Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte; 2005-2010

Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte; 2005-2010

Categorie verkrijger Grootteklasse netto verkrijging Perioden Verkrijger (aantal) Bruto verkrijging (1 000 euro) Gemiddelde bruto verkrijging (1 000 euro) Verschuldigde belasting (1 000 euro) Gemiddelde verschuldigde belasting (1 000 euro) Netto verkrijging (1 000 euro) Gemiddelde netto verkrijging (1 000 euro)
Totaal Totaal 2010* 177.060 12.025.914 68 1.321.270 7 10.704.644 60
Weduwen Totaal 2010* 16.410 2.094.306 128 28.249 2 2.066.057 126
Weduwnaars Totaal 2010* 7.090 738.965 104 6.802 1 732.163 103
Samenwonenden Totaal 2010* 1.070 181.359 170 2.337 2 179.022 168
Kinderen van 23 jaar en ouder Totaal 2010* 90.850 6.240.879 69 614.501 7 5.626.378 62
Kinderen jonger dan 23 jaar Totaal 2010* 2.870 149.995 52 13.939 5 136.056 47
Kleinkinderen Totaal 2010* 5.540 195.998 35 24.509 4 171.488 31
Broers en zusters Totaal 2010* 0 . . . . . .
Ouders Totaal 2010* 1.050 46.244 44 7.377 7 38.867 37
Niet- of ver verwanten Totaal 2010* 49.420 2.016.319 41 623.555 13 1.392.763 28
Rechtspersonen algemeen belang Totaal 2010* 2.740 359.679 131 0 0 359.679 131
Onbekend Totaal 2010* 30 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de verkrijgingen door erfgenamen uit de nalatenschappen van de in een bepaald jaar overleden mensen waarvoor aangifte successie is gedaan. De reeks is in deze opzet stopgezet omdat er wordt gewerkt aan een nieuwe reeks cijfers over nalatenschappen en verkrijgingen.

Verkrijgers (erfgenamen), (gemiddelde) bedragen van de verkrijging (erfenis) en verschuldigde belasting worden onderscheiden naar categorie verkrijger en het bedrag van de verkrijging.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2010.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 - 2009 zijn definitief.
De cijfers over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Vanaf 2010 zijn de heffing van de erfbelasting en het aangiftebiljet erfbelasting gewijzigd. Als gevolg hiervan zijn de gegevens van de nalatenschappen en verkrijgingen vanaf 2010 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens 2005-2009. Voor de tabel van de verkrijgers is de indeling naar categorie verkrijger gewijzigd: ‘broers en zussen’ zijn samengevoegd met ‘niet- of ver verwanten’.

De reeks in de nieuwe opzet wordt halverwege 2017 verwacht. Deze nieuwe reeks bevat cijfers voor de periode 2005 tot en met 2014.

Toelichting onderwerpen

Verkrijger
Erfgenaam die (een deel uit) een nalatenschap verkrijgt.
Bruto verkrijging
Het bedrag uit een nalatenschap dat verkregen wordt door de
erfgenamen voordat hierover successierecht (belasting) betaald is.
Gemiddelde bruto verkrijging
Het gemiddelde bedrag uit een nalatenschap dat verkregen wordt door de erfgenamen voordat hierover successierecht (belasting) betaald is.
Verschuldigde belasting
Successierecht (belasting) over het bedrag uit de nalatenschap dat door de erfgenamen verkregen is.
Gemiddelde verschuldigde belasting
Het gemiddelde bedrag aan successierecht (belasting) over het bedrag uit de nalatenschap dat door de erfgenamen verkregen is.
Netto verkrijging
Het bedrag uit een nalatenschap dat verkregen wordt door de
erfgenamen na aftrek van het verschuldigde successierecht (belasting).
Gemiddelde netto verkrijging
Het gemiddelde bedrag uit een nalatenschap dat verkregen wordt door de erfgenamen na aftrek van het verschuldigde successierecht (belasting).