Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse 2004-2016

Perioden Regiokenmerken Gemeentelijke heffingen in mln euro Totaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Totaal belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Onroerende zaakbelasting gebruikers (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Onroerende zaakbelasting eigenaren (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Hondenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Reclamebelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Baatbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Forensenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Parkeerbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Precariobelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Belastingen Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Totaal retributies (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing (gecombineerd) (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Rioolheffing grond- en hemelwater (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Begraafplaatsrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Bouwvergunningen (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Secretarieleges burgerzaken (mln euro) Gemeentelijke heffingen in mln euro Retributies Marktgelden (mln euro)
2012 Nederland 8.320 4.339 657 2.679 64 159 20 1 28 610 119 2 3.981 1.393 23 3 1.738 108 382 304 31
2013 Nederland 8.417 4.488 673 2.772 65 167 21 1 30 621 137 2 3.929 1.443 10 3 1.731 109 334 270 28
2014 Nederland 8.662 4.643 691 2.851 65 180 24 2 29 642 159 1 4.019 1.482 10 3 1.712 109 371 304 28
2015 Nederland 9.032 4.889 717 2.973 65 207 23 1 29 680 193 2 4.143 1.530 1.743 117 411 312 29
2016 Nederland 9.396 5.125 722 3.054 62 222 22 1 31 727 283 2 4.271 1.569 1.743 119 468 343 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de gerealiseerde opbrengsten van gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. Hierbij zijn de gemeenten op basis van hun ligging ingedeeld in regio's en naar inwonergrootteklasse. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in mln euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Totaal gemeentelijke heffingen
De totale opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies.
Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de
gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een
bepaald doel worden gebruikt.
Belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Totaal belastingen
Verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare
tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De
opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen.
Onroerende zaakbelasting gebruikers
Belasting die geheven wordt van gebruikers van onroerende zaken, woningen
(tot 2006) en niet-woningen, op grond van de waarde 'in het economisch
verkeer' (bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Onroerende zaakbelasting eigenaren
Belasting die geheven wordt van eigenaren van onroerende zaken (woningen
en niet-woningen), op grond van de waarde 'in het economisch verkeer'
(bij verkoop) van deze onroerende zaken.
Hondenbelasting
Belasting op het bezit van één of meer honden. Hondenbelasting kan worden
geheven van de bezitter van een hond.
Toeristenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die verblijf houden binnen
een gemeente, zonder ingezetene van die gemeente te zijn.
Reclamebelasting
Belasting die kan worden geheven voor openbare aankondigingen die
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Baatbelasting
Belasting die kan worden geheven van eigenaren van - bestaande -
onroerende zaken, die voordeel hebben ('baat hebben bij') van een
voorziening die door de gemeente is/wordt aangelegd.
Forensenbelasting
Belasting die kan worden geheven van personen die gedurende meer dan 90
dagen per jaar overnachten (slaapforensenbelasting) of wonen
(woonforensenbelasting) in een gemeente, waar niet hun hoofdverblijf is.
Parkeerbelasting
Belasting waarmee het parkeren gereguleerd wordt: de belasting voor het
parkeren van een voertuig - zoals omschreven in de belastingverordening
van de gemeente - en de belasting volgens een parkeervergunningenbeleid.
Ook de opbrengsten van een eventuele naheffingsaanslag (wanneer er
verzuimd is de parkeerbelasting te betalen) en van de heffingen vanwege
het aanbrengen van een wielklem of het wegslepen van het voertuig vallen
onder deze belasting.
Precariobelasting
Belasting die kan worden geheven van personen, bedrijven of instellingen
vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die
voor de openbare dienst bestemd is.
Roerende woon- en bedrijfsr. belastingen
Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen.
Belasting die geheven wordt van eigenaren en gebruikers van woon- en
bedrijfsruimten die niet onroerend zijn.
Retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een
concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een
voorgeschreven doel worden besteed.
Totaal retributies
Betaling die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een
concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een
voorgeschreven doel worden besteed.
