Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke functies in mln euro Totaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Economische zaken Totaal economische zaken (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Onderwijs Totaal onderwijs (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financ. en alg. dekking. na best (mln euro)
Baten Nederland 2010 65.656 677 235 1.735 1.059 890 930 10.283 4.610 8.875 36.360
Baten Nederland 2011 64.460 619 198 2.002 1.424 782 906 9.918 4.676 8.611 35.324
Baten Nederland 2012 62.420 595 159 1.930 1.082 832 883 9.870 4.339 7.705 35.024
Baten Nederland 2013 60.343 589 274 2.157 829 759 848 10.092 4.361 6.827 33.608
Baten Nederland 2014 59.432 721 134 1.797 801 821 817 10.284 4.119 6.556 33.382
Lasten Nederland 2010 65.656 3.468 1.851 4.929 1.132 3.344 5.441 17.675 5.450 10.797 11.569
Lasten Nederland 2011 64.460 3.275 1.782 4.936 1.119 3.130 5.317 17.229 5.449 10.739 11.484
Lasten Nederland 2012 62.420 3.247 1.762 4.819 1.117 3.160 5.357 16.499 5.393 10.083 10.983
Lasten Nederland 2013 60.343 3.162 1.927 4.871 1.022 3.092 5.250 16.403 5.346 8.279 10.991
Lasten Nederland 2014 59.432 3.416 1.796 5.124 914 3.109 5.233 16.874 5.259 8.243 9.464
Saldo Nederland 2010 0 -2.791 -1.616 -3.193 -72 -2.454 -4.511 -7.392 -840 -1.921 24.790
Saldo Nederland 2011 0 -2.656 -1.584 -2.934 305 -2.348 -4.411 -7.311 -774 -2.128 23.840
Saldo Nederland 2012 0 -2.651 -1.603 -2.888 -35 -2.329 -4.474 -6.629 -1.054 -2.378 24.041
Saldo Nederland 2013 0 -2.573 -1.652 -2.713 -193 -2.333 -4.402 -6.311 -986 -1.452 22.616
Saldo Nederland 2014 0 -2.695 -1.661 -3.326 -114 -2.288 -4.416 -6.590 -1.141 -1.687 23.917
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 21 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke functies in mln euro
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is
voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Totaal gemeentelijke functies na best.
Totaal gemeentelijke functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van
het resultaat.
De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de
reserves.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen,
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders,
Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking
en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen,
Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders,
Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking
en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen,
Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten
parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten,
Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen,
Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten
parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten,
Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten
marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning
en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten
marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning
en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen:
vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies
opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende
onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar
verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die
soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen:
vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting
tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies
opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende
onderwijssoorten.
Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar
verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die
soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk,
Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen,
Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en
openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk,
Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en -terreinen,
Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en
openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening,
Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale
zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid,
Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke
verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen,
Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening,
Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale
zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid,
Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke
verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen,
Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer;
Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin
(jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO);
Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer;
Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten
rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing
huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater;
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten
begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer;
Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin
(jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO);
Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer;
Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten
rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing
huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater;
Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten
begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening,
Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige
volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening,
Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige
volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke
taken worden gefinancierd.
Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van
resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat
vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financ. en alg. dekking. na best
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming.
De totale lasten en baten van de hoofdfunctie Financiering en algemene
dekkingsmiddelen na bestemming van het resultaat.