Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio 2007-2016

Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio 2007-2016

Baten/lasten/saldo Perioden Regio's Provinciale functies in mln euro Totaal provincale functies (mln euro) Provinciale functies in mln euro Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Provinciale functies in mln euro Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Provinciale functies in mln euro Verkeer en vervoer Totaal verkeer en vervoer (mln euro) Provinciale functies in mln euro Waterhuishouding Totaal waterhuishouding (mln euro) Provinciale functies in mln euro Milieubeheer Totaal milieubeheer (mln euro) Provinciale functies in mln euro Recreatie en natuur Totaal recreatie en natuur (mln euro) Provinciale functies in mln euro Economische en agrarische zaken Totaal economische en agrarische zaken (mln euro) Provinciale functies in mln euro Welzijn Totaal welzijn (mln euro) Provinciale functies in mln euro Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Provinciale functies in mln euro Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financiering en alg. dekkingsmid. (mln euro)
Baten 2012 Nederland 14.033,3 23,8 2,1 1.254,9 49,1 106,3 323,5 589,5 1.160,9 65,4 10.457,9
Baten 2013 Nederland 10.275,4 36,1 0,8 1.088,8 16,7 138,6 278,7 369,5 1.171,5 44,2 7.130,3
Baten 2014 Nederland 9.879,2 37,6 0,8 1.003,1 26,8 125,1 179,9 444,6 1.199,0 73,3 6.789,0
Baten 2015 Nederland 10.247,2 54,8 0,3 1.601,9 21,9 149,4 193,9 567,2 9,5 78,0 7.570,3
Baten 2016 Nederland 11.763,2 52,0 0,7 1.066,9 53,8 106,8 249,8 352,1 24,6 114,4 9.742,0
Lasten 2012 Nederland 14.033,3 350,7 11,7 2.400,0 166,3 580,7 650,8 964,8 1.927,1 370,7 6.610,6
Lasten 2013 Nederland 10.275,4 348,8 10,5 2.189,2 99,9 509,9 721,6 602,7 1.825,8 385,3 3.581,7
Lasten 2014 Nederland 9.879,2 366,2 11,8 2.508,8 120,1 415,5 894,2 608,2 1.692,7 375,2 2.886,5
Lasten 2015 Nederland 10.247,2 362,6 12,3 3.158,9 99,6 444,9 678,5 584,3 432,6 348,8 4.124,8
Lasten 2016 Nederland 11.763,2 356,2 6,3 2.961,6 127,4 426,6 786,1 589,7 403,3 298,1 5.808,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de lasten en de baten van de provincies. De gegevens zijn gespecificeerd naar functies (beleidsterreinen) van de provincies. De tabel geeft ook de baten min de lasten per functie (het saldo). Alle gegevens worden weergegeven per provincie en naar landsdelen. De gegevens zijn afkomstig uit de provincierekeningen. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro's als in euro's per inwoner vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Provinciale functies in mln euro
Beleidsterreinen waarop de provincie actief is. De gebruikte indeling is voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Totaal provincale functies
Totaal provinciale functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat. De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
Het totaal van de functies Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Kabinetszaken, Bestuurlijke organisatie, Financieel toezicht, Uitvoering overige wettelijke regelingen, Overige zaken betreffende algemeen bestuur en Overige baten en lasten.
Totaal algemeen bestuur
Het totaal van de functies Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Kabinetszaken, Bestuurlijke organisatie, Financieel toezicht, Uitvoering overige wettelijke regelingen, Overige zaken betreffende algemeen bestuur en Overige baten en lasten.
Openbare orde en veiligheid
Het totaal van de functies Openbare orde en veiligheid algemeen, Openbare orde en veiligheid en Overige beschermende maatregelen.
Totaal openbare orde en veiligheid
Deze hoofdfunctie bestaat uit het totaal van de functies Openbare orde en veiligheid algemeen, Openbare orde en veiligheid en Overige beschermende maatregelen.
Verkeer en vervoer
Het totaal van de functies Verkeer en vervoer algemeen, Landwegen, Boot- en veerdiensten, Waterwegen en Vervoer.
Totaal verkeer en vervoer
Deze hoofdfunctie bestaat uit het totaal van de functies Verkeer en vervoer algemeen, Landwegen, Boot- en veerdiensten, Waterwegen en Vervoer.
Waterhuishouding
Het totaal van de functies Waterhuishouding algemeen, Waterschapsaangelegenheden, Waterkeringen, Kwantitatief beheer oppervlaktewater, Kwantitatief beheer grondwater en Landaanwinning.
Totaal waterhuishouding
Het totaal van de functies Waterhuishouding algemeen, Waterschapsaangelegenheden, Waterkeringen, Kwantitatief beheer oppervlaktewater, Kwantitatief beheer grondwater en Landaanwinning.
Milieubeheer
Het totaal van de functies Milieubeheer algemeen, Kwalitatief beheer oppervlaktewater, Kwalitatief beheer grondwater en bodem, Bestrijding luchtverontreiniging, Bestrijding geluidshinder, Vergunningverlening en handhaving en Ontgrondingen.
Totaal milieubeheer
Het totaal van de functies Milieubeheer algemeen, Kwalitatief beheer oppervlaktewater, Kwalitatief beheer grondwater en bodem, Bestrijding luchtverontreiniging, Bestrijding geluidshinder, Vergunningverlening en handhaving en Ontgrondingen.
Recreatie en natuur
Het totaal van de functies Recreatie en natuur algemeen, Recreatie en Natuur.
Totaal recreatie en natuur
Het totaal van de functies Recreatie en natuur algemeen, Recreatie en Natuur.
Economische en agrarische zaken
Het totaal van de functies Algemene economische aangelegenheden, Bevordering economische activiteiten, Nutsvoorzieningen en Agrarische aangelegenheden.
Totaal economische en agrarische zaken
Het totaal van de functies Algemene economische aangelegenheden, Bevordering economische activiteiten, Nutsvoorzieningen en Agrarische aangelegenheden.
Welzijn
Het totaal van de functies Welzijn algemeen, Educatie, Lichamelijke vorming en sport, Kunst en oudheidkunde, Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling, Maatschappelijke voorzieningen, Volksgezondheid, Ouderenzorg en Jeugdhulpverlening.
Totaal welzijn
Het totaal van de functies Welzijn algemeen, Educatie, Lichamelijke vorming en sport, Kunst en oudheidkunde, Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling, Maatschappelijke voorzieningen, Volksgezondheid, Ouderenzorg en Jeugdhulpverlening.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het totaal van de functies Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting algemeen, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Stedelijke vernieuwing.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Deze hoofdfunctie bestaat uit het totaal van de functies Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting algemeen, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Stedelijke vernieuwing.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Deze hoofdfunctie geeft de algemene middelen weer waaruit de gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financiering en alg. dekkingsmid.
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Deze hoofdfunctie geeft de algemene middelen weer waaruit de gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.