Cursusdeelname; redenen en belemmeringen, 2007

Cursusdeelname; redenen en belemmeringen, 2007

Belangrijkste reden of belemmering Personen zonder cursus of opleiding Wil wel cursussen of opleidingen volgen (%) Personen zonder cursus of opleiding Wil geen cursussen of opleidingen volgen (%) Personen met cursus of opleiding Wil meer cursussen of opleidingen volgen (%) Personen met cursus of opleiding Genoeg cursussen of opleidingen gevolgd (%)
Uw gezondheid of leeftijd 18 15 17
Niet voldoen aan benodigd ingangsniveau 1
Niet nodig persoonlijke redenen 10
Niet nodig voor werk 34
Tijdstip(pen) ongelegen 30
Ongelukkig met idee opnieuw naar school 9
Cursus op moeilijk bereikbare locatie 8
Moeilijk bepalen wat te kiezen 8
Gebrek aan tijd vanwege gezin of familie 17 12 17
Kosten cursus te hoog 12 3 12
Gebrek aan steun werkgever 12 2 12 8
Onverenigbaar met werktijden 8 4 9
Wilde niet terug naar school 8 9 8
Geen cursus in directe nabijheid 6 1 6
Niet voldoen aan gestelde vereisten 3 3
Andere redenen 15 10 15 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over:
- de ondervonden belemmeringen door personen die graag een opleiding of cursus hadden willen volgen.
- de ondervonden belemmeringen door personen die graag meer opleidingen of cursussen hadden willen volgen.
- de redenen van personen om geen opleidingen of cursussen te volgen.
- de redenen waarom personen niet meer opleidingen of cursussen wilden volgen.
De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. De cijfers zijn afkomstig uit het pilot onderzoek Adult Education Survey (AES), een Europees verplicht onderzoek naar volwasseneneducatie, dat in 2007 gehouden is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere AES. Deze is, i.t.t. de pilot uit 2008, niet langer gekoppeld aan de EBB maar een op zichzelf staand onderzoek met een eigen steekproef en weging. Deze reguliere AES zal periodiek gaan plaatsvinden. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 augustus 2013: tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is eenmalig en wordt niet aangevuld met nieuwe cijfers. De tabel wordt stopgezet per 29 augustus 2013.

Toelichting onderwerpen

Personen zonder cursus of opleiding
Wil wel cursussen of opleidingen volgen
Welke van de volgende redenen verklaren waarom u niet of niet nog meer
deelnam aan opleidingen of cursussen in de afgelopen 12 maanden?
Wil geen cursussen of opleidingen volgen
Welke van de volgende redenen verklaren waarom u wenste niet deel te
nemen aan opleidingen of cursussen?
Personen met cursus of opleiding
Wil meer cursussen of opleidingen volgen
Welke van de volgende redenen verklaren waarom u niet of niet nog meer
deelnam aan opleidingen of cursussen in de afgelopen 12 maanden?
Genoeg cursussen of opleidingen gevolgd
Waren er redenen die het voor u moeilijk maakten om deel te nemen aan
opleidingen of cursussen?