van een professionele bemiddelaar. In Nederland kan een slachtoffer-dadergesprek niet als strafmaatregel worden opgelegd. Deelnemers aan een slachtoffer-dadergesprek kunnen Justitie door middel van een gezamenlijk verslag wel informeren over het contact. Hierdoor kan een rechter deelname aan een slachtoffer-dadergesprek mee laten wegen in het strafproces. Een slachtoffer-dadergesprek kan overigens ook plaatsvinden na het afronden van het strafproces.
Praktische ondersteuning
Hieronder valt de steun die Slachtofferhulp verleent bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven. Verder geeft Slachtofferhulp ondersteuning bij bezoek aan andere instellingen en het blokkeren van bank-/giropassen. Ook juridische ondersteuning bij tijdelijk huisverbod wordt hier geteld.
Doorverwijzen naar externe partij
Slachtofferhulp Nederland kan cliënten verwijzen naar professionele hulpverleners zoals huisartsen, advocaten en maatschappelijk werk.
Opvang bij crisissituatie
Vanaf 2012 wordt "Opvang bij crisissituatie" niet meer als verleende dienst geregistreerd door Slachtofferhulp Nederland.
Opvang bij rampen/calamiteiten
Vanaf 2012 wordt "Opvang bij rampen/calamiteiten" niet meer als verleende dienst geregistreerd door Slachtofferhulp Nederland.
Brief door administratie
Informatie aan de slachtoffers over het stadium waarin het politieonderzoek zich bevindt, of de dader (inmiddels) bekend is of over het verdere verloop van de zaak.
Ondersteunende gesprekken
De categorieën gestructureerde opvang en andere emotionele ondersteuning vallen sinds 2010 onder ondersteunende gesprekken.