Rioolheffing (gecombineerd)
De gecombineerde rioolheffing die door de gemeente op basis van de
Gemeentewet, artikel 228a wordt geheven ter bestrijding van de kosten van
zowel:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater als
b. de inzameling en verwerking van het regenwater en het beheer van het
grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij
het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele
belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden
bekostigd (zie onder a). De rioolheffing kan ook worden geheven op
activiteiten, die niet aan individuele belangen zijn toe te rekenen,
zoals het afvoeren van het regenwater en het grondwaterbeheer
(zie onder b).
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden
gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe
rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. In 2008
en 2009 bevat deze heffing daarom de opbrengst van het oude rioolrecht
of de opbrengst van de gecombineerde rioolheffing.
Vóór 2008 bevat deze heffing de opbrengst van het oude rioolrecht.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval.
Rioolheffing huishoudelijk/bedrijfafvalwater
Heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a
wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en het
transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de
zuivering van huishoudelijk afvalwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij
het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele
belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden
bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De
rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan
individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het
regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden
gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe
rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien
de gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van
de rioolheffing huishoudelijk en bedrijfsafval op deze functie
verantwoord en niet onder Rioolheffing (gecombineerd).
Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld en stopgezet per 2015.
Rioolheffing grond- en hemelwater
De heffing die door de gemeente op basis van de Gemeentewet, artikel 228a
wordt geheven ter bestrijding van de kosten van inzameling en verwerking
van het regenwater en het beheer van het grondwater.
De rioolheffing is de opvolger van het tot 2010 bestaande rioolrecht. Bij
het rioolrecht konden alleen activiteiten die de individuele
belastingplichtige ten goede komen uit de opbrengst van de heffing worden
bekostigd, zoals de afvoer van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater. De
rioolheffing kan ook worden geheven op activiteiten, die niet aan
individuele belangen zijn toe te rekenen, zoals het afvoeren van het
regenwater en het grondwaterbeheer.
De rioolheffing is geleidelijk ingevoerd. In 2008 en 2009 konden
gemeenten kiezen uit het heffen van het rioolrecht of de nieuwe
rioolheffing. Met ingang van 2010 is de rioolheffing verplicht. Indien de
gemeente kiest voor een gescheiden heffing worden de opbrengsten van de
rioolheffing grond- en hemelwater op deze functie verantwoord en niet
onder Rioolheffing (gecombineerd).
Vóór 2008 is deze heffing niet gevuld en stopgezet per 2015.
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Heffing die wordt geheven van bedrijven en huishoudens als vergoeding
voor de verwijdering van bedrijfsafval en huisvuil op basis van de
Gemeentewet (artikel 229) en de Wet milieubeheer (artikel 15.33). Ook de
heffing voor de beschikbaarstelling van een gemeentelijke vuilcontainer
valt hieronder.
Begraafplaatsrechten
Heffing van een recht voor het gebruik van de begraafplaats/crematorium
en voor door de gemeente verlenen van diensten in verband met de
begraafplaats, inclusief de afkoopsommen van het onderhoud en de uitgifte
van eigen graven. De huur van de aula, indien verhuurd aan een
begrafenisondernemer, de huur van dienstwoningen, de verkoop van
consumpties en de bijdrage van het rijk voor militaire graven worden niet
tot de begraafplaatsrechten gerekend.
Bouwvergunningen
Heffing voor het afgeven van een bouwvergunning (leges).
Leges zijn vergoedingen voor de (administratieve) dienstverlening door de
gemeente.
Secretarieleges burgerzaken
Heffing die wordt geheven van de burger voor de directe dienstverlening
aan hem/haar bij de afgifte van paspoorten, rijbewijzen en andere
documenten.
Marktgelden
Heffing van een recht voor het innemen van een standplaats op een
(gewoonlijk periodiek gehouden) markt. Dit zijn de dag- of weekmarkten
waar voor de consument eetwaren en textielwaren enz. te koop zijn, maar
ook de veemarkten.