Werkgelegenheid; dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector 2006-2009

Werkgelegenheid; dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Bedrijfsgrootte Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baan Uurloon (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal Totaal 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Totaal Minder dan 10 werknemers 2009 998 722 20,28 2.172 2.156 28.420 26.060 2.350 1.040 28,0 27,8 1.275 1.763
Totaal Totaal Totaal 10 tot 100 werknemers 2009 1.989 1.509 18,41 2.116 2.068 28.670 25.390 3.280 640 30,0 29,4 1.348 1.776
Totaal Totaal Totaal 100 werknemers of meer 2009 4.832 3.692 20,63 2.288 2.261 32.010 27.450 4.550 350 29,1 28,8 1.315 1.721
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Totaal 2009 5.475 4.131 19,64 2.237 2.198 30.710 26.850 3.870 720 29,8 29,3 1.343 1.780
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Minder dan 10 werknemers 2009 966 701 20,27 2.181 2.164 28.520 26.170 2.350 1.060 28,1 27,9 1.281 1.766
Totaal Totaal Particuliere bedrijven 10 tot 100 werknemers 2009 1.834 1.401 18,33 2.138 2.086 28.940 25.650 3.290 680 30,4 29,8 1.365 1.787
Totaal Totaal Particuliere bedrijven 100 werknemers of meer 2009 2.675 2.029 20,33 2.326 2.286 32.720 27.910 4.810 620 30,0 29,5 1.350 1.779
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Totaal 2009 1.305 926 18,48 1.787 1.780 24.410 21.450 2.960 40 25,4 25,3 1.156 1.628
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Minder dan 10 werknemers 2009 30 20 20,42 1.873 1.866 24.920 22.480 2.440 370 24,1 24,0 1.097 1.649
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen 10 tot 100 werknemers 2009 113 77 18,62 1.718 1.707 23.310 20.620 2.690 130 24,3 24,1 1.100 1.626
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen 100 werknemers of meer 2009 1.162 830 18,42 1.792 1.785 24.510 21.500 3.000 30 25,6 25,5 1.162 1.628
Totaal Totaal Overheid Totaal 2009 1.038 866 23,51 2.743 2.729 38.530 32.910 5.620 20 30,7 30,6 1.393 1.670
Totaal Totaal Overheid Minder dan 10 werknemers 2009 1 1 24,02 2.409 2.400 33.290 28.900 4.380 300 26,2 26,1 1.199 1.670
Totaal Totaal Overheid 10 tot 100 werknemers 2009 42 31 21,73 2.254 2.246 31.550 27.050 4.500 30 27,2 27,2 1.240 1.676
Totaal Totaal Overheid 100 werknemers of meer 2009 995 833 23,58 2.764 2.750 38.840 33.170 5.670 20 30,8 30,7 1.400 1.670
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer,
dienstverband, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
bedrijfsgrootte, cao-sector.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Gemiddelde beloning per baan
Uurloon
Het gemiddeld uurloon per jaar is het overeengekomen bruto loon
(exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale
waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond
uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en
algemeen erkende feestdagen).
Het gehanteerde loonbegrip komt overeen met dat van het maandloon
exclusief overwerkloon en het arbeidsduurbegrip met dat van de jaarlijkse
arbeidsduur. Het uurloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door de bijbehorende jaarsom van de uren.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere
beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde
belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de
auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en
exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende
jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het
jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.
Gemiddelde arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de
prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte-
en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar
exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren
per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met
vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse
arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar
in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door
de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende
bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van
één arbeidsjaar op.