Cursusdeelnemers naar persoonskenmerken, 2007

Cursusdeelnemers naar persoonskenmerken, 2007

Persoonskenmerken Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Cursusdeelnemers (x 1 000) Niet-cursusdeelnemers (x 1 000) Cursusdeelnemers (%) (%)
Totale werkzame beroepsbevolking 6.669 2.370 4.299 35,5
Mannen 3.880 1.416 2.464 36,5
Vrouwen 2.789 955 1.834 34,2
Leeftijd: 25 tot 35 jaar 1.749 730 1.019 41,7
Leeftijd: 35 tot 44 jaar 2.128 738 1.390 34,7
Leeftijd: 45 tot 55 jaar 1.855 621 1.234 33,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar 937 281 656 29,9
Autochtonen 5.976 2.132 3.844 35,7
Westers allochtonen 467 181 286 38,7
Niet-westers allochtonen 226 57 169 25,3
Onderwijsniveau: laag 1.331 210 1.121 15,8
Onderwijsniveau: middelbaar 2.853 904 1.949 31,7
Onderwijsniveau: hoog 2.440 1.248 1.192 51,1
Onderwijsniveau: onbekend 45 8 37 18,0
Arbeidsrelatie: vast 5.281 1.981 3.300 37,5
Arbeidsrelatie: flexibel 382 82 301 21,4
Arbeidsrelatie: zelfstandig 1.006 308 698 30,6
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 628 135 493 21,5
Arbeidsduur: 20 tot 29 uur per week 1.124 346 778 30,8
Arbeidsduur: 29 tot 32 uur per week 829 333 496 40,2
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 4.088 1.556 2.532 38,1
Dienstverband: geen 34 . 34 .
Dienstverband: tot 2 jaar 1.595 580 1.015 36,3
Dienstverband: 2 tot 5 jaar 983 395 588 40,2
Dienstverband: 5 tot 10 jaar 1.657 556 1.102 33,5
Dienstverband: meer dan 10 jaar 2.400 840 1.560 35,0
Bedrijfstak: landbouw/visserij 184 34 150 18,5
Bedrijfstak: industrie (incl. energie) 953 272 681 28,5
Bedrijfstak: bouwnijverheid 485 108 377 22,2
Bedrijfstak: handel 747 188 559 25,2
Bedrijfstak: horeca 149 10 139 7,0
Bedrijfstak: vervoer en communicatie 412 97 315 23,6
Bedrijfstak: financiële Instellingen 237 134 103 56,4
Bedrijfstak: zakelijke dienstverlening 848 342 507 40,3
Bedrijfstak: openbaar bestuur 570 312 259 54,6
Bedrijfstak: onderwijs 460 235 225 51,1
Bedrijfstak: gezondheids-en welzijnszorg 1.140 473 667 41,5
Bedrijfstak: cultuur, ov. dienstverl. 206 80 126 38,6
Bedrijfstak: onbekend 2 . 2 .
Bedrijfsgrootte: 1 tot 10 werknemers 1.215 340 875 28,0
Bedrijfsgrootte:10 tot 100 werknemers 1.183 333 850 28,1
Bedrijfsgrootte:100 of meer werknemers 4.169 1.667 2.502 40,0
Bedrijfsgrootte: onbekend 101 30 71 29,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal en aandeel personen in de werkzame beroepsbevolking dat deelgenomen heeft aan minimaal één werkgerelateerde cursus en het aantal personen in de werkzame beroepsbevolking dat niet deelgenomen heeft aan werkgerelateerde cursussen.

De onderzochte populatie is de Nederlandse bevolking van 25 tot 65 jaar. De cijfers zijn afkomstig uit het pilot onderzoek Adult Education Survey (AES), een Europees verplicht onderzoek naar volwasseneneducatie, dat begin 2008 gehouden is.

In 2013 worden voor het eerst cijfers gepubliceerd uit de reguliere AES. Deze is, i.t.t. de pilot uit 2008, niet langer gekoppeld aan de EBB maar een op zichzelf staand onderzoek met een eigen steekproef en weging. Deze reguliere AES zal periodiek gaan plaatsvinden. De frequentie is op moment van publicatie van deze tabellen nog niet definitief vastgesteld. (zie 4. Bronnen en methoden).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2013: deze tabel wordt stop gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel wordt stop gezet per 24 september 2013. Per deze datum wordt de tabel opgevolgd door een tabel met gegevens vanuit het reguliere AES onderzoek (zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen).

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen van 25 tot en met 65 jaar die in Nederland wonen en die betaald
werk hebben van twaalf uur of meer per week.
N.B. De leeftijdsafbakening verschilt in de Adult Education Survey (AES)
van die in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In de EBB is de
leeftijdsafbakening van de werkzame beroepsbevolking 15 tot 65 jaar.
Cursusdeelnemers
Aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat op het moment van
enquêteren deelnam aan minimaal één werkgerelateerde cursus, of dat in de
afgelopen twaalf maanden heeft gedaan.
Met het begrip 'cursus' wordt bedoeld: een geplande periode van training
of instructie met als doel kennis en/of vaardigheden op te doen. Een
cursus duurt in dit onderzoek per definitie minder dan zes maanden en kan
verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een lessenserie voor een groep
deelnemers, maar ook schriftelijke opleidingen, afstandsonderwijs,
privélessen, seminars of workshops vallen hieronder.
Niet-cursusdeelnemers
Cursusdeelnemers (%)
Het aandeel personen (%) dat aan een cursus deelneemt is gelijk aan het
aantal personen uit de werkzame beroepsbevolking dat deelneemt aan
minimaal één werkgerelateerde cursus gepercenteerd op het totale aantal
personen in de overeenkomstige groep in de werkzame beroepsbevolking.