Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, cao-sector 2006-2009

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, cao-sector 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Kenmerken baan Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baan Uurloon (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal Totaal 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis 2009 392 223 12,27 1.052 1.025 13.910 12.630 1.280 40 22,3 21,9 1.002 1.761
Totaal Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis 2009 408 143 11,88 615 608 8.160 7.380 790 20 13,5 13,4 614 1.755
Totaal Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder 2009 197 178 33,47 4.608 4.604 58.620 55.290 3.320 4.130 35,9 35,9 1.651 1.823
Totaal Totaal Totaal Soort baan: stageplek 2009 74 57 2,85 317 316 3.900 3.810 100 0 29,0 29,0 1.332 1.740
Totaal Totaal Totaal Soort baan: WSW 2009 96 85 12,08 1.491 1.488 19.990 17.900 2.090 0 32,2 32,2 1.479 1.677
Totaal Totaal Totaal Soort baan: overig 2009 6.652 5.238 20,40 2.359 2.325 32.700 28.310 4.390 480 30,3 29,9 1.368 1.737
Totaal Totaal Totaal Contractsoort: bepaalde tijd 2009 2.193 1.411 14,53 1.387 1.362 18.580 16.640 1.940 160 24,9 24,6 1.125 1.749
Totaal Totaal Totaal Contractsoort: onbepaalde tijd 2009 5.429 4.334 21,23 2.484 2.449 34.590 29.800 4.780 530 30,7 30,3 1.384 1.734
Totaal Totaal Totaal Contractsoort: niet van toepassing 2009 197 178 33,47 4.608 4.604 58.620 55.290 3.320 4.130 35,9 35,9 1.651 1.823
Totaal Totaal Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2009 1.130 192 13,43 329 319 4.590 3.950 640 30 6,4 6,3 285 1.675
Totaal Totaal Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2009 832 368 15,48 953 942 12.960 11.440 1.520 40 16,2 16,1 730 1.650
Totaal Totaal Totaal Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week 2009 739 459 17,13 1.477 1.462 20.170 17.730 2.440 70 22,7 22,5 1.024 1.651
Totaal Totaal Totaal Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week 2009 475 365 18,31 1.951 1.909 26.720 23.410 3.310 90 28,0 27,6 1.251 1.627
Totaal Totaal Totaal Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week 2009 852 763 19,36 2.408 2.371 33.060 28.890 4.170 230 32,7 32,3 1.470 1.640
Totaal Totaal Totaal Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2009 3.791 3.776 21,33 3.217 3.175 44.400 38.600 5.790 960 39,5 39,0 1.787 1.794
Totaal Totaal Totaal Overwerk: wel 2009 718 619 16,99 2.529 2.193 34.140 30.350 3.790 210 37,8 33,8 1.549 1.797
Totaal Totaal Totaal Overwerk: geen 2009 7.100 5.304 20,38 2.199 2.199 30.350 26.390 3.970 540 28,3 28,3 1.295 1.733
Totaal Totaal Totaal Auto van de zaak: wel 2009 556 538 31,02 4.552 4.526 64.680 54.630 10.060 7.220 38,4 38,2 1.751 1.811
Totaal Totaal Totaal Auto van de zaak: geen 2009 7.263 5.386 18,87 2.052 2.020 28.100 24.620 3.480 0 28,5 28,1 1.285 1.733
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid
(banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de
werknemer,
dienstverband, en cao-sector.
Daarnaast worden de cijfers ook uitgesplitst naar diverse
kenmerken van
een baan, zoals onder andere contractsoort, arbeidsduur,
wel of geen auto
van de zaak en wel of geen overwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met 2009 zijn
nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken baan, cao-sector.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Gemiddelde beloning per baan
Uurloon
Het gemiddeld uurloon per jaar is het overeengekomen bruto loon
(exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale
waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond
uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en
algemeen erkende feestdagen).
Het gehanteerde loonbegrip komt overeen met dat van het maandloon
exclusief overwerkloon en het arbeidsduurbegrip met dat van de jaarlijkse
arbeidsduur. Het uurloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door de bijbehorende jaarsom van de uren.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere
beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde
belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de
auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en
exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende
jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het
jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.
Gemiddelde arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de
prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte-
en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar
exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren
per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met
vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse
arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar
in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door
de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende
bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van
één arbeidsjaar op.