Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector 2006-2009

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Overige kenmerken werknemer Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baan Uurloon (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal Totaal 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2009 12 2 3,67 104 104 1.300 1.250 50 0 7,4 7,4 339 1.718
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2009 568 207 6,06 329 322 4.280 3.940 330 0 14,2 13,9 637 1.748
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2009 812 529 11,55 1.121 1.099 14.880 13.450 1.430 90 25,2 24,9 1.142 1.754
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2009 840 700 15,84 1.962 1.933 26.610 23.550 3.070 350 32,3 31,9 1.464 1.757
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2009 815 680 19,06 2.357 2.324 32.320 28.280 4.040 570 32,3 31,9 1.463 1.753
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2009 935 757 21,43 2.570 2.534 35.490 30.850 4.650 730 31,3 30,9 1.418 1.752
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2009 989 793 22,58 2.674 2.635 37.050 32.090 4.960 750 31,0 30,5 1.401 1.747
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2009 969 781 23,17 2.738 2.700 37.940 32.860 5.080 670 31,0 30,6 1.398 1.735
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2009 842 682 23,64 2.782 2.747 38.550 33.390 5.160 570 31,0 30,6 1.394 1.720
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2009 663 536 24,13 2.803 2.772 38.830 33.640 5.190 570 30,8 30,5 1.379 1.705
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2009 308 226 24,09 2.533 2.510 35.510 30.390 5.120 670 28,0 27,7 1.250 1.705
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2009 60 27 19,14 1.264 1.250 17.110 15.160 1.950 730 17,4 17,3 784 1.737
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder 2009 6 2 14,50 924 917 12.180 11.090 1.090 720 16,8 16,7 759 1.749
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: Nederlands 2009 7.461 5.642 20,15 2.235 2.205 30.770 26.820 3.950 530 29,1 28,7 1.313 1.737
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) 2009 135 111 21,34 2.671 2.624 37.560 32.050 5.510 390 32,8 32,2 1.475 1.794
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) 2009 100 77 11,41 1.426 1.370 18.880 17.110 1.760 40 32,3 31,3 1.441 1.857
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: overige landen 2009 123 93 17,92 2.028 1.996 28.320 24.330 3.980 240 29,6 29,2 1.337 1.772
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere
kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken werknemer, cao-sector.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Gemiddelde beloning per baan
Uurloon
Het gemiddeld uurloon per jaar is het overeengekomen bruto loon
(exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale
waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond
uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en
algemeen erkende feestdagen).
Het gehanteerde loonbegrip komt overeen met dat van het maandloon
exclusief overwerkloon en het arbeidsduurbegrip met dat van de jaarlijkse
arbeidsduur. Het uurloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door de bijbehorende jaarsom van de uren.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere
beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde
belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de
auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en
exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende
jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het
jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.
Gemiddelde arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de
prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte-
en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar
exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren
per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met
vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse
arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar
in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door
de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende
bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van
één arbeidsjaar op